Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zorg

Adoptie - Bewindvoering - Bewindvoerder taken - Bewind omvang - CAK - CIZ - Curatele - Mentor - Taken mentor
Participatiewet - Wajong - WAO reintegreren - WAO-uitkering WAZ - Werkloosheid (WW) - WW reintegreren - WW-uitkering Wet langdurige zorg - Wia - Het Zorginstituut Arbeidsongeschiktheid
» meer informatie zorg

> Naar boven
-
Visie op de rechtspraak en agenda van de rechtspraak zijn uitgaven van de Raad voor de Rechtspraak. U kunt de documenten hieronder inzien.

Document:
agenda van de rechtspraak

Document:
visie op de rechtspraak

uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2016 werden bijna 1.600.000 zaken bij de gerechten aangebracht.

De gegevens van 2017 worden in mei 2018 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Er werken 9.600 mensen bij de rechtspraak (waarvan ruim 2.300 rechters).

Civiel recht
Bij de kantonrechter zijn 946.260 zaken aanhangig gemaakt. Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 278.970 zaken in.Bestuursrecht
111.700 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Het aantal voor de rechter gebrachte vreemdelingenzaken is toegenomen van 23.230 tot 30.760.Strafrecht
De instroom van strafzaken bleef steken op 176.950. Dat is een daling vergeleken met de 186.150 die een jaar daarvoor nog instroomden.Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2018 (t/m 28 september)
Aantal bezoeken: 242.569
Geraadpleegde pagina's: 385.212.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.
2017
Aantal bezoeken: 390.846
Geraadpleegde pagina's: 607.345.


2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.
2016
Aantal bezoeken: 376.810
Geraadpleegde pagina's: 611.372.


2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.
2015
Aantal bezoeken: 334.731.
Geraadpleegde pagina's: 546.977.

2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.
2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

mr. H.J. (Hans) van de Scheur
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

mr. V. (Vivian) van de Bunt
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

mr. J. (Jan) Budding
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Bijdragen medewerkers.

Geschreven gastartikelen

‘Human Right’ or ‘Serving Will’
Lees hier het artikel.

'When we never take action.'
Lees hier het artikel.Juridische quotes redactie Uwwet.nl

28 oktober 2016
Quote: 'De jurist moet zoveel mogelijk weten van een zaak. Daardoor is zijn/haar inzicht groter. Inzicht is het startpunt van de bijstand.'

9 augustus 2016
Quote: ‘Recht is recht, echter kennelijk is de mens in staat om recht toch krom te praten. Het tegenovergestelde gaat de mens gemakkelijker af.’

23 juni 2016
Quote: 'De rechtshulpverlener moet de cliënt op waarde schatten en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee ter zake de bijstand.'17 juni 2016
Quote: 'Bijstand kan inhouden dat we een bijdrage leveren aan verwerking in plaats van procederen.'

14 juni 2016
Quote: 'Als jurist moet je zoveel mogelijk weten van een zaak, want daardoor is er meer inzicht. Met inzicht kun je betere bijstand verlenen.'

13 juni 2016
Quote: 'Er is bij bijstand verlenen vaak veel ruis op de lijn. Die ruis moeten we wegnemen waardoor we tot de kern van de zaak komen.'

Lees hier meer quotes.

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 4
2018Klik hier voor magazine 3
2018Klik hier voor magazine 2
2018Klik hier voor magazine 1
2018Klik hier voor magazine 4
2017Klik hier voor magazine 3
2017Klik hier voor magazine 2
2017Klik hier voor magazine 1
2017Klik hier voor magazine 4
2016Klik hier voor magazine 3
2016Klik hier voor magazine 2
2016Klik hier voor magazine 1
2016Klik hier voor magazine 4
2015Klik hier voor magazine 3
2015Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014


Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 1
2014Klik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2016Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2017
wordt in juni 2018
verwacht.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

26 november
Termijn om te stoppen met illegaal gebruik van strandpaviljoen Heel ingekort


23 november
Moeder veroordeeld voor niet ingrijpen bij mishandeling kinderen


23 november
Gevangenis- en taakstraf ontuchtpleger uit Kootwijkerbroek


23 november
Vastgoedondernemer krijgt celstraf voor valsheid in geschrift en witwassen


23 november
Onrechtmatig handelen door voormalig rechter en Raad voor de rechtspraak jegens advocaat staat definitief vast


22 november
Straf voor omkopen medewerker Google


22 november
Mens is feitelijke bestuurder auto, ook in Tesla met autopilot


22 november
Gevangenisstraf voor man die massagesalon in brand stak


22 november
Afschieten van knobbelzwanen Zuid-Holland voorlopig niet toegestaan


21 november
Staatssecretaris moet opnieuw besluiten over asiel verwesterde vrouwen


20 november
Jeugddetentie voor onder andere overval op 2 jongens


17 oktober
Veroordeelde Puttense bedrijven moet miljoenen aan Staat terugbetalen


16 oktober
Claimstichting in civiele zaak Trafigura niet-ontvankelijk


15 oktober
Veroordeling voor dodelijk liftongeluk bij bedrijf in Beek en Donk


15 oktober
Meerjarige celstraf voor ontucht met jong meisje in Eindhoven


12 oktober
Man uit Winterswijk veroordeeld voor woningbrand eigen woning


12 oktober
Vrijspraak van seksueel binnendringen bij onmachtige vrouw in horecagelegenheid Groningen


12 oktober
Erfgenamen moeten belasting betalen over verzekeringsuitkering


11 oktober
Man bestraft voor tonen geslachtsdeel Bussloo


11 oktober
Taakstraf voor bejaarde man die dorpsgenoot sloeg met glas


11 oktober
4 jaar celstraf en tbs met voorwaarden voor langdurig misbruik minderjarige jongens


11 oktober
Bestuurder veroordeeld voor veroorzaken auto-ongeval in Eindhoven


11 oktober
Geen bewijs opzet: scoutingleider vrijgesproken van zware mishandeling


11 oktober
Feestelijk welkom voor nieuwe medebewoners locatie Dordrecht van rechtbank Rotterdam


9 oktober
Gevangenisstraf voor telefoondieven Pinkpop


9 oktober
Staat moet uitstoot broeikasgassen op korte termijn verder terugdringen


8 oktober
Celstraf voor verduistering van ongeveer 1,9 miljoen euro van kerkgemeenschap


5 oktober
5 jaar cel voor poging doodslag in woning Heeze


5 oktober
Rechter: Omgangsregeling hond moet worden voortgezet


4 oktober
Tweetal veroordeeld voor diefstal en oplichting via WhatsApp


4 oktober
Celstraffen voor jeugdprostituanten in Schiedamse kelderboxzaken


3 oktober
Gebiedsverbod voor 17-jarige uit Heerlen blijft in stand


28 september
Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor dodelijk verkeersongeval A15


28 september
Gemeente Rheden mocht handhavend optreden tegen uitbouw


26 september
Celstraf voor jarenlang misbruik stiefdochter

26 september
Op de rol: ‘2 mannen kunnen ook iets anders doen op het toilet’


25 september
Veroordeling wegens mishandeling door sliding tackle tijdens amateurvoetbalwedstrijd blijft in stand


20 september
Paardenhandelaar veroordeeld voor fraude vanuit zijn paardenbedrijf


19 september
7 jaar cel voor Amersfoortse man die zijn bejaarde vrouw doodde


18 september
Drietal krijgt gevangenisstraffen voor oplichtingspraktijken vastgoed Polen


18 september
Dodelijke klap vechtpartij Wallen was noodweer


5 september
Staat aansprakelijk voor uitlatingen bewindspersoon over downloaden uit illegale bron


4 september
2 jaar cel voor poging verkrachting bejaarde vrouw


4 september
TBS met dwangverpleging voor dubbele poging doodslag in supermarkt Eindhoven


4 september
Inhoudelijke behandeling onderzoeken Doorn en Roos uitgesteld


4 september
Celstraffen voor jarenlange fraude bij SGL


4 september
Celstraffen tot 4 jaar voor grootschalige drugshandel


4 september
Veroordelingen voor onder meer gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam blijven in stand


4 september
Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor zakenrelatie Endstra afgewezen


4 september
(Flits)kredieten: informatievordering AFM buitenlandse ondernemingen toegestaan


3 september
Verplichtingen PostNL voor zakelijke post geschrapt


3 september
Franse taxichauffeur krijgt celstraf voor smokkelen illegalen


3 september
Ex-militair bestraft voor veroorzaken dodelijke verkeersongeval file Duitsland


7 augustus
Psychiatrische opname voor messentrekker op Urk


7 augustus
Financieel adviseur veroordeeld voor verduisteren geld cliënt


6 augustus
Man vrijgesproken van seksueel misbruik nichtje


3 augustus
Werkstraffen voor minderjarigen die basisschool bekogelden met molotovcocktails


2 augustus
Celstraffen tot zeven jaar voor deelname aan terroristische organisatie Jabhat al-Nusra


1 augustus
Sfizio Mario hoeft naam niet te wijzigen


1 augustus
Bestuurder veroordeeld voor dodelijk ongeval in Duinrell


31 juli
Gemeente Utrecht mag school huisvesten in pand De Klimroos


25 juli
Paardenhandelaar krijgt hogere cel- en taakstraf voor ontucht


24 juli
Celstraf voor faillissementsfraude hotels Eindhoven en Rotterdam


24 juli
Man veroordeeld voor ontucht met nichtje


23 juli
Bezorger niet in loondienst van Deliveroo


20 juli
Tbs met dwangverpleging voor jongeman die zijn opa om het leven bracht


19 juli
Tbs met voorwaarden voor steekpartij in studentenwoning Utrecht


19 juli
Celstraf voor vrouw die zich probeerde aan te sluiten bij IS


8 juni
Taakstraffen tot 240 uur voor geweld rondom voetbalwedstrijden


8 juni
Veroordeling voor ontucht met minderjarige in kerk op Urk

8 juni
Cafetaria op Stratumseind hoeft voorlopig niet dicht


8 juni
Verhuurderheffing bij mede-eigendom in strijd met discriminatieverbod


7 juni
20 jaar cel voor moord op zwangere vrouw uit Enschede


7 juni
Toegangspaden natuurgebied langs A12 Ede blijven dicht


6 juni
Veroordeling voor het veroorzaken van een verkeersongeval na gebruik alcohol


6 juni
NS hoeft reizigers geen zitplaats te garanderen


6 juni
Milieuzone Rotterdam volledig van kracht voor oude diesel- én oude benzineauto’s


5 juni
Gevangenisstraffen tot 9 jaar voor schietincident Den Haag


5 juni
3 jaar celstraf voor poging doodslag vriendin


5 juni
Veroordelingen grootschalige toeslagfraude met nep-tweelingen en sealbagfraude blijven grotendeels in stand


5 juni
Veroordelingen doden man Weespertrekvaart blijven in stand


5 juni
Vermogensonderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod


25 mei
Celstraffen opgelegd aan verdachten van terrorisme


25 mei
Rechtbank laat omgevingsvergunning Aviko-vrieshuis in stand


23 mei
15 maanden gevangenisstraf en voorwaardelijke geldboete voor ongeval monstertruck Haaksbergen


23 mei
14 jaar cel voor poging tot moord op raadslid in Zuidoostbeemster


22 mei
Maand celstraf voor bedreiging medewerkers hulporganisatie


22 mei
2 jaar cel voor misbruik door leraar op het Cheider


22 mei
Eis om extra maatregelen Staat voor luchtkwaliteit afgewezen


18 mei
1 dag gevangenisstraf en taakstraf voor vervaardigen kinderporno


18 mei
Fruithandelaar vrijgesproken van cocaïnesmokkel in lading ananassen


17 mei
Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en taakstraffen in zaak Marktplaats fraude


16 mei
Jaar cel voor hacken accounts bekende Nederlanders


15 mei
CBb bevestigt boetes Corendon


14 mei
Militair krijgt 5 jaar cel voor poging doodslag zoontje


9 mei
Afvalverwerker in Elsloo moet opslag kunststof afval tot 100 ton beperken


9 mei
Burgemeester Den Haag mocht paspoorten vermoedelijke Syriëgangers vervallen verklaren


20 april
Vrouw veroordeeld voor identiteitsfraude en oplichting via Marktplaats


19 april
18 jaar cel voor liquidatiepoging Diemen


19 april
Arnhemmer bestraft voor mishandeling ex-vriendin


18 april
Vrijspraak voor ontvoering zakenman Nunspeet


18 april
Klachtencommissie seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk heeft onzorgvuldig gehandeld


17 april
71-jarige man veroordeeld voor insteken op politieagenten


17 april
Vader en dochter veroordeeld voor drugs- en wapenbezit17 april
Veroordeling verboden in- en uitvoer grondstof heroïne (azijnzuuranhydride)


17 april
13 jaar cel voor doodslag op buurman in Roosendaal


17 april
4 jaar cel voor gewapende woningoverval Ede


17 april
Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Baybasin af


17 april
Cel en tbs met dwangverpleging voor ontucht met stiefdochters


13 april
Eigenaar dierenwinkel moet cel in voor illegale handel in beschermde vogels


13 april
Afbouw algemene heffingskorting minstverdienende partner niet in strijd met mensenrechten


13 april
Aansprakelijkheidsverzekeraar moet letselschade na schudden baby vergoeden


12 april
Meer zekerheid over wijze van compensatie voor boeren rondom Lelystad Airport


12 april
Albert Heijn mag bij overname personeel persoonlijke toeslagen niet afbouwen


11 april
Bezwaar te laat ingediend, studieschuld blijft in stand


10 april
Hulpverlener veroordeeld voor plegen van ontucht met cliënte


10 april
12 jaar cel voor fatale schietpartij nabij het AMC


10 april
15 en 16 jaar gevangenisstraf voor doodschieten broers in café Nijmegen


6 april
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt in zaak woningoverval Gees


6 april
Vrijspraak voor vernieling van personenauto s in Doesburg


6 april
Gevangenisstraf voor twee uitreispogingen naar Syrië


5 april
Duo veroordeeld voor geldverduistering en verdienen geld met schuldbemiddeling


5 april
Tot 6 jaar celstraf voor internationale wapenhandel


4 april
3 vragen en antwoorden over schorsing voorlopige hechtenis van verdachte woningoverval Geleen


4 april
6 jaar cel voor poging moord en bedreiging in gevangenis


4 april
8 jaar celstraf voor doodsteken asielzoeker


4 april
6 jaar cel voor deelname aan terroristische organisatie


4 april
15 jaar cel voor moord op schoonzus


4 april
Accountantskamer moet klacht inhoudelijk beoordelen


4 april
Stalker Mr. Probz krijgt contact- en gebiedsverbod


3 april
Verdachte in zaak Savannah blijft vastzitten


3 april
Man veroordeeld en geplukt voor hennepkwekerij valsheid in geschrift en witwassen


3 april
Gevangenisstraffen tot 3 jaar voor witwassen bitcoins


3 april
Jeugddetentie voor steekpartij bij metrohalte Postjesweg


3 april
Zaak fatale steekpartij in café in Middelburg moet over


3 april
Tot 2,5 jaar celstraffen voor fraude met toeslagen


30 maart
Celstraf man uit Apeldoorn voor poging doodslag


30 maart
Rechtbank bestraft man die agent aanreed in Ewijk


30 maart
Vrijspraak voor betrokkenheid dodelijke schietpartij

23 maart
Hongaarse familie veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie


23 maart
Bromfietser veroordeeld voor veroorzaken verkeersongeval Nijmegen


22 maart
Rechtbank heft voorlopige hechtenis van één van de verdachten moord Djordy Latumahina op


22 maart
Man uit Harderwijk vrijgesproken van dreigtelefoontjes


22 maart
8 maanden cel voor uitbuiting vluchtelingen in wasserij


21 maart
Eis aanpak 'Amsterdamse fietsjungle' afgewezen


21 maart
Twee gemeenteambtenaren Brunssum vrijgesproken van witwassen


21 maart
Veroordeling voor poging doodslag station Almere


20 maart
Rechtbank bepaalt: cafés Korenmarkt blijven gesloten


20 maart
Straf voor man die stiekem opnames maakte van buurvrouw


20 maart
Deelonderzoek Trefpunt: tot 10 jaar cel voor productie van en handel in harddrugs


19 maart
Gevangenisstraf voor kluisroof uit woning Hoogland


19 maart
Opname psychiatrisch ziekenhuis voor steken buurman


19 maart
Vrouw vrijgesproken van inrijden op politieauto


16 maart
Begeleider cel in voor verkrachten stagiair


16 maart
Vrijspraak na diefstal 960 iPhones uit rijdende vrachtwagen A73


28 februari
Seks, maar geen ontucht: vrijspraak


28 februari
Bestuurders ROC Leiden niet aansprakelijk


28 februari
Hugo Klynstra krijgt achternaam De Bourbon de Parme en de titel 'prins'


27 februari
Ook in hoger beroep gevangenisstraf voor gooien molotovcocktails tegen muur moskee in Enschede


27 februari
Ontslag van rechtsvervolging na poging doodslag; beroep op noodweer slaagt


27 februari
16 jaar cel voor fatale schietpartij Ten Katestraat


26 februari
Veroordeling voor veroorzaken verkeersongeval A18 bij Wehl


26 februari
Apeldoorner 4 jaar cel in voor witwassen en valsheid in geschrift


23 februari
Tot 12 jaar cel voor meerdere gewapende overvallen


23 februari
Gevangenisstraffen tot 15 jaar in martelzaak


19 februari
Verkeersbesluit Heyendaalseweg Nijmegen onvoldoende gemotiveerd


16 februari
Automobilist vrijgesproken van veroorzaken dodelijk ongeval op kruising Veghel


16 februari
Geldboete en ontzegging rijbevoegdheid voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval Waddinxveen


16 februari
Vrijspraak van sexting om technische redenen


14 februari
Succes Awards moet bijna 3 miljoen euro terugbetalen aan deelnemers


14 februari
30 jaar cel en tbs voor dubbele moord in hotel Rembrandt Arnhem


14 februari
Geurverwijderingsrendement van 90 procent blijft in stand


14 februari
Telegraafartikelen over ‘postbode van de penoze’ onrechtmatig


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl