Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2014:


29 augustus 2014
Smartengeld voor agenten strandrellen

'De rechtbank in Rotterdam heeft vorderingen van 24 agenten (grotendeels) toegewezen. De agenten vorderden smartengeld van 17 relschoppers die deel uitmaakten van de grote groep die hen tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in 2009 belaagde.

Deze relschoppers zijn eerder door de strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in de belaging van de agenten. Toen werden er werkstraffen en celstraffen tot 15 maanden opgelegd.

De agenten hebben dit smartengeld gevraagd wegens de door hen uitgestane doodsangst tijdens deze rellen en voor de grote gevolgen die dit voor hen heeft gehad.In de civiele procedures, waarin nu uitspraak is gedaan, heeft de rechtbank bepaald dat elke agent recht heeft op een basisbedrag van 3.500 euro smartengeld.

Dat is ook het bedrag dat door de meeste agenten is gevorderd. Daar gaan af de bedragen die als voorschot in de strafzaken zijn betaald en gaat ook af het aandeel van de 7 gedaagden met wie tijdens de rechtszaken een financiële regeling is getroffen.

Zes van de agenten vorderden elk nog een extra bedrag aan schadevergoeding vanwege een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) dat zij overhielden aan de gebeurtenissen tijdens de strandrellen. Ook die vordering is door de rechtbank toegewezen, en wel tot het bedrag van € 2.100,-, dat de meeste agenten vorderden.

Sommige agenten hebben hier bovenop nog andere schadevergoedingen gevraagd, maar dat heeft de rechtbank op juridische gronden afgewezen.

Bij 4 agenten heeft ook het politiekorps meegedaan met een vordering om doorbetaald loon en re-integratiekosten tijdens hun ziekte te verhalen. Dit is door de rechtbank op juridische gronden afgewezen.

De veroordeelde gedaagden zijn elk hoofdelijk aansprakelijk voor het totale bedrag van de toegewezen schadevergoedingen. Dat betekent dat de toegewezen schade door de agenten op alle veroordeelde gedaagden kan worden verhaald maar ook op slechts één of enkelen van hen.'27 augustus 2014
Werkstraf 40 uur voor discriminatie tijdens sollicitatie

'De rechtbank heeft een 29-jarige man veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur voor het opzettelijke discrimineren wegens ras, binnen de uitoefening van zijn beroep. De straf is gelijk aan de door de officier van justitie gevorderde straf.

De 29-jarige man had in zijn functie als medewerker binnendienst een e-mail over een sollicitant, die eigenlijk bedoeld was voor zijn werkgever, naar de betreffende sollicitant gestuurd. In de mail stond:

'Mike,
Heb nog even gekeken is niks.
Ten eerste een donker gekleurde (neger).
En op zijn CV weinig tot geen ervaring met computer enz.'

Bij lezing van de tekst van de e-mail kan de rechtbank niet tot een ander oordeel komen dan dat verdachte zijn werkgever adviseerde om aangever niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek ‘ten eerste omdat hij een donkergekleurde (neger)’ is. Daarmee heeft verdachte onderscheid gemaakt op grond van ras.

Verder volgt uit de woorden ‘ten eerste’ dat zijn huidskleur voor verdachte de voornaamste reden was om te adviseren niet met hem in zee te gaan. Uit het strafdossier, noch tijdens de behandeling op zitting, is aannemelijk geworden dat voormelde tekst anders moet worden gelezen. Het verweerdat de tekst van de e-mail niet discriminerend bedoeld is, wordt verworpen.

Ook vindt de rechtbank niet aannemelijk dat verdachte, de opmerking over ‘neger’ als (misplaatste) grap bedoelde. Hiervoor is geen enkele aanwijzing te vinden in het dossier en verdachte heeft dit op de zitting ook niet aannemelijk kunnen maken. Ook dit verweer wordt verworpen.

Juist het feit dat hij het slachtoffer hierdoor een kans op een stageplek heeft ontzegd, maakt dat de rechtbank vindt dat sprake is van een ernstig feit. De rechtbank is, alles overwegende, van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf recht doet aan de ernst van het feit en passend is.'26 augustus 2014
Twaalf maanden celstraf voor diefstal en mensenhandel met minderjarigen

'De rechtbank Den Haag veroordeelt een 49-jarige man voor een inbraak in een woning in Wassenaar met twee minderjarige neven van hem. Ze maakten daarbij een iPod en sieraden buit. Hij is ook veroordeeld voor het uitbuiten van de twee jongens, die twaalf en veertien waren ten tijde van de inbraak. De man krijgt twaalf maanden onvoorwaardelijke celstraf.

Op 10 januari 2014 reed de man met de twee jongens naar de woning en liet hen de inbraak plegen. De jongens forceerden een raam aan de achterzijde van de woning en klommen naar binnen. De man bleef in zijn auto rondjes rijden in de buurt. Een oplettende buurtbewoner die het niet vertrouwde, waarschuwde de politie, waarna ze allen werden ingerekend. De minderjarige jongens zijn een paar maanden geleden al door de kinderrechter veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf.'26 augustus 2014
Geen poging moord maar poging doodslag op ex-echtgenote

'Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een 65-jarige man veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor onder meer poging tot doodslag op, en zware mishandeling van zijn ex-echtgenote in Vlissingen. De rechtbank achtte de man op 17 oktober 2013schuldig aan poging tot moord en zware mishandeling met voorbedachte raad en veroordeelde hem toen tot tien jaar cel.

Beschieting
De man verbleef in december 2012 bij zijn dochter in de wijk Bossenburg in Vlissingen. Op 19 december 2012 reed hij 's avonds laat in zijn auto van Middelburg naar Vlissingen. Daar aangekomen zag hij op een zeker moment zijn ex-echtgenote lopen op de Lunenburg. Zij was op weg naar haar huis. De man stopte de auto, sprak zijn ex-echtgenote aan en vuurde vier kogels op haar af. Ze werd geraakt in haar nek, benen en aan haar rechterhand.

Geen poging moord, maar poging doodslag
In tegenstelling tot de rechtbank kan het hof uit het bewijs niet opmaken dat verdachte naar Vlissingen is gereden met het doel zijn ex-echtgenote op te zoeken om haar van het leven te beroven en evenmin dat hij haar met dat doel in Vlissingen heeft opgewacht. Volgens het hof was er geen sprake van een vooropgezet plan en valt niet uit te sluiten dat de man handelde in een plotselinge opwelling. Het hof spreekt hem daarom vrij van poging tot moord.

Op te leggen straf
Bij het opleggen van de straf heeft het hof er rekening mee gehouden dat het slachtoffer meer dan twee weken in het ziekenhuis heeft gelegen, is geopereerd en veel pijn heeft gehad. Door de schotwond in haar rechterhand zijn haar vingers zwaar beschadigd en moest haar pink worden geamputeerd, wat een blijvende beperking heeft opgeleverd. Het slachtoffer is voor haar leven getekend. Ze zal - letterlijk - haar hele leven geconfronteerd worden met de onomkeerbare gevolgen van de handelwijze van haar ex-man. Naast dit fysieke leed heeft de man bij het slachtoffer ook veel psychisch leed teweeg gebracht.

Verder heeft de man zonder toestemming een pistool met munitie van Servië naar Nederland gebracht en het vuurwapen voorhanden gehad.

Alles bij elkaar acht het hof een gevangenisstraf van zeven jaar passend.'25 augustus 2014
Niet strafbaar, wel tbs voor schieten op busje

'Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zojuist een 35-jarige man uit Veghel tbs met dwangverpleging opgelegd wegens een poging tot zware mishandeling van de bestuurder van een bestelbus. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde hem op 4 juli 2013nog voor bedreiging.

Beschieting
De man schoot op 30 mei 2012 met een gasdrukwapen kogeltjes af op een bestelbus waarin een vader met zijn vijfjarige zoon reed. De kogeltjes versplinterden de ruit van de schuifdeur aan de bijrijderskant.

Poging zware mishandeling
Het hof vindt dat er sprake is van poging tot zware mishandeling omdat de man door de bus te beschieten bewust het risico heeft genomen dat de bestuurder ernstig gewond zou raken.

De bestuurder had allereerst zelf geraakt kunnen worden door een van de kogeltjes. De kans was echter ook groot dat hij zwaargewond zou raken omdat hij van schrik een verkeersongeval had kunnen veroorzaken. Het is een geluk dat hij zich niet bewust was van de beschieting.

Volledig ontoerekeningsvatbaar
Diverse deskundigen verklaarden dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad. Hij lijdt aan een psychische stoornis met waandenkbeelden. Daarnaast erkent hij niet dat hij ziek is. Vanwege deze ontoerekeningsvatbaarheid is de man niet strafbaar. Wel acht het hof de bedreiging van de veiligheid van personen in het algemeen en de kans op herhaling dermate groot dat tbs met dwangverpleging noodzakelijk is.

Het hoger beroep had alleen betrekking op het misdrijf tegen de bestuurder van de bus. Het misdrijf tegen de zoon van de bestuurder was niet meer aan de orde in hoger beroep.'22 augustus 2014
Geen kinderpardon voor Ivoriaanse jongen en Armeens meisje

'De rechtbank Den Haag, met als zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, heeft vandaag uitspraak gedaan in twee kinderpardonzaken. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie had geweigerd om de kinderen uit Ivoorkust en Armenië en hun gezinnen een verblijfsvergunning te verlenen op basis van het kinderpardon. De rechtbank heeft het beroep dat de ouders en kinderen daartegen hadden ingesteld, ongegrond verklaard.

Ivoriaanse jongen
De jongen uit Ivoorkust werd in februari 2004 in Nederland geboren. Zijn moeder was in augustus 2002 Nederland binnengekomen. Zij heeft verschillende asielaanvragen ingediend, maar dit heeft niet geleid tot een verblijfsvergunning. In april vorig jaar heeft de jongen, mede voor zijn moeder en halfbroer, een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning in het kader van de kinderpardonregeling. De staatssecretaris wees deze aanvraag af, omdat het gezin zich langer dan drie maanden aan het toezicht van de rijksoverheid had onttrokken tijdens hun verblijf in Nederland. Bovendien heeft de moeder drie verschillende namen en geboortedata en twee verschillende nationaliteiten gebruikt in asielprocedures.

Armeens meisje
De ouders van het Armeense meisje kwamen in maart 2007 Nederland binnen. Het meisje werd in december van dat jaar in Nederland geboren. Het gezin doorliep verschillende asielprocedures, zonder dat dit tot een verblijfsvergunning leidde. In maart 2013 diende het meisje, mede voor haar ouders en jongere zusje, een aanvraag in tot het verlenen van een verblijfsvergunning in het kader van de kinderpardonregeling. Omdat het gezin zich echter langer dan drie maanden aan het toezicht van de rijksoverheid heeft onttrokken, wees de staatssecretaris dit af.

Verschillende instanties
Om in aanmerking te komen voor de kinderpardonregeling moet een kind voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moeten vreemdelingen tijdens hun verblijf in Nederland onder meer in beeld blijven bij de rijksoverheid. Dit houdt in dat een vreemdeling zich niet langer dan een aaneengesloten periode van drie maanden onttrokken mag hebben aan het toezicht van de IND, COA, Dienst Terugkeer & Vertrek, Nidos of de Vreemdelingenpolitie. De kinderen maakten bezwaartegen deze voorwaarde, omdat daarin onderscheid gemaakt wordt tussen vreemdelingen die contact hebben gehad met deze instanties en vreemdelingen die contact hebben gehad met andere overheidsinstanties.

Onderscheid toegestaan
De rechtbank vindt dat de staatssecretaris dit onderscheid mocht maken, omdat de genoemde overheidsinstanties er zijn om het toezicht op vreemdelingen te houden, zodat ook kan worden vastgesteld of een vreemdeling steeds in Nederland heeft verbleven.

Ook het argument van de kinderen dat niet zij, maar hun ouders zich hadden onttrokken aan het toezicht, trof geen doel. De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris de gedragingen van ouders ook aan de kinderen mocht toerekenen, omdat in de kinderpardonregeling het kerngezin centraal staat. '22 augustus 2014
Groen licht voor ontwikkeling Foodworld in Veghel

'Een Veghelse projectontwikkelaar mag beginnen met de ontwikkeling van een zogeheten Foodworld aan de Noordkade in Veghel. Dit besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

Foodbeleving
De projectontwikkelaar wil het voormalige terrein van mengvoederproducent CHV herinrichten tot een bedrijfs-, vermaak-, en onderwijscluster. In de plannen zit ook de ontwikkeling van Foodworld; voorzieningen voor functies binnen het thema foodbeleving als horeca, detailhandel, dienstverlenging, educatie en ontspanning. De gemeente Veghel verleende in december vorig jaar specifiek voor deze ‘foodbeleving’ een omgevingsvergunning. Een concurrerende supermarktketen uit de omgeving van het terrein stelde beroep in tegen het besluit om toestemming te verlenen voor de ontwikkeling van een foodcluster.

Marktruimte
Volgens de supermarkt heeft de projectontwikkelaar onvoldoende onderzocht of in Veghel marktruimte bestaat voor de vestiging van Foodworld, en wat de mogelijke gevolgen voor de winkeliers in de omgeving zijn. Bovendien stelt de supermarkt dat onvoldoende duidelijk zou zijn wat de vergunning precies inhoudt.

Effectanalyse
De gemeente en de projectontwikkelaar hebben een effectenanalyse laten uitvoeren, waaruit blijkt dat er voldoende marktruimte is in de regio. Verder blijkt uit de analyse dat de vestiging van Foodworld weliswaar kan leiden tot omzetvermindering bij bestaande supermarkten en speciaalzaken én krimp in het artikelenaanbod, maar dit is slechts beperkt. Deze gevolgen worden bovendien gecompenseerd door de extra bezoekers die Foodworld trekt, waarvan ook het centrum van Veghel kan profiteren. De rechtbank oordeelt dat uit niets blijkt dat de opgestelde analyse onjuiste informatie bevat. Daarmee heeft de gemeente voldoende onderbouwd dat er marktruimte is en dat de negatieve gevolgen voor omliggende winkeliers beperkt zijn.

Verschillende vergunningen
Volgens de rechtbank kan de gemeente met verschillende soorten vergunningen onderscheid aanbrengen tussen verschillende soorten activiteiten in de levensmiddelenbranche zoals partijen die uitoefenen. Ook de stellingen van de supermarkt, dat het besluit in strijd zou zijn met onder meer het provinciaal en gemeentelijk beleid, worden door de rechtbank verworpen. '15 augustus 2014
Man en vrouw veroordeeld voor babbeltrucs

'De rechtbank in Rotterdam heeft een 25-jarige man uit Spijkenisse en een 27-jarige vrouw uit Vlaardingen veroordeeld tot gevangenisstraffen van elk 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De twee hebben veelal (hoog)bejaarden en hulpbehoevende slachtoffers flinke geldbedragen en persoonlijke bezittingen afhandig gemaakt.

De daders verschaften zich toegang tot woningen. Onder andere door te zeggen dat ze een asbestcontrole of inbraakpreventiecontrole uitvoerden in opdracht van de gemeente. In een aantal gevallen deden de daders zich voor als iemand van de thuiszorg. Eenmaal in de woning werden onder andere pinpassen gestolen. Vervolgens deden de daders zich per telefoon voor als een medewerker van de bank of de politie en vroegen naar de pincode.

De twee werden van enkele tientallen feiten verdacht waarvan er uiteindelijk twaalf zijn bewezen. De rechtbank rekent het de daders zwaar aan dat zij juist kwetsbare ouderen tot hun slachtoffers hebben gemaakt. Naast de opgelegde gevangenisstraffen moeten de daders hun slachtoffers schadevergoedingen betalen die variëren van 150 tot 3970 euro.'15 augustus 2014
30 uur taakstraf voor diefstal en heling kampioensschaal PEC Zwolle

'De politierechter heeft drie mannen die betrokken waren bij de diefstal en de heling van de Jupiler League-kampioensschaal van het seizoen 2011-2012 veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur. De politierechter acht bewezen dat een van de mannen betrokken is geweest bij het stelen van de schaal uit het stadion van PEC Zwolle. De andere twee mannen worden veroordeeld omdat zij in de weken na de diefstal de schaal in bezit hebben gehad, terwijl zij wisten dat de schaal gestolen was.

Ludieke actie
De schaal werd ruim twee weken na de diefstal onverwachts teruggegeven aan de voorzitter van PEC Zwolle. Dat gebeurde tijdens een live-uitzending van talkshow 'En dan nog even dit' op RTV Oost. Volgens de advocaten van de verdachten ging het van meet af aan om een ludieke actie. De rechter oordeelt echter dat niet vaststaat dat het vanaf het begin om een grap ging. Uit tapgesprekken blijkt dat de schaal niet onder alle omstandigheden zou zijn teruggegeven.

Goede afloop
De officier van justitiehad geëist dat naast een taakstraf van 30 uur ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken zou worden opgelegd. De rechter houdt rekening met de goede afloop van de zaak, nu de schaal uiteindelijk onbeschadigd is geretourneerd aan PEC Zwolle en legt daarom alleen de taakstraf op.'13 augustus 2014
Vier jaar celstraf voor sleutelkastjesroof bij bejaarden

'De rechtbank Den Haag veroordeelt zes mannen van rond de twintig jaar oud voor hun aandeel in vele inbraken door het hele land die gepleegd werden door het forceren van sleutelkastjes bij onder andere bejaardentehuizen. Twee van hen krijgen vier jaar celstraf, omdat zij het grootste aandeel hadden in de strooptocht langs hulpbehoevende bejaarden. De overige daders krijgen straffen aflopend van drie jaar gevangenisstraf tot een celstraf van 44 dagen plus een taakstraf van 90 uur voor de man die het kleinste aandeel in de inbraken had.

Sleutelkastjes
Met de sleutels uit de kastjes braken de mannen in de periode van eind 2012 tot de zomer 2013 in bij bejaardenhuizen, aanleunwoningen en andere plekken waar hulpbehoevende bejaarden met sleutelkastjes wonen. Zij forceerden de sleutelkastjes, bedoeld voor toegang door hulpverleners, en verschaften zich vervolgens met de sleutel toegang tot de bejaardenwoningen. Hierbij maakten ze geld, pinpassen en sieraden buit.'13 augustus 2014
Dertig maanden gevangenisstraf voor diefstal uit verzorgingshuizen

'De rechtbank Rotterdam heeft een 46-jarige man veroordeeld tot 30 maanden cel voor diefstal uit verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen.

De verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan diefstal uit kamers in verzorgings- of verpleeghuizen in Nederland. De verdachte ging de huizen binnen en ontvreemdde eigendommen van de bewoners uit hun kamers. Als de verdachte bankpasjes had buitgemaakt, betaalde hij hiermee en nam geld op. Hij kon dit relatief eenvoudig doen, omdat veel oudere mensen hun pincodes opschrijven of kiezen voor een voor de hand liggende pincode.

De 43-jarige medeverdachte heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden opgelegd gekregen. Ook moet hij 60 uur taakstraf verrichten. Deze verdachte speelde een relatief kleine rol in het misdrijf. Hij is slechts bij één van de diefstallen betrokken geweest.'13 augustus 2014
Volgens het hof zijn verweren verdediging Chemie-Pack te vroeg

'Op 13 augustus 2014 heeft het hof zijn beslissing uitgesproken op de preliminaire verweren van de verdediging in de zaak Chemie-Pack. Het hof oordeelt dat de verweren voorbarig zijn, omdat die verweren moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de inhoud van de zaak zelf. Het onderzoek van de zaak moet in hoger beroep nog plaatsvinden. Daartoe wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe zittingsdatum gepland.

Preliminaire verweren verdediging
Op 30 juli 2014 diende het hoger beroep in de zaak Chemie-Pack. De verdediging heeft bij die gelegenheid preliminaire verweren gevoerd. Die verweren hielden in dat een deel van de dagvaarding nietig moet worden verklaard en dat het openbaar ministerieniet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van Chemie-Pack en haar leidinggevenden.

Voorbarig
Het hof heeft op 13 augustus 2014 zijn beslissing op de verweren uitgesproken.
Of er sprake is van partiële nietigheid van de dagvaarding en of er voldoende reden is om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging, kan het hof op dit moment nog niet beoordelen. Het hof moet zich daarvoor eerst verder verdiepen in onder meer de gang van zaken rond de toezegging die aan de werknemer is gedaan. Onderzoek van de zaak is daartoe noodzakelijk. Het hof heeft daarom geoordeeld dat de verweren voorbarig zijn.'12 augustus 2014
Haagse brandstichter jaar lang in psychiatrisch ziekenhuis

'De rechtbank Den Haag plaatst een 35-jarige man uit Den Haag een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis vanwege brandstichting in zijn eigen flatwoning. De man krijgt geen straf, omdat hij vanwege een geestelijke stoornis ontoerekeningsvatbaar is. Met deze uitspraak volgt de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie.

Brandstichting bewezen
Verdachte heeft op klaarlichte dag op 15 april 2014 opzettelijk brand gesticht in zijn flatwoning, die als gevolg hiervan vrijwel volledig is uitgebrand. Het vuur is niet overgeslagen naar de omliggende percelen, maar gelet op de intensiteit van de brand had dit wel kunnen gebeuren. Hij heeft hiermee dus een zeer gevaarlijke situatie laten ontstaan.

Geen straf, wel opname
Vanwege zijn geestelijke stoornis wist de man volgens deskundigen op het moment van de brandstichting niet goed wat hij deed. De rechtbank onderschrijft dit. De 35-jarige man was volledig ontoerekeningsvatbaar en krijgt om die reden geen straf.

De rechtbank plaatst hem in een kliniek om te laten behandelen. Deskundigen oordelen dat de brandstichter vanuit zijn paranoia een gevaar kan zijn voor zijn omgeving. Om herhaling te voorkomen, is het noodzakelijk dat de man intensieve behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis krijgt. Hij moet goed begeleid worden op de inname van zijn medicatie en in de toekomst voor wat betreft verslaving, wonen, werk en een sociaal netwerk, zodat hij niet nogmaals een gevaar vormt voor zijn omgeving.'12 augustus 2014
Onderzoek naar vermeende Marktplaats-oplichting heropend

'De rechtbank Oost-Brabant heropent het onderzoek in de strafzaak tegen een 34-jarige verdachte uit Berlicum. Het onderzoek op de zitting was onvolledig, omdat de rechtbank niet alle vorderingen van Bureau Slachtofferhulp had ontvangen.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de man zich tussen oktober 2012 en augustus 2013 schuldig aan oplichting van tientallen personen via onder meer marktplaats.nl. Ook zou hij iemand hebben mishandeld en papieren hebben vervalst.

De rechtbank heeft de zaken op 29 juli 2014 inhoudelijk behandeld. Hierbij zijn meerdere vorderingen besproken van mensen die zeggen schade te hebben geleden door handelingen van de verdachte. Na de zitting bleek echter dat nog 21 andere benadeelde partijen vorderingen hadden ingediend. Dat was tijdens de zitting niet bekend. Deze vorderingen zijn in maart en mei van dit jaar bij Bureau Slachtofferhulp van het Openbaar Ministerie binnengekomen, maar dus niet op tijd verstrekt aan de rechtbank en de advocaat van de verdachte. De rechtbank vindt het belangrijk om alle vorderingen te behandelen en heropent daarvoor de zaak. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de behandeling van de zaak kan voortzetten.

De verdachte zit sinds augustus vorig jaar vast. De rechtbank beslist in deze tussenuitspraak dat de man vandaag op vrije voeten komt nu de rechtbank niet verwacht dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd die de tijd van zijn voorlopige hechtenis zal overstijgen.'12 augustus 2014
Onderzoek naar rijvaardigheid voor vrouw uit Wolfheze

'De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland bepaalt dat het CBR een onderzoek naar de rijvaardigheid van een vrouw uit Wolfheze mag afnemen.

Gevaarlijk rijgedrag
Het CBR heeft dit onderzoek aan de vrouw opgelegd, omdat er twijfel bestaat over haar rijvaardigheid. Deze twijfel is gebaseerd op een melding van de politie, die waarnam dat de vrouw slingerend reed en een stopteken van politie negeerde. Volgens de politie vertoonde de vrouw gevaarlijk rijgedrag. Dit riep bij de politie het vermoeden op dat de vrouw een gebrekkige rijvaardigheid bezit.

Bezwaartegen opleggen rijvaardigheidsonderzoek
De vrouw heeft bezwaar gemaakt bij het CBR tegen het opleggen van het rijvaardigheidsonderzoek. Ze vroeg de voorzieningenrechter te bepalen dat ze niet aan het onderzoek hoefde mee te werken, tot het CBR haar bezwaar had behandeld. De rechter wees dat verzoek af.

Het opleggen van het onderzoek betekent niet dat de vrouw opnieuw rijexamen moet doen. Dat moet wel als de uitkomst van het onderzoek voor haar negatief is.'11 augustus 2014
Cel- en taakstraffen voor openlijk geweld bij feesttent Asten

'De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde vandaag een 53-jarige man uit Asten tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur. De man was in december 2012 betrokken bij een vechtpartij in en bij een feesttent in zijn woonplaats. Een 37-jarige vrouw en een 38-jarige man uit Asten krijgen voor hun aandeel in de openlijke geweldpleging ieder een taakstraf van 160 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.

De drie verdachten kregen in de feesttent ruzie met een andere groep. De 38-jarige verdachte trok een man aan zijn neus, waarna de 37-jarige bier naar de groep gooide en iemand aan de haren en oorbellen trok. Vervolgens ontstond er een massale vechtpartij, waarbij er is geschopt en geslagen. Drie slachtoffers raakten buiten bewustzijn. Toen de vechtpartij zich naar buiten verplaatste, bemoeide de 53-jarige verdachte zich er ook mee. Bij de feesttent is een vierde persoon geschopt en geslagen tot hij zijn bewustzijn verloor. Dit slachtoffer kampt nog steeds met de gevolgen van het incident.

De geweldshandelingen vonden die nacht op zeer korte afstand en in erg kort tijdsbestek plaats. De rechtbank beschouwt het incident daarom als één openlijke geweldpleging. De rechtbank vindt het niet relevant welk geweld de 37- en 38-jarige verdachten in en bij de feesttent precies hebben uitgeoefend tegen de slachtoffers. Ze zijn allebei medeverantwoordelijk voor het handelen van hun mededader. De rechtbank heeft de 53-jarige veroordeeld voor het schoppen en slaan van het slachtoffer buiten de feesttent.

Straf
Volgens de rechtbank gaat het om een laf en gewelddadig feit. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat het gebruikte geweld grote indruk heeft gemaakt op de feestgangers. Bovendien leidt dergelijk geweld in het uitgaansleven tot een onveilig gevoel in de samenleving en wordt aan mensen het plezier ontnomen deel te nemen aan festiviteiten. De rechtbank vindt het verder verontrustend dat de verdachten zich niet bekommerden om de gezondheid van de slachtoffers en de gevolgen van hun handelen. Bij de 53-jarige man weegt de rechtbank mee dat hij eerder is veroordeeld voor mishandeling. In strafmatigende zin weegt de rechtbank mee dat het incident al enige tijd geleden plaatsvond. De verdachten moeten de slachtoffers een totale schadevergoeding betalen van ruim 6000 euro.'8 augustus 2014
Toelichting op ontslag Stichting Bronn als bewindvoerder in 160 zaken

'De rechtbank Gelderland heeft stichting Bronn ontslagen als bewindvoerder in 160 zaken.

Geen vertrouwen
De kantonrechter is van oordeel dat de stichting haar bewindvoeringstaken slecht heeft uitgevoerd. Zo zijn toeslagen en bijzondere bijstand voor onderbewindgestelden niet tijdig aangevraagd. Ook zijn kosten betaald die niet betaald hadden moeten worden, waardoor andere rekeningen bleven openstaan. Verder kregen onderbewindgestelden meer leefgeld dan binnen hun budget mogelijk was, waardoor zij onnodig schulden kregen. Daarnaast deed de stichting de verplichte verantwoording aan de kantonrechter niet tijdig en vaak onjuist of onvolledig. Door alle geconstateerde tekortkomingen heeft de kantonrechter er geen vertrouwen in dat de stichting de belangen van de onderbewindgestelden goed behartigt.

Ook de rechtbank Oost-Brabant (127 zaken) en de rechtbank Limburg (381 zaken) hebben maatregelen getroffen in de zaken die in hun arrondissement lopen.

Achtergrondinfo
Mensen die hun financiën niet (meer) zelf kunnen regelen, kunnen de kantonrechter vragen om benoeming van een bewindvoerder die hun financiën beheert en hun belangen behartigt. De mensen dienen de rechter zelf een bewindvoerder voor te dragen. De rechter moet die dan benoemen. Het kan daarbij gaan om een niet-professionele bewindvoerder, bijvoorbeeld een familielid of kennis, of om een professionele bewindvoerder, zoals in dit geval.

Eisen
De wetgever stelt sinds 1 april van dit jaar eisen aan professioneel bewindvoerderschap. De bewindvoerder moet bijvoorbeeld een hbo-diploma hebben, jaarlijks een opleiding volgen en een klachtenregeling hanteren. De rechter toetst die eisen kritisch. Bewindvoerders die al voor april 2014 actief waren krijgen twee jaar de tijd van de wetgever om aan de eisen te voldoen (de eis van de klachtenregeling geldt nu al ook voor de oude bewindvoerders).

Onderbewindgestelden persoonlijk geinformeerd
De rechtbank Gelderland heeft alle onderbewindgestelden persoonlijk geïnformeerd over de beslissing en laat iedereen weten wie de opvolgend bewindvoerder wordt. Die zal het dossier onderzoeken om te beoordelen of in die zaak fouten zijn gemaakt en ze proberen te herstellen. Ook neemt diegene de bewindvoeringstaken van de oude bewindvoerder over. Als iemand schade heeft geleden door fouten van stichting Bronn, zal de opvolgend bewindvoerder proberen die vergoed te krijgen van stichting Bronn.

De tussen- en eindbeschikking worden zo snel mogelijk gepubliceerd op deze website.'8 augustus 2014
Verdachte aanvaring Vinkeveense Plassen blijft vastzitten

'De raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft besloten dat de 49-jarige man uit Oosterbeek die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanvaring op de Vinkeveense Plassen voor 14 dagen in bewaring wordt gesteld. Bij de aanvaring kwamen twee mensen om het leven. De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van doodslag.

De rechter-commissaris oordeelde woensdag 6 augustus op het toen beschikbare dossier dat er geen ernstige bezwaren aanwezig waren om de man voor doodslag in bewaring te stellen. Het Openbaar Ministerie ging hier tegen in beroep.

De officier van justitie heeft, na de behandeling van de rechter-commissaris, stukken aan het dossier toegevoegd. Op basis van het huidige dossier oordeelde de raadkamer vandaag dat er voldoende ernstige bezwaren aanwezig zijn om de man vast te houden op verdenking van doodslag. De beslissing van de rechter-commissaris wordt hiermee vernietigd en het beroep van het Openbaar Ministerie wordt toegewezen.'6 augustus 2014
Vordering verdachte aanvaring Vinkeveense Plassen afgewezen

'De rechter-commissaris heeft de vordering van de officier van justitie om een 49-jarige man uit Oosterbeek voor 14 dagen in bewaring te stellen afgewezen. De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de aanvaring op de Vinkeveense Plassen waarbij afgelopen zaterdag twee mensen zijn overleden.

De officier van justitie heeft de vordering bewaring gebaseerd op doodslag. De rechter-commissaris heeft de vordering afgewezen omdat er op dit moment geen stevige verdenking is voor doodslag.'6 augustus 2014
Scooterdief krijgt zeven jaar cel plus verplichte tbs voor poging doodslag

'De rechtbank Den Haag geeft zeven jaar celstraf aan een 24-jarige man die een andere man bijna doodstak om zijn scooter te stelen. De scooterdief krijgt ook een tbs-behandeling met dwangverpleging voor zijn psychotische stoornis, om in de toekomst te voorkomen dat hij nogmaals zo gewelddadig is.

Gewelddadige scooterroof
De 24-jarige man heeft op 26 november 2013 op klaarlichte dag zijn slachtoffer, die stond te wachten voor het rode stoplicht, meermalen gestoken en hem vervolgens beroofd van zijn scooter. Daarbij heeft het slachtoffer levensbedreigend letsel opgelopen en het is niet aan de dader te danken dat hij het nog kan navertellen.

Tbs met dwangverpleging
Uit alle beschikbare informatie komt naar voren dat de man, in het bijzonder in het afgelopen anderhalf jaar en in samenhang met zijn psychotische stoornis, in veel verschillende situaties zeer gemakkelijk geweldsincidenten pleegt. Vaak gebeurde dit zomaar ineens en zonder dat hier een duidelijke aanleiding voor was. Omdat de man niet vrijwillig mee wil werken aan behandeling van zijn stoornis en de kans op herhaling groot is, legt de rechtbank naast een onvoorwaardelijke celstraf ook tbs met dwangverpleging op.'6 augustus 2014
Venlo moet bestemmingsplan voor voormalig kazerneterrein aanpassen

'De gemeenteraad van Venlo krijgt een half jaar de tijd om het bestemmingsplan 'Kazernekwartier' voor het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne aan te passen. Dit blijkt uit een zogenoemde tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (6 augustus 2014). Het bestemmingsplan maakt een multifunctioneel centrum mogelijk met een voetbalstadion, een evenemententerrein, een casino, een bioscoop, horeca, sportvoorzieningen, wellness, winkels en kantoren. Tegen het bestemmingsplan waren tien bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Raad van State.

Voetbalstadion
Uit het bestemmingsplan blijkt dat het voetbalstadion een belangrijk onderdeel vormt voor de invulling van het multifunctioneel centrum op het voormalige kazerneterrein. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan had vastgesteld, trok voetbalclub VVV zich terug uit het project. Het voetbalstadion zal hierdoor in ieder geval niet worden gebouwd in de periode waarvoor het bestemmingsplan geldt.

Onvoldoende onderbouwd
Naar het oordeel van de Raad van State heeft de gemeenteraad de behoefte aan en de uitvoerbaarheid van de resterende functies die het bestemmingsplan op het terrein mogelijk maakt, onvoldoende onderbouwd. De stelling van de gemeenteraad dat die functies ondanks de afwezigheid van het voetbalstadion voldoende mogelijkheden bieden voor een rendabele exploitatie, is hiervoor niet toereikend.

Aanpassing bestemmingsplan
De gemeenteraad moet binnen een half jaar het bestemmingsplan aanpassen. In ieder geval zal de gemeenteraad het bestemmingsplan zo moeten wijzigen dat er geen voetbalstadion mogelijk is op het terrein. Daarnaast zal de gemeenteraad inzicht moeten geven in de behoefte aan en uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Daarna zal de Raad van State een einduitspraak doen.'5 augustus 2014
Tien jaar gevangenisstraf voor doodslag op Nathalie W.

'Dennis V. is in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor doodslag op de 23-jarige Nathalie W. te Almelo in 2010. De rechtbank Overijssel legde eerder negen jaar gevangenisstraf op, plus tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt een hogere straf op zijn plaats, maar ziet geen aanleiding voor terbeschikkingstelling.

De procedure bij het gerechtshof
De raadsman van verdachte, mr. J. Peters, heeft tijdens de inhoudelijke behandeling op 22 juli 2014 bepleit dat alternatieve delictscenario’s onvoldoende door het onderzoeksteam zijn onderzocht en dat er sprake is van onherstelbare vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek. Om die reden was de raadsman van mening dat het openbaar ministerieniet-ontvankelijk verklaard moest worden. Voorts heeft de raadsman vrijspraak bepleit omdat er onvoldoende bewijs tegen verdachte zou zijn.

Het hof acht, net als de rechtbank en de advocaat-generaal, bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Het hof heeft de verweren van de raadsman verworpen en in het arrest uiteengezet op basis waarvan het tot bewezenverklaring komt van de ten laste gelegde doodslag.

Uit de sectie op het stoffelijk overschot is gebleken dat het slachtoffer door verwurging om het leven is gekomen. Volgens het hof wijzen digitale sporen die op de computer van het slachtoffer zijn aangetroffen erop dat verdachte degene was die in de nacht van 10 op 11 december 2010 in de woning van Nathalie W. in Almelo was en ondersteunen de resultaten van het forensisch DNA-onderzoek de conclusie dat verdachte Nathalie om het leven heeft gebracht. Voorts hecht het hof belang aan de wisselende en tegenstrijdige verklaringen die verdachte gedurende het onderzoek heeft afgelegd.

De straf
Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-generaal een gevangenisstraf van twaalf jaren gevorderd. Het hof komt tot een hogere straf dan door de rechtbank is opgelegd, te weten een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren. Niet alleen heeft verdachte een einde gemaakt aan het leven van een jonge vrouw, maar bovendien heeft hij daarmee onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden en dierbaren van het slachtoffer. Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat de verdachte geen verantwoordelijkheid heeft willen nemen of opening van zaken heeft willen geven.

Het is voor nabestaanden erg belangrijk te weten hoe de laatste ogenblikken van het slachtoffer zijn geweest. De verdachte is in het kader van de procedure bij het gerechtshof in het Pieter Baan Centrum onderzocht.

De deskundigen daar concludeerden dat er bij de verdachte geen sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en hebben het hof geadviseerd om verdachte volledig toerekeningsvatbaar te achten voor het tenlastegelegde feit. Om die reden heeft het hof, anders dan de rechtbank, niet de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd.'5 augustus 2014
Kort geding gemeente Alkmaar - AZ

'De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar heeft op 5 augustus 2014 vonnisgewezen in het kort gedingdat de gemeente Alkmaar had aangespannen tegen AZ en Stadion Alkmaar Beheer BV (SAB). De gemeente had gevorderd dat AZ en SAB op straffe van een dwangsom de onderhandelingen over de vestiging van een nieuw trainingscomplex aan de Westrand te Alkmaar moest voortzetten. De rechter heeft de vordering afgewezen en bepaald dat de gemeente de kosten van het geding moet betalen. De rechter heeft in het vonnis uitsluitsel gegeven over de onderstaande juridische vraagstukken.

Was er sprake van een overeenkomst tussen de gemeente Alkmaar en AZ?
De rechter heeft vastgesteld dat de gemeente Alkmaar en AZ in 2011 afspraken hebben gemaakt die deels concreet waren maar deels ook niet. Er was in 2011 sprake van een overeenkomst, maar één, die op bepaalde punten nog nader ingevuld moest worden. De formalisering van die afspraken is op het einde gestrand, terwijl er nog géén definitieve overeenstemming was. De vordering tot dooronderhandelen moet worden behandeld aan de hand van de vraag of het AZ nog vrij stond om de onderhandelingen af te breken en of het, gezien de inmiddels met Zaanstad gemaakte afspraken, thans nog van AZ gevergd kan worden dat zij de onderhandelingen met de gemeente Alkmaar op straffe van verbeurte van een dwangsom voortzet.

Stond het AZ vrij om de onderhandelingen met de gemeente Alkmaar af te breken en met Zaanstad in zee te gaan?
Deze vraag laat zich lastig beantwoorden in kort geding. Het is denkbaar dat, als de zaak uitgebreid behandeld wordt in een bodemprocedure, de rechter oordeelt dat AZ die vrijheid niet had en dus schadeplichtig is jegens de gemeente. Evengoed kan echter worden geredeneerd dat de gemeente Alkmaar genoeg kansen heeft gehad om tot overeenstemming te komen met AZ, maar die heeft laten lopen. De vraag wie verantwoordelijk is voor het afbreken van de onderhandelingen kan in kort geding niet worden beantwoord.

Kan van AZ gevergd worden verder te onderhandelen met de gemeente Alkmaar op straffe van een dwangsom?
De rechter vindt dat dit niet van AZ kan worden gevergd. AZ heeft tijdens de zitting onomwonden duidelijk gemaakt dat het besluit, om het nieuwe trainingscomplex in Zaanstad te vestigen, vaststaat. Gezien het contract met de gemeente Zaanstad is AZ niet meer bereid met de gemeente Alkmaar te onderhandelen over de vestiging van het complex aan de Westrand. Nu in de visie van de rechter verdere onderhandelingen tot mislukken zijn gedoemd, zou het dwingen van AZ tot verder onderhandelen leiden tot nieuwe procedures over de vraag of dwangsommen zijn verbeurd. Dat zou AZ in een onmogelijke positie brengen en gaat de rechter te ver.

Conclusie
De voorzieningenrechter kan slechts constateren, los van de vraag wiens schuld dat is, dat de breuk tussen de gemeente Alkmaar en AZ kennelijk zodanig definitief is dat verder onderhandelen een zinloze rituele dans zou zijn, zonder enige reële kans op een positief resultaat. De vordering van de gemeente Alkmaar om AZ te dwingen tot verder onderhandelen wordt dan ook afgewezen. In het verlengde daarvan is ook de vordering van de gemeente Alkmaar om AZ te verbieden uitvoering te geven aan de overeenkomst met de gemeente Zaanstad, niet toewijsbaar.'4 augustus 2014
Twee jaar cel en tbs wegens meermalen verkrachten van huisgenote

'Een 53-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld wegens mishandeling en verkrachting (beide: meermalen) van een vrouw bij wie hij enige maanden inwoonde. Kort nadat hij bij de vrouw was ingetrokken, ontpopte hij zich als een agressieve man, die de vrouw stelselmatig vernederde, kleineerde en mishandelde. Op die manier verwierf hij overwicht op haar en dwong hij haar tot seks.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concluderen dat de man een ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Onder stress heeft hij momenten van paranoïdie. De kans op herhaling van strafbare feiten is reëel. Zij adviseren tot oplegging van tbs met dwangverpleging.

De rechtbank sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundigen.

Zij veroordeelt de man, conform de eis van de officier van justitie, tot een gevangenisstraf van twee jaren en tbs met dwangverpleging. Ook moet de man een schadevergoeding aan de vrouw betalen.'4 augustus 2014
Werkstraffen FC Utrecht-supporters voor vernielingen Zwols café

'De rechtbank Overijssel heeft vier supporters van FC Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor het plegen van openlijk geweld. De verdachten waren op 31 augustus 2013 betrokken bij een confrontatie tussen supporters van FC Utrecht en PEC Zwolle bij café De Vrolijkheid in Zwolle. De vier maakten deel uit van een groep van bijna 40 FC Utrecht-aanhangers die op de dag voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht naar Zwolle was gekomen.

Aanhoudingen
De politie hield in verband met de vernielingen zeventien verdachten aan, onder wie vier supporters van PEC Zwolle. Het Openbaar Ministerie besloot uiteindelijk om zes van hen te vervolgen, allen FC Utrecht-supporters. Tegen de andere verdachten was volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs. Vier van deze zes verdachten moesten vandaag voorkomen. Twee andere verdachten, van wie één minderjarig is, moeten op een later moment nog voor de rechter verschijnen.

Schade
Supportersgroepen van beide clubs hadden via sociale media afgesproken om de dag voor de voetbalwedstrijd met elkaar te gaan vechten. Toen de Utrechtsupporters op de afgesproken locatie geen Zwollesupporters aantroffen besloten ze om gezamenlijk vanaf de parkeerplaats van een hockeyclub naar café De Vrolijkheid te lopen. Daar had een groep Zwollesupporters zich verzameld. Bij het café leidde het tot een confrontatie tussen de twee kampen. Daarbij werden onder meer ruiten ingegooid en glazen en meubilair vernield. De totale schade bedroeg bijna €13.000,- .

Significante bijdrage
Volgens de politierechter hebben de vier verdachten een ‘significante bijdrage’ geleverd aan het gepleegde geweld. Hoewel ze zelf ontkennen dat ze hebben meegedaan aan de vernielingen, kan volgens de politierechter voldoende bewezen worden dat de vier een wezenlijk aandeel hebben gehad. “De verdachten maakten deel uit van een homogene groep, die zichtbaar bewapend was met onder meer slagwapens en riemen die om de hand waren gebonden. Als je op deze manier bewust de confrontatie opzoekt met Zwollesupporters, aanvaard je de aanmerkelijke kans dat er schade ontstaat aan het café waar deze supporters zich bevinden”. De politierechter vindt daarom dat een werkstraf van 80 uur gepast is. De officier had ook een werkstraf van 80 uur geëist en daarbij ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een maand. De voorwaardelijke celstraf is volgens de politierechter niet nodig, omdat het incident al ruim een jaar geleden heeft plaatsgevonden en de verdachten in de tussentijd niet opnieuw de fout in zijn gegaan. Bovendien is er volgens de rechter wel sprake van een ernstig feit, maar is er geen sprake geweest van geweld tegen personen.

Vordering
De benadeelde partij, café De Vrolijkheid, had een vordering van ruim €13.000,- ingediend in verband met de aangerichte schade. De rechter heeft bepaald dat een deel hiervan, ruim €6.000,-, voor rekening komt van de verdachten. Zij worden hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld en moeten die schade vergoeden. Het overige deel van de schade kan volgens de rechter niet worden toegerekend aan de verdachten, omdat deze mogelijk is veroorzaakt door supporters van PEC Zwolle.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl