Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zorg

Adoptie - Bewindvoering - Bewindvoerder taken - Bewind omvang - CAK - CIZ - Curatele - Mentor - Taken mentor
Participatiewet - Wajong - WAO reintegreren - WAO-uitkering WAZ - Werkloosheid (WW) - WW reintegreren - WW-uitkering Wet langdurige zorg - Wia - Het Zorginstituut Arbeidsongeschiktheid
» meer informatie zorg

> Naar boven
-
Visie op de rechtspraak en agenda van de rechtspraak zijn uitgaven van de Raad voor de Rechtspraak. U kunt de documenten hieronder inzien.

Document:
agenda van de rechtspraak

Document:
visie op de rechtspraak

uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2016 werden bijna 1.600.000 zaken bij de gerechten aangebracht.

De gegevens van 2017 worden in mei 2018 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Er werken 9.600 mensen bij de rechtspraak (waarvan ruim 2.300 rechters).

Civiel recht
Bij de kantonrechter zijn 946.260 zaken aanhangig gemaakt. Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 278.970 zaken in.Bestuursrecht
111.700 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Het aantal voor de rechter gebrachte vreemdelingenzaken is toegenomen van 23.230 tot 30.760.Strafrecht
De instroom van strafzaken bleef steken op 176.950. Dat is een daling vergeleken met de 186.150 die een jaar daarvoor nog instroomden.Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2017
Aantal bezoeken: 390.846
Geraadpleegde pagina's: 607.345.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.
2016
Aantal bezoeken: 376.810
Geraadpleegde pagina's: 611.372.


2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.
2015
Aantal bezoeken: 334.731.
Geraadpleegde pagina's: 546.977.

2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.
2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.


2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

mr. H.J. (Hans) van de Scheur
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

mr. V. (Vivian) van de Bunt
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

mr. J. (Jan) Budding
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Bijdragen medewerkers.

Geschreven gastartikelen

‘Human Right’ or ‘Serving Will’
Lees hier het artikel.

'When we never take action.'
Lees hier het artikel.Juridische quotes redactie Uwwet.nl

28 oktober 2016
Quote: 'De jurist moet zoveel mogelijk weten van een zaak. Daardoor is zijn/haar inzicht groter. Inzicht is het startpunt van de bijstand.'

9 augustus 2016
Quote: ‘Recht is recht, echter kennelijk is de mens in staat om recht toch krom te praten. Het tegenovergestelde gaat de mens gemakkelijker af.’

23 juni 2016
Quote: 'De rechtshulpverlener moet de cliënt op waarde schatten en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee ter zake de bijstand.'17 juni 2016
Quote: 'Bijstand kan inhouden dat we een bijdrage leveren aan verwerking in plaats van procederen.'

14 juni 2016
Quote: 'Als jurist moet je zoveel mogelijk weten van een zaak, want daardoor is er meer inzicht. Met inzicht kun je betere bijstand verlenen.'

13 juni 2016
Quote: 'Er is bij bijstand verlenen vaak veel ruis op de lijn. Die ruis moeten we wegnemen waardoor we tot de kern van de zaak komen.'

Lees hier meer quotes.

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 2
2017Klik hier voor magazine 1
2017Klik hier voor magazine 4
2016Klik hier voor magazine 3
2016Klik hier voor magazine 2
2016Klik hier voor magazine 1
2016Klik hier voor magazine 4
2015Klik hier voor magazine 3
2015Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014


Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 1
2014Klik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2016Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2017
wordt in juni 2018
verwacht.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

19 februari
Verkeersbesluit Heyendaalseweg Nijmegen onvoldoende gemotiveerd


16 februari
Automobilist vrijgesproken van veroorzaken dodelijk ongeval op kruising Veghel


16 februari
Geldboete en ontzegging rijbevoegdheid voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval Waddinxveen


16 februari
Vrijspraak van sexting om technische redenen


14 februari
Succes Awards moet bijna 3 miljoen euro terugbetalen aan deelnemers


14 februari
30 jaar cel en tbs voor dubbele moord in hotel Rembrandt Arnhem


14 februari
Geurverwijderingsrendement van 90 procent blijft in stand


14 februari
Telegraafartikelen over ‘postbode van de penoze’ onrechtmatig


14 februari
Voormalig penningmeester veroordeeld voor seksueel misbruik en geweld en het verduisteren van geld


9 februari
Oud-rechter Irak veroordeeld om valse arrestatiebevelen in familieruzie


9 februari
5 jaar gevangenisstraf voor dodelijk steekincident Marknesse


9 februari
Man krijgt cel voor bedreigen neef met vuurwapen


9 februari
Kassamedewerkster veroordeeld voor verduistering tienduizenden euro’s van supermarkt


9 februari
Taxichauffeur veroordeeld voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval Nijmegen


9 februari
Boxmeer mag juriste toegang tot gemeentehuis niet weigeren


8 februari
Man uit Apeldoorn veroordeeld voor drugs in kelderbox Apeldoorn


8 februari
1 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor verkrachting


7 februari
'Op de rol: ‘Ze moest vernederd worden en lelijk zijn voor jongens’


7 februari
Tbs met dwangverpleging voor doodslag met spade Wageningen


6 februari
Man uit Lochem ontslagen van alle rechtsvervolging


5 februari
In hoger beroep 20 jaar cel voor moord op vriendin in Kaatsheuvel


20 september
18 jaar gevangenisstraf voor veroorzaken van explosie op woonboot Wormer


20 september
Het hof straft voormalig notaris zwaarder wegens valsheid in geschrifte en witwassen


20 september
Café Stathe mag voor optredens geen entree vragen


20 september
Contracten Martin Garrix met Spinnin Records en Music Allstars vernietigd


19 september
Celstraf voor inrijden op voetgangers op Airport Eindhoven


19 september
Werkstraffen en voorwaardelijke celstraf voor mishandeling in Arnhem


18 september
Celstraffen tot 19 jaar en 6 maanden in grote Tilburgse drugszaak


18 september
Man uit Ruurlo veroordeeld voor verschillende strafbare feiten


14 september
Zoon krijgt 20 jaar cel voor moord op vader in Helmond


13 september
Bewijsopdracht voor verdachte over lening Everink


30 juni
Man veroordeeld tot 12 jaar cel voor poging tot doodslag op vrouw in Klimmen


30 juni
Vereenvoudiging stelsel griffierechten leidt niet tot gewenste effecten


30 juni
Tot levenslang veroordeelde Huseyin B. moet staat ruim 1.5 miljoen euro betalen

30 juni
Man veroordeeld voor dodelijk ongeluk in Siebengewald


30 juni
Veroordeling voor dreigen met foto's homo-ontmoetingsplek


30 juni
In hoger beroep 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor uitgeven voor arts


30 juni
Uitspraak over de inzet van medisch deskundigen in het bestuursrecht


30 juni
Gemeente mag vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse heffen


30 juni
Uitspraak over de inzet van medisch deskundigen in WIA-zaken


30 juni
Hilckmann en Slachthuis Nijmegen hoeven aan hun ex-werknemers geen extra vergoeding te betalen


29 juni
Liquidatieproces Passage: kroongetuigen betrouwbaar en levenslange gevangenisstraffen


29 juni
Tien jaar cel voor schietpartij op café Hilversum


29 juni
Geldboete voor smadelijke publicatie over verkoop Mein Kampf


29 juni
Vorderingen Rotterdams gemeenteraadslid bij verstek toegewezen


16 juni
Rechtbank beslist over onderzoekswensen in zaak verdachten corruptie defensie en politie


16 juni
Gevangenisstraf van 4,5 jaar voor smokkel 400 kilo cocaïne


15 juni
Referendum parkeerbeleid in Haarlem mag


15 juni
Verdachte in onderzoek dood Romy blijft langer vastzitten


15 juni
Bevel gevangenneming Guus K. blijft in stand


15 juni
Man uit Voorthuizen veroordeeld voor ontucht met 15-jarige


15 juni
Veroordeling van nep-terrorist


15 juni
Hof Amsterdam beslist tot strafrechtelijke vervolging Powned


15 juni
Ten onrechte verrekening Wajong-uitkering in periode van schuldsanering


14 juni
Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid liquidatie Aziz Anzi


14 juni
Acht jaar cel voor doodslag op jongerenwerker


14 juni
Ouders Tristan niets te verwijten bij schietdrama Alphen in 2011


14 juni
Beroep tegen besluit milieuzone Rotterdam toegewezen


13 juni
AWACS-problematiek opnieuw voor de rechter


13 juni
Opnieuw veroordelingen in Lathumse ontuchtzaak


13 juni
Hoge boetes en forse werkstraffen in milieufraudezaak


13 juni
Man veroordeeld voor masturberen voor het oog van minderjarigen


13 juni
Minderjarigen veroordeeld voor reeks overvallen regio Utrecht


13 juni
Sergeant krijgt werkstraf voor veroorzaken lichamelijk letsel bij Peshmerga-strijder


13 juni
Veroordeling zonder oplegging van een straf of maatregel voor 3 bedreigingen


13 juni
Nijmegenaar veroordeeld voor bedreiging en vernieling


12 juni
Celstraf voor dood door schuld


12 juni
Celstraffen tot 18 maanden bij ramkraak Deurne


29 mei
Celstraffen voor heling eeuwenoud beeld


29 mei
15 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor afpersing en bedreiging

29 mei
Tbs met dwangverpleging voor steekpartij in Vught


29 mei
Rechtbank wijst verzoek van misbruikte man om deskundigenonderzoek toe


29 mei
'Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking'


26 mei
Man en vrouw veroordeeld voor fraude met 773 telefoons


26 mei
Trio veroordeeld voor internetoplichting


26 mei
Vrouw uit Rotterdam veroordeeld voor medeplichtigheid aan meerdere oplichtingen


24 mei
Trio uit Arnhem cel in voor afpersing en bedreiging


24 mei
Poging doodslag op partner: 3 jaar cel


24 mei
Jonge verdachten veroordeeld voor (poging tot) overval cafetaria’s in Eindhoven


24 mei
30 maanden cel voor pogingen tot zware mishandeling


24 mei
Celstraf voor poging doodslag op recreatiepark Ommel


24 mei
Celstraffen voor mishandeling met strijkijzer en kokend water


18 mei
Gevangenisstraf voor medeplegers (poging) afdreiging seksfilmpjes


18 mei
Broers krijgen tot 5 jaar cel voor productie harddrugs


18 mei
Man uit Hengelo veroordeeld voor poging zware mishandeling ex


18 mei
8 jaar gevangenisstraf voor poging doodslag op raadslid Zuidoostbeemster


18 mei
Veroordeelde poging uitreizen naar Syrië schendt bijzondere voorwaarde


18 mei
Vrouw uit Aalten bestraft voor amfetaminehandel


18 mei
Veroordelingen voor omkoping bij SNS Property Finance


18 mei
Opruiing en belediging Sylvana Simons: 4 werkstraffen, 16 geldboetes, 1 vrijspraak


17 mei
Nog geen definitief oordeel over Russische wodkamerken


17 mei
Vrijspraak betrokkenheid dood zwangere ex-vriendin


17 mei
6 maanden cel voor poging tot zware mishandeling ex


17 mei
3 jaar cel en tbs voor ontucht met drie zeer jonge meisjes


17 mei
Gemeente Apeldoorn trad terecht handhavend op tegen Landgoed Sollewerf


12 mei
Rechter scherpt voorschriften hondenkennel Heeswijk-Dinther aan


12 mei
12-jarige David mag zélf beslissen over zijn medische behandeling


11 mei
Loterijverlies.nl BV e.a. geen belanghebbenden vanwege de Bijzondere Trekking op 27 mei 2017


9 mei
Russisch faillissementsvonnis Yukos niet erkend


9 mei
Schadevergoedingsvorderingen oud-hoogleraren afgewezen


9 mei
Bijstandsuitkering mocht worden verlaagd vanwege niet afdoen niqaab


8 mei
Het Haagse hof spreekt 75 jarige man vrij van ontucht en aanranding


8 mei
Vrijspraak voor brandstichting AZC Winterswijk


4 mei
Voormalig hulpverlener krijgt 18 maanden cel voor ontucht met minderjarige


4 mei
6 maanden cel en rijontzegging voor dodelijk ongeluk Heerhugowaard


4 mei
Cel- en taakstraf voor zware mishandeling met honkbalknuppel4 mei
Helmonder veroordeeld voor aanranding jongens


26 april
Celstraf en TBS voor poging verkrachting Jaagpad Rijswijk


26 april
Veroordeling voor mishandeling in Eemnes


26 april
AlFitrah hoeft pand niet te ontruimen


26 april
80 uur taakstraf voor het maken van geheime filmopnames in zwembad Gouda


26 april
Celstraffen voor ondergronds bankieren


26 april
Acht jaar gevangenisstraf voor doodslag op echtgenote op zeiljacht in Hoorn


26 april
Bosschenaar vrijgesproken van toebrengen zwaar lichamelijk letsel


26 april
Pool krijgt 11 jaar cel voor doden huisgenoot


26 april
Veroordeling voor zware mishandeling van baby


26 april
Celstraf man uit Wijchen voor poging afpersing


26 april
Winterswijker veroordeeld voor mishandeling echtgenote


26 april
Boer krijgt werkstraf voor verwaarlozen runderen


26 april
Apeldoorner veroordeeld voor brandstichting in zijn woonplaats


26 april
Werkstraf voor ontucht Ermelo


26 april
4 jaar gevangenisstraf voor ronselen voor IS en deelname aan criminele terroristische organisatie


26 april
Duo zeven jaar cel in voor voorbereiden liquidatie


26 april
Subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt


26 april
Compensatie voor AOW-gat van burgerambtenaren Defensie is toereikend


25 april
Celstraf voor gewapende overvallen in Eindhoven


21 april
19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinee


21 april
Gevangenisstraffen voor mensensmokkel en hennepteelt en één verdachte vrijgesproken


21 april
Jeugddetentie voor medeplichtigheid aan poging tot afpersing


21 april
Doden in beslag genomen pitbulls uit Amersfoort niet verboden


21 april
Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto


21 april
Tax planning structuur met winstvennootschappen mag niet


20 april
Verdachte agenten strafzaak Mitch Henriquez blijven anoniem


10 april
Bijna 12 jaar cel voor het doden en in stukken zagen van echtgenote


10 april
Chauffeur trekker met oplegger veroordeeld voor dodelijk ongeval in Helmond


10 april
Fors meer vreemdelingenzaken voor rechter


10 april
Celstraf Epenaar voor misbruiken stiefdochter


10 april
Man uit Hattem bestraft voor veroorzaken verkeersongeval Wapenveld


7 april
Recreatiepark Duinoord mag zijn deuren openen


7 april
6 jaar cel voor steekpartij tijdens Koningsnacht Nijmegen


7 april
Apeldoorner bestraft voor bezit en verspreiden kinderporno

7 april
10 jaar cel voor seksueel misbruik van dochter en stiefdochter


7 april
Geldboete man uit Schalkhaar voor vernielen deur


7 april
Vrijspraak van aanranding in sauna Twello


6 april
Twee jaar gevangenisstraf voor man die echtgenote in brand steekt


6 april
Loterijverlies mocht telefoonnummer Telegraaf-journalist niet verspreiden


6 april
Vrouw uit Apeldoorn veroordeeld voor bedreiging en stalking


31 maart
Gedeeltelijke vrijspraak voor wapenhandel


31 maart
Nabestaanden van Mitch Henriquez krijgen namen van agenten niet


30 maart
Tibetaanse Mastiff Luna mag onder strenge voorwaarden terug naar eigenaren


30 maart
Geen nieuw oordeel over geheimhouden identiteit tipgever


30 maart
4 mannen veroordeeld voor hennephandel Eibergen


30 maart
2 jaar cel voor voormalig bewindvoerder voor verduistering


30 maart
Oud-agent krijgt weer tijdelijk toestemming om als beveiliger te werken


23 maart
Strafzaak tegen 10 terreurverdachten aangehouden


23 maart
Zutphenaar bestraft voor woninginbraken, heling en bedreiging


23 maart
Maximale taakstraf voor veroorzaken fataal verkeersongeval Vaassen


23 maart
200 uur taakstraf voor veroorzaken fataal verkeersongeval Harderwijk


23 maart
Hogere straf voor veroorzaken dodelijk ongeval Eindhoven door lid arrestatieteam


23 maart
Geldboetes voor brand op rangeerterrein Kijfhoek


22 maart
Bedrijf uit Gilze veroordeeld voor overlijden van werknemer


22 maart
Celstraf en locatieverbod voor weghouden dochter bij moeder


22 maart
Celstraf voor seksuele uitbuiting minderjarig meisje


20 maart
Defensie mocht voormalig klokkenluider tijdelijk uitroosteren als vlieger


20 maart
Boete voor verladen vlees bij te hoge temperatuur terecht


17 maart
Celstraffen van 30 en 48 maanden voor drugssmokkel Eindhoven Airport


17 maart
Man veroordeeld voor oproepen tot geweld tegen Armeniërs


16 maart
Gevangenisstraf voor brandstichting Maastricht


16 maart
Maximale straf voor webcamafperser


15 maart
Tot 14 jaar cel in strafzaak Focus


15 maart
Half jaar cel voor ABC-constructie, notaris vrijgesproken


14 maart
Arnhemmer veroordeeld voor mishandeling ex-vriendin en medecliënt zorginstelling


14 maart
Man veroordeeld voor seks met minderjarige prostituee


14 maart
6 maanden celstraf voor vernieling en mishandeling in ziekenhuis Leyenburg


14 maart
Zeer strenge eisen aan hulp bij zelfdoding door niet-arts


14 maart
Dader steekpartij The Movies ontoerekeningsvatbaar


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl