Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zorg

Adoptie - Bewindvoering - Curatele - Mentor
» meer informatie zorg

> Naar boven
-
Visie op de rechtspraak en agenda van de rechtspraak zijn uitgaven van de Raad voor de Rechtspraak. U kunt de documenten hieronder inzien.

Document:
agenda van de rechtspraak

Document:
visie op de rechtspraak

uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2015 werden 1.700.000 zaken bij de gerechten aangebracht.

De gegevens van 2016 worden in mei 2017 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Er werken 10.000 mensen bij de rechtspraak.

Civiel recht
Bij de kantonrechter zijn 1.037.000 zaken aanhangig gemaakt. Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 286.000 zaken in. In 2015 zijn 48.000 bewindvoeringen gestart en circa 20.000 beeindigd. Bij de gerechtshoven stroomden in totaal 55.850 zaken in.Bestuursrecht
99.290 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Het aantal voor de rechter gebrachte vreemdelingenzaken is sterk afgenomen (met 21 procent) tot circa 23.000.Strafrecht
De instroom misdrijfzaken bij de strafsectoren van de rechtbanken bleef steken op bijna 186.150. Er was een sterke toename van politierechterzaken bij enkele rechtbanken. Het aantal meervoudige kamerzaken en de kinderrechterzaken nam in lichte mate af.Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2017
Aantal bezoeken: nog onbekend
Geraadpleegde pagina's: nog onbekend.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.
2016
Aantal bezoeken: 376.810
Geraadpleegde pagina's: 611.372.


2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.
2015
Aantal bezoeken: 334.731.
Geraadpleegde pagina's: 546.977.

2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.
2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.


2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

mr. H.J. (Hans) van de Scheur
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

mr. V. (Vivian) van de Bunt
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

mr. J. (Jan) Budding
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Bijdragen medewerkers.

Geschreven gastartikelen

‘Human Right’ or ‘Serving Will’
Lees hier het artikel.

'When we never take action.'
Lees hier het artikel.Juridische quotes redactie Uwwet.nl

28 oktober 2016
Quote: 'De jurist moet zoveel mogelijk weten van een zaak. Daardoor is zijn/haar inzicht groter. Inzicht is het startpunt van de bijstand.'

9 augustus 2016
Quote: ‘Recht is recht, echter kennelijk is de mens in staat om recht toch krom te praten. Het tegenovergestelde gaat de mens gemakkelijker af.’

23 juni 2016
Quote: 'De rechtshulpverlener moet de cliënt op waarde schatten en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee ter zake de bijstand.'17 juni 2016
Quote: 'Bijstand kan inhouden dat we een bijdrage leveren aan verwerking in plaats van procederen.'

14 juni 2016
Quote: 'Als jurist moet je zoveel mogelijk weten van een zaak, want daardoor is er meer inzicht. Met inzicht kun je betere bijstand verlenen.'

13 juni 2016
Quote: 'Er is bij bijstand verlenen vaak veel ruis op de lijn. Die ruis moeten we wegnemen waardoor we tot de kern van de zaak komen.'

Lees hier meer quotes.

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 2
2017Klik hier voor magazine 1
2017Klik hier voor magazine 4
2016Klik hier voor magazine 3
2016Klik hier voor magazine 2
2016Klik hier voor magazine 1
2016Klik hier voor magazine 4
2015Klik hier voor magazine 3
2015Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014


Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 1
2014Klik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2015Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2016
wordt in juni 2017
verwacht.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

15 februari
Een maand cel voor oplichtingen en verboden wapenbezit


15 februari
Oud-voorzitter Vrienden van de Gay Krant hoeft twee ton subsidie niet zelf terug te betalen


15 februari
Werknemers Recticel mogen blijven staken


15 februari
Medewerker PI Vught vrijgesproken van verduistering


15 februari
Man uit Tiel krijgt 3 jaar gevangenisstraf voor woningoverval


15 februari
Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan


14 februari
Veertien maanden cel voor grootschalige belastingfraude


9 februari
240 uur taakstraf voor dodelijk verkeersongeval Zeist


9 februari
TU/e mocht medewerker schorsen en zijn loon inhouden op verdenking van ernstig plichtsverzuim


9 februari
Veroordeling advocaat tot gevangenisstraf voor fraude en oplichting van cliënten


8 februari
3 jaar cel voor misbruik zoon en kinderporno


8 februari
16 jaar cel voor verkrachtingen buitengebied Utrecht


8 februari
Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor verkeersovertreding op A50


7 februari
De Staat mag ayahuasca in beslag blijven nemen


7 februari
Maximale werkstraf voor ontucht met leerling


7 februari
Geen schuld bestuurder trekker aan dodelijk ongeval met wielrenner


7 februari
Edenaar bestraft voor mishandelen en opsluiten moeder


7 februari
Burgemeester mag aanbieden taxidiensten Schiphol verbieden


6 februari
8 jaar celstraf voor doodslag Ypenburg


31 januari
Eigenaar en bedrijven veroordeeld voor opslag asfaltberg


30 januari
42 maanden celstraf voor verkrachting en mishandeling man in Eindhoven


30 januari
Burgemeester mocht komst gastsprekers naar Eindhoven niet verbieden


30 januari
NVWA moet opnieuw beslissen over vleesvoorraad Selten


30 januari
Toepassing woonlandbeginsel in strijd met verdrag Kaapverdië


30 januari
Ex-militair uit Kaatsheuvel krijgt 12 jaar celstraf voor doodslag echtgenote


27 januari
Overleveringsprocedure beëindigd om detentieomstandigheden in Roemenië


27 januari
Burgemeester Tilburg sloot terecht drugswoning


27 januari
Doetinchemmer krijgt tbs met dwangverpleging voor brandstichting eigen woning


27 januari
Werkstraf voor veroorzaken ernstig verkeersongeval Deest


27 januari
Celstraf man uit Doetinchem voor cocaïnehandel


27 januari
20 maanden gevangenisstraf voor oplichting en verduistering


26 januari
Ketelinstallateur schuldig aan dood door koolmonoxidevergiftiging


26 januari
In hoger beroep 4 jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden voor doodslag op moeder


26 januari
Haperts bedrijf moet stoppen met houden en verkopen van honden


26 januari
Celstraf voor verduisteren geld van bejaarde ouders


26 januari
Celstraffen en taakstraf voor smokkelen van ongeveer 6 kilo cocaïne

26 januari
Burgemeester mocht opnieuw gebiedsverbod opleggen aan slachtoffer liquidatiepoging


26 januari
Weer 12 jaar celstraf voor doodsteken stiefvader en verwonden stiefbroer in Heerlen


26 januari
Tuincentrum mag carnavalskleding voorlopig blijven verkopen


20 januari
Ontslag van rechtsvervolging voor afvuren waarschuwingsschot


20 januari
Celstraf en verplichte behandeling na mishandeling partner


20 januari
4 jaar cel voor poging tot en voorbereiding van gewapende overval op supermarkt


20 januari
Harderwijker veroordeeld voor o.a. vrijheidsberoving en diefstal


20 januari
Rechter verplicht Monuta en OR om aan vakbonden informatie te verstrekken over reorganisatie


19 januari
Beperking Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW niet in strijd met het discriminatieverbod


19 januari
1 jaar cel voor steken van net vrijgekomen man


19 januari
Cocaïnesmokkelaars moeten in totaal 2,5 miljoen euro terugbetalen


19 januari
Geen rectificatie NRC over banden podologen en Noorse Broeders


19 januari
Man veroordeeld voor smaad en verspreiden naaktfoto’s van ex-vriendin


19 januari
Hoe bepaalt de rechter zijn straf?


19 januari
Bossche vrouw krijgt taakstraf en moet broer helft van erfenis betalen


19 januari
Controleur studiefinanciering onbevoegd als hij in dienst is van werkmaatschappij


19 januari
Hof heeft ander oordeel over woz-beschikking (na aardbeving) dan rechtbank


19 januari
Kalveren mochten worden gedood


18 januari
Ondernemingskamer handhaaft Wakkie als tijdelijk bestuurder van ZED+


18 januari
Meer rechtszaken door ruimere bevoegdheid kantonrechter


18 januari
Opnieuw veroordelingen voor illegale dierenhandel


18 januari
Celstraf voor vrouw na verduistering van bijna 380.000 euro


18 januari
In hoger beroep 7 jaar celstraf en TBS voor doden echtgenote en poging doodslag zoon


18 januari
Haagse hof spreekt naaktlopers Delftse Hout vrij


12 januari
Weigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil bieden


11 januari
Dodelijke steekpartij Amsterdam West was noodweerexces


11 januari
Nijmeegse bestraft voor poging zware mishandeling partner


11 januari
Lagere boete voor Friese thuiszorgonderneming


11 januari
Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht


10 januari
Veroordelingen in strafzaak over Filipijnse matrozen


10 januari
Samenwerking notaris met Nationale Notaris Holding B.V. in strijd met gedragsregels


6 januari
Stel uit Nunspeet veroordeeld voor bezit harddrugs


6 januari
240 uur werkstraf voor opzettelijk aanrijden motoragent


5 januari
United Vansen veroordeeld tot betaling aan voetbalclub ADO Den Haag


6 januari
3,5 jaar cel en tbs voor seksueel misbruik basketbalpupillen

2 januari
Man uit Geldermalsen bestraft voor betrokkenheid bij rellen Geldermalsen


28 december
Drutenaar bestraft voor opruiing


28 december
In hoger beroep Valkenburgse zedenzaak wederom taakstraffen en 4 maal vrijspraak


27 december
Man uit Hoevelaken 5 jaar cel in voor doodslag


27 december
Rechter wijst vordering tot schadevergoeding mishandelde man af


23 december
Celstraffen voor openlijk geweld in Apeldoornse uitgaansgebied


23 december
Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst nog steeds mogelijk


23 december
Staat in gelijk gesteld in geschil over rechtspositie ambtenaren


23 december
Ook in hoger beroep 22 jaar cel voor moord op kickbokser


22 december
Geldboete schoonmaakbedrijf na fataal arbeidsongeval in Epe


22 december
Man uit Hedel veroordeeld voor mishandelen en bedreigen gezin


22 december
Tentoonstellen van gecoupeerde paarden niet toegestaan


22 december
Werkstraffen voor geweld rondom voetbalwedstrijd


22 december
Tegenwerpen van de WW-wekeneis is in strijd met het stakingsrecht


22 december
9 jaar en TBS met dwangverpleging voor roofmoord op buurvrouw


22 december
Politieagent veroordeeld voor omverduwen scooterrijder tijdens achtervolging


22 december
Bouwwerken bij woonboten in Maastricht: deel mag blijven staan, deel moet weg


21 december
NZa mag informatie over zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar maken


19 december
180 uur werkstraf voor geld verduisterende caissière uit Vaassen


19 december
Vrouw veroordeeld voor stalken oud-profvoetballer


19 december
Man uit Groenlo veroordeeld voor ontucht met 15-jarig meisje


19 december
Uitvinder beschuit met inkeping hoeft niet in overleg over afgeven licentie


12 december
Artikel 7a, eerste lid, Waadi was in strijd met het lex certa-beginsel


12 december
Celstraf en behandeling voor bezit en verspreiden kinderporno


12 december
3 jaar cel voor poging doodslag op ongeboren kind


12 december
Kampense krijgt 20 jaar cel voor doden zakenman


10 december
Overlast veroorzakende patiënt moet zijn huurwoning verlaten


10 december
Drugsadres Hulten mag niet voor onbepaalde tijd worden gesloten


10 december
Bouw BioWarmte installatie Utrecht mag doorgaan met strengere norm voor uitstoot


9 december
Tot 12 jaar cel voor deelname aan criminele organisatie


9 december
Arnhemmer veroordeeld voor schennispleging


9 december
Vergunning De Karseboom Amersfoort opnieuw onder de loep


9 december
Zutphense veroordeeld voor groepsbelediging


9 december
Wilders schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie


8 december
Gerechtshof veroordeelt vier verdachten in zgn. Stoeptegelzaak tot hogere straffen


8 december
Pegida mocht logo met hakenkruis tonen8 december
12 maanden cel voor bedrijfsinbraak en bedreigingen


8 december
Vrijspraak van misbruik door gezag voor twee politiemensen


8 december
Mannen vrijgesproken van moord, wel veroordeeld voor brandstichting en drugsbezit


7 december
Verkoop park Vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap mag doorgaan


7 december
9 jaar cel voor doodslag


7 december
Opnieuw 12 jaar gevangenisstraf voor gewapende overval restaurant


7 december
Celstraf voor reeks misdrijven in Valkenswaard


29 november
Veroordeling voor vergiftiging zoontje na onbeheerd achterlaten GHB


29 november
Rechtbank doet opnieuw uitspraak in zaak over onjuiste tapgesprekken


28 november
Automobilist veroordeeld voor aanrijding met fietser in Schijndel


28 november
Twaalf jaar gevangenisstraf voor doodschieten ex-vriendin in Hoofddorp


25 november
Straffen en vrijspraak voor diefstal sieraden en geheime filmopnamen


25 november
Taxichauffeur vrijgesproken van verlaten plaats dodelijk ongeval


25 november
Geen ANBI-status bij ‘commerciële tarieven’


25 november
Uitbreiding pand H&M Veenendaal mag doorgaan


24 november
Taakstraf voor betasten militairen


23 november
Hof wijst tussenarrest in de zaak van de drievoudige levensberoving Dwingelderveld en Exloo


23 november
15 jaar cel voor doden eigenaar bar Mon Cheri


23 november
Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak


23 november
Wob-verzoeker kan gemeenteraad vragen om geheimhouding op te heffen


23 november
Tbs met dwangverpleging voor moord op buurman


22 november
Man uit Heerde naar gevangenis voor poging doodslag (ex)-partner


22 november
Gevangenisstraf voor stompen oud-buurtgenote


22 november
Tbs en 18 maanden cel voor bezit en verspreiden kinderporno


22 november
Rechtbank vernietigt strafontslag politieagent


22 november
Man uit Apeldoorn veroordeeld voor bezit kinderporno


22 november
Sanctie tegen WhatsApp blijft overeind bij Haagse bestuursrechter


21 november
Syntus behoudt Concessie Openbaar Vervoer Utrecht 2016-2023


21 november
Schending inzagerecht en blokkeringsrecht


17 november
Aangepaste tarieven voor gespecialiseerde GGZ voorlopig gehandhaafd


16 november
CBb laat boete KPN vanwege hack in stand


14 november
Gevangenisstraf van 3 jaar voor oplichting en flessentrekkerij


14 november
Man mag zijn woning in Boekel 6 maanden niet betreden


14 november
Gevangenisstraf voor internet-aanval


14 november
5 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor kasbeheerder Rotterdamse woningverhuurder en geldmakelaar


9 november
1 jaar cel voor stiekem filmen in campingdouche

7 november
Gevangenisstraf voor gewelddadige inbraak in Lochem


7 november
6 jaar cel voor woningovervallen in Boxmeer en Oss


7 november
Man en vrouw bestraft voor betrokkenheid bij hennepkwekerij Epe


7 november
Verzwegen onroerend goed in Marokko, geen onderscheid naar nationaliteit


24 oktober
Voorwaardelijke jeugddetentie en GGz-behandeling voor kinderdoodslag Breda


24 oktober
Helmonds bedrijf kreeg terecht vergunning voor verhoogde diervoederproductie


24 oktober
Werkstraf voor ontucht met 15-jarig meisje


17 oktober
Veroordelingen voor vechtpartij café Doornenburg


17 oktober
Begeleiding kan bestaan uit het voeren van de administratie


17 oktober
Bestuurder veroordeeld voor veroorzaken dodelijk ongeval Eersel


17 oktober
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in ontnemingsvordering


17 oktober
Man uit Warnsveld veroordeeld voor steken op medebewoner


10 oktober
Vennoot bar Nijmegen mocht vennootschap niet ontbinden


10 oktober
24 maanden gevangenisstraf voor seksueel misbruik kleindochter


10 oktober
Werkstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval Terneuzen


7 oktober
Geen namen op Vlinderscrime en foto's weg


7 oktober
Voorwaardelijke gevangenisstraf Nijmegenaar voor mishandeling partner


5 oktober
Alcoholslot effectief middel voor strafrechter


5 oktober
24 maanden gevangenisstraf na gevaarlijke vlucht voor politie


5 oktober
Celstraffen voor gewapende busoverval in Almere


5 oktober
Ambtenaar en eigenaar adviesbureau veroordeeld voor oplichting gemeente ‘s-Hertogenbosch


5 oktober
Accreditatie voor opleiding aan EuroPort Business School terecht ingetrokken


4 oktober
Vergunningaanvraag Optieclub op onjuiste gronden afgewezen


3 oktober
Geen getuigenverhoren inzake televisieserie “De Maatschap”


3 oktober
3 jaar cel voor drugsbezit en voorbereiden van drugsproductie


30 september
AG: Nederlandse rechter onbevoegd in geschil Europese Octrooi Organisatie


30 september
Staat niet aansprakelijk voor informatie bij reddingsactie Fortis


29 september
Inbreker uit Eindhoven krijgt celstraf


29 september
Veroordelingen voor openlijk geweld in uitgaansgebied Arnhem


28 september
Oplichter uit Helmond krijgt 12 maanden celstraf


28 september
Bekostiging nieuwe middelbare school in Den Haag terecht geweigerd


28 september
Forse voorwaardelijke gevangenisstraf en maximale taakstraf voor seksueel misbruik minderjarige dochter


28 september
Gevangenisstraf voor verhullen overlijden moeder


27 september
Vader en zoons krijgen gevangenisstraf voor verkopen harddrugs Zutphen


22 september
8 jaar cel voor poging tot moord op echtgenoot


21 september
Voormalig arts veroordeeld voor poging tot ontucht met patiënte


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl