Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

> Naar boven
-


uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2014 werden bijna 1.800.000 zaken bij de gerechten aangebracht.

De gegevens van 2015 worden in mei 2016 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Het aantal bestuurders is afgenomen tot 49 voor 17 gerechten.

Civiel recht
Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 310.000 zaken in. In 2013 zijn 13.200 faillissementen uitgesproken. Er werden 12.300 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. Bij de gerechtshoven stroomden in totaal 58.800 zaken in.

De gegevens van 2015 worden in mei 2016 bekend gemaakt.

Bestuursrecht
109.000 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Een afname van vreemdelingenzaken met 18 procent en van belastingzaken met 2 procent stond tegenover een toename van reguliere bestuurszaken met 8 procent.

De gegevens van 2015 worden in mei 2016 bekend gemaakt.

Strafrecht
De instroom misdrijfzaken bij de strafsectoren van de rechtbanken bleef steken op bijna 200.000. De politierechterzaken namen toe en de kinderrechterzaken namen af. Bij de gerechtshoven betrof dit 38.000 zaken.

De gegevens van 2015 worden in mei 2016 bekend gemaakt.

Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2016 (t/m april)
Aantal bezoeken: 122.720.
Geraadpleegde pagina's: 195.089.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.
2015
Aantal bezoeken: 334.731.
Geraadpleegde pagina's: 546.977.

2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.
2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.


2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.


2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

mr. H.J. (Hans) van de Scheur
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

mr. V. (Vivian) van de Bunt
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

mr. J. (Jan) Budding
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 2
2017Klik hier voor magazine 1
2017Klik hier voor magazine 4
2016Klik hier voor magazine 3
2016Klik hier voor magazine 2
2016Klik hier voor magazine 1
2016Klik hier voor magazine 4
2015Klik hier voor magazine 3
2015Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014


Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 1
2014Klik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2014Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2015
wordt in juni 2016
verwacht.

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

9 augustus
Man vrijgesproken van woningoverval in Stiphout


9 augustus
18 maanden cel voor voorbereiden productie synthetische drugs


9 augustus
Doodslag op huisgenoot in Raamsdonksveer: 7 jaar cel


9 augustus
Connexxion behoudt OV Haarlem-IJmond


9 augustus
Bosch' ziekenhuis heeft recht op 1,5 miljoen euro wegens wanprestatie softwarebedrijf


9 augustus
Nijmeegse docent veroordeeld voor ontucht


9 augustus
Nijmegenaar veroordeeld voor bezit machinepistool en patronen


8 augustus
Man uit Nijverdal veroordeeld voor belagen ex


8 augustus
Cel- en taakstraffen voor vrijheidsberoving Sint-Oedenrode


5 augustus
Gevangenisstraf na mislukte zelfmoordpoging


5 augustus
Geen strafrechtelijke vervolging van boekhandel voor Moederdagactie


4 augustus
TBS met dwangverpleging voor de moord op oma Toni


4 augustus
Vrijspraak voor stalking dochter en ex-partner


4 augustus
Cel voor poging zware mishandeling in Veldhoven


3 augustus
10 maanden celstraf voor oplichting Residentieorkest en Nuffic


3 augustus
Tot 6 jaar celstraf voor woningoverval Zoetermeer


3 augustus
Tot 3 jaar celstraf voor geweld op station Laan van NOI


3 augustus
Man moet meewerken aan beëindigen religieus huwelijk


11 juli
Op de rol: ‘Als dank een pijl in je borst


11 juli
Beslag op paard wordt niet opgeheven


11 juli
Automobilist vrijgesproken van veroorzaken ongeval met motoragent


11 juli
Gevangenisstraf voor woningoverval met vastgebonden slachtoffer


4 juli
Militair veroordeeld voor doodslag in het verkeer


4 juli
Gevangenisstraf van 9 jaar voor doodslag bij winkelcentrum Breda


4 juli
Tot 20 maanden celstraf voor inbraken Den Haag, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn


4 juli
Aaltenaar veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrift


4 juli
Man uit Braamt krijgt gevangenisstraf en tbs voor doodslag moeder


22 juni
Passagiers kunnen bij staatssecretaris geen compensatie afdwingen bij vertraagde of geannuleerde vlucht


20 juni
Vrouw uit Apeldoorn veroordeeld voor diefstal van hulpbehoevenden


20 juni
Veroordeling in hoger beroep voor terroristische training


20 juni
Celstraffen voor doodrijden voetganger in Nijmegen


20 juni
Man uit Eerbeek veroordeeld voor bedreiging met bijl


20 juni
Duo veroordeeld voor wapen- en drugsbezit


15 juni
Beleid onderzoek en beoordeling seksuele gerichtheid vreemdeling in orde
13 juni
Gevangenisstraffen en werkstraf voor geweldplegers Geldermalsen

13 juni
Mogelijk recht op kinderbijslag en ouderdomspensioen voor werknemers met een "kleine baan" in het buitenland


13 juni
Celstraf Apeldoorner voor ontucht met dochters


7 juni
Minderjarige krijgt 5 jaar voor gewelddadige woningoverval Baarle-Nassau


7 juni
Echtpaar en manager krijgen cel- en taakstraffen voor faillissementsfraude


7 juni
Vrijspraak in zaak dodelijk ongeval Renswoude


7 juni
Celstraffen voor poging doodslag na uitgaansnacht in Markelo


7 juni
Werkstraf en ontzegging rijbevoegdheid voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval


7 juni
Gevangenisstraffen voor woningoverval te Vaals


6 juni
Maximale taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor wapenbezit


6 juni
Opnieuw 15 jaar cel voor schietpartij in Terneuzen


6 juni
Ook in hoger beroep rechterlijk pardon voor coffeeshophouder


6 juni
Voorlopig nog geen vestiging van Decathlon op Schiedams sportpark


6 juni
Gevangenisstraffen voor inbraken tijdens condoleance of uitvaart


6 juni
Harderwijkers vrijgesproken van openlijk geweld bij Harderplaza


30 mei
Het kenschetsen van hoofdstuk IV WW als laatste redmiddel is niet in overeenstemming met de Insolventierichtlijn


27 mei
Boekhouder vrijgesproken van verduistering en diefstal geld van overleden vrouw


27 mei
Staatssecretaris mag bouw 2 extra woningen bij Schiphol tegenhouden


27 mei
Landbouwer veroordeeld voor veroorzaken ongeval, een andere vrijgesproken


27 mei
Eindhovenaren veroordeeld voor knippen van hennep


27 mei
Man uit Reusel veroordeeld voor bezit kinder- en dierenporno


27 mei
Nijmegenaar veroordeeld voor gooien helm naar agent


27 mei
Mannen veroordeeld voor poging diefstal drugs in Tiel


26 mei
Café in Oss mag 2 weken worden gesloten na geweldsincident


26 mei
Rotterdamse terreurverdachte mag aan Frankrijk overgeleverd


26 mei
Gevangenisstraf wegens voorbereiding deelname jihad in Syrië


26 mei
Celstraf en behandeling voor poging tot gewapende overval op cafetaria


26 mei
Mannen moeten bijna 200.000 euro betalen voor winst uit hennepkwekerijen


26 mei
Huurovereenkomst woonwagenkamp Gemert ontbonden


25 mei
Krakers hoeven niet weg uit pand Vliertstraat ‘s-Hertogenbosch


18 mei
Uitwerkingsplan Sporenallee van de gemeente Zevenaar mag doorgaan


17 mei
Op de rol: Loopt Qurbans leven gevaar of niet?


11 mei
Amsterdamse standaardboete voor (onder)verhuren vrijesectorwoning niet altijd redelijk


9 mei
6 maanden cel voor in brandsteken auto in woonwijk ’s-Hertogenbosch


9 mei
Overvaller zorginstelling Apeldoorn krijgt gevangenisstraf

9 mei
2 jaar cel voor Zutphense cocaïnedealer


4 mei
Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd


2 mei
Purdey Mode terug naar failliete holding Brova


2 mei
Gemeenteraadslid Zoetermeer veroordeeld voor belediging in het openbaar


2 mei
Doodslag in Zoetermeer, 12 jaar celstraf voor echtgenoot


25 april
'Op de rol: 'Ik dacht dat niemand mij kon zien'


25 april
Subsidie voor vezelvlas terecht niet verleend aan producenten


25 april
Coffeeshop Zanzi in Utrecht blijft dicht


18 april
9 maanden cel voor oud-examinator voor oplichting met rijbewijzen


18 april
30.000 euro boete voor houden van teveel varkens


21 april
Vught hoeft toewijzing WOZ-waarde duizenden woningen niet te herzien


21 april
6 maanden celstraf voor stelen sieraden uit Wassenaarse woning


20 april
Ernstig zieke medewerker krijgt asbest-schadevergoeding


20 april
Bredase schilders exposeren in de rechtbank


20 april
Celstraffen tot 42 maanden voor handel in harddrugs


20 april
Vrijspraak voor invoer ruim 4.000 kilo cocaïne


15 april
Politierechters vellen oordeel over agressie tegen medewerkers met publieke taak


15 april
7 jaar cel en tbs met dwangverpleging in zedenzaak


15 april
Beslissing van de rechtbank Rotterdam op verzoeken tot audio/visuele registratie van het getuigenverhoor van Minister Plasterk


15 april
Opname in psychiatrisch ziekenhuis voor steekpartij in Vught


15 april
Celstraf en tbs met voorwaarden voor steken vriend in woning Boxtel


15 april
Mannen veroordeeld voor verduisteren iPhones in Ede


15 april
Man uit Tiel krijgt celstraf voor verkrachting


15 april
Celstraf en voorwaardelijke boete na ongeluk monstertruck Haaksbergen


14 april
Onderzoek in zaak dodelijk ongeval Renswoude heropend


4 april
Vrachtvliegers Martinair niet van rechtswege in dienst van KLM


29 maart
Nederlandse staat mocht tapes met opnamen van Beatles in beslag nemen


29 maart
Vier jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval op Vinkeveense Plassen


25 maart
Man uit Wamel krijgt geldboete voor veroorzaken verkeersongeval


25 maart
Veroordeling voor overvallen en bedreiging met vuurwapen


25 maart
Ook in hoger beroep taakstraffen voor uitgaansgeweld in Gulpen


24 maart
Apeldoornse moeder veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor moord


24 maart
Boetes voor zilveruienkartel terecht opgelegd


23 maart
Leidse wielrenner krijgt taakstraf voor mishandeling
23 maart
UWV mocht student vergoeding voor doventolk weigeren

22 maart
Gevangenisstraffen voor grootschalige heling van kleding


21 maart
TBS met dwangverpleging na poging wurgen 3-jarig meisje


21 maart
In hoger beroep 9 jaar cel voor overvaller cafetaria Sint-Willebrord


16 maart
Gevangenisstraffen voor kindermishandeling in Roelofarendsveen


14 maart
Arnhemmer veroordeeld voor dealen in harddrugs


14 maart
Celstraf voor diefstal 10.000 euro van bejaarde vrouw


14 maart
Werkstraf en voorwaardelijke rijontzegging voor veroorzaken verkeersongeval op de Afsluitdijk


14 maart
13 jaar cel voor schieten op politieagenten in Best


8 maart
Celstraf en tbs met dwangverpleging voor poging moord op maatschappelijk werkster


8 maart
Man uit Gaanderen krijgt gevangenisstraf voor mensenhandel en poging verkrachting


8 maart
Verzorger krijgt taakstraf voor toedienen overdosis insuline aan bejaarde


8 maart
5 jaar celstraf + tbs met voorwaarden voor ontvoering en seksueel misbruik 8-jarig meisje


2 maart
Hogeschool aansprakelijk voor studievertraging studenten Medische Hulpverlening


29 februari
Celstraf ex-militair voor schenden ambtsgeheim


26 februari
8 jaar cel en TBS voor doodslag op man in Hengelo


26 februari
Gevangenisstraffen voor productie en handel verdovende middelen Ajax supporters


26 februari
Kentekenparkeren: geen naheffing bij invoeren verkeerd kenteken


25 februari
Hof beveelt nader onderzoek in zaak liquidaties Staatsliedenbuurt


25 februari
Celstraf en contactverbod voor belaging en bedreiging van ex-partner


25 februari
Besluit monumentenstatus voormalig stadhuis Almelo moet over


25 februari
Boetes Zorgverzekeringswet ten onrechte opgelegd


10 februari
Bestemmingsplan voor tramlijn Vlaanderen - Maastricht vernietigd


9 februari
Celstraf voor man uit Huissen voor bedreiging en diefstal


9 februari
6 jaar cel voor aanranding en poging verkrachting 94-jarige vrouw


9 februari
Celstraf Arnhemmer voor serie woninginbraken in Achterhoek


9 februari
Vrouw (23) krijgt werkstraf en ontzegging rijbevoegdheid voor ongeval


8 februari
Brandstichting eigen woning: 15 maanden cel en tbs met voorwaarden


8 februari
Zussen vrijgesproken van brandstichting in Doetinchem


8 februari
Onvoldoende bewijs: vrijspraak 'steekincident' Oldebroek


8 februari
Gevangenisstraffen voor poging diefstal met geweld in Arnhem


3 februari
Belastingdienst mag inkomensgegevens huurders niet geven aan verhuurders


25 januari
Geen terugvordering ouderschapsverlof na ontslag


25 januari
Op de rol: 'Ik heb haar tegen de muur geduwd omdat ze flipte'


25 januari
Huissens stel veroordeeld voor drugshandel

25 januari
Celstraf voor vrijheidsberoving GGZ-medewerkers in Oss


25 januari
15 jaar celstraf voor liquidatie in Sint-Oedenrode


25 januari
Geen extra schadevergoeding vanwege overlast Bartenbrug


25 januari
Opnieuw 15 jaar cel in Zuiderdiepzaak


22 januari
Utrechtse Milieuzone blijft


21 januari
Sluiting woning Bandidos-president onterecht


21 januari
Voorwaardelijke geldboetes voor Uberpop chauffeurs


21 januari
Ziekenhuizen niet aansprakelijk voor hersteloperaties PIP- implantaten


19 januari
Vrouw uit Arnhem veroordeeld voor brandstichting bij ex-partner


19 januari
Celstraf voor man uit Nijmegen voor inbraken en diefstal


19 januari
4 jaar cel voor wapenleveringen Satudarah


19 januari
Ossenaar veroordeeld voor veroorzaken van en doorrijden na verkeersongeval én mishandeling agent


15 januari
Wel of geen arbeidscontract zelfstandige pakketbezorgers PostNL


14 januari
Ossenaar mag standplaats woonwagen overleden moeder blijven huren


14 januari
Levenslang voor dubbele medicijnmoord


14 januari
Beslag op Vestingwerken Naarden opgeheven


13 januari
Celstraf voor geweld tegen politie tijdens jaarwisseling in Oss


12 januari
Nijmegenaar krijgt cel en TBS voor downloaden kinderporno


12 januari
Verzoek voor ontslag medewerker universiteit afgewezen


11 januari
Bosschenaar mag zijn overleden echtgenote herbegraven op natuurbegraafplaats


22 december
Definitief oordeel vliegtarieven KLM en SLM


22 december
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt vonnis in zaak tussen V&D en verhuurder Mondia


22 december
TROS-Radar hoefde beelden verborgen camera niet af te geven aan Pretium


22 december
Geen rechten geschonden bij arrestatie Somalische piraten


22 december
Cel- en taakstraf voor geheime seksopnames en ontucht met kind


22 december
TBS voor doodslag Langbroek


21 december
Voorlopige voorziening huisvesting arbeidsmigranten Tienray afgewezen


21 december
Vergunning 'megastal' Wichmond onterecht afgegeven


21 december
Burgemeester mocht bedrijfshallen en terrein in Vlijmen voor half jaar sluiten


21 december
Brit gestraft voor inzetten kinderen bij winkeldiefstallen


18 december
Arbeidscontract pakketbezorgers PostNL


18 december
Hof bekijkt of uitspraak Hoge Raad in 'tipgeverszaak' gevolgen heeft voor aangifte


18 december
Vrijspraken in moord op eigenaar vogelwinkel Den Hoorn


18 december
Jongen veroordeeld voor rijden in auto zonder kenteken en rijbewijs


18 december
Aldi niet verplicht om koelmeubelen af te sluiten


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl