Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - september 2014:


19 september 2014
Geen kinderpardon voor Congolese

'De rechtbank Den Haag, met als zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, heeft vandaag uitspraak gedaan in een kinderpardonzaak. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie had geweigerd de inmiddels 24-jarige vrouw uit de Democratische Republiek Congo een verblijfsvergunning te verlenen op basis van het kinderpardon. De rechtbank heeft het beroep dat de vrouw daartegen had ingesteld, ongegrond verklaard.

De vrouw is in augustus 1990 geboren. In februari 2004 is zij naar Nederland gekomen. Tot 2008 heeft zij twee keer de asielprocedure doorlopen, die beide niet geleid hebben tot een verblijfsvergunning. Vorig jaar mei heeft de vrouw een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning in het kader van de Kinderpardonregeling. De staatssecretaris wees deze aanvraag af. Om hiervoor in aanmerking te komen moest de vrouw op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar zijn. Zij was toen echter al 22 jaar. Vervolgens heeft de staatssecretaris tegen de vrouw een inreisverbod uitgevaardigd van twee jaar.

De vrouw heeft verschillende argumenten aangevoerd, onder meer dat het in de Kinderpardonregeling opgenomen beleid onredelijk is, in die zin dat de leeftijdsgrens niet hoog genoeg is. De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris een objectieve en redelijk rechtvaardiging heeft gegeven voor het gemaakte onderscheid naar leeftijd. Daarnaast is er onvoldoende grond dat de staatssecretaris het beleid willekeurig toepast.

Ook is de rechtbank van oordeel dat de staatssecretaris een inreisverbod mocht uitvaardigen. Zo is er volgens de staatssecretaris geen sprake van een beschermenswaardig privéleven in de zin van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en heeft de vrouw geen gezinsleven met haar zus in de zin van dat artikel.'19 september 2014
Apeldoorner krijgt 18 maanden cel voor slaan met stofzuigerstang

'De rechtbank Gelderland heeft een 24-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld voor meerdere mishandelingen en twee pogingen tot zware mishandeling. De rechtbank legt de man daarvoor een gevangenisstraf van 18 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

De man heeft op 25 oktober 2013 de keel van zijn vriendin dichtgedrukt en haar meerdere keren met de stang van een stofzuiger geslagen. Ook in de periode daarvoor heeft de man zijn vriendin meerdere keren mishandeld. De man heeft haar in januari 2013 ook met zijn auto aangereden.

De officier van justitiehad de man ook gedagvaard vanwege bedreiging van zijn vriendin, maar de rechtbank legt de man hiervoor geen straf op. Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat de bedreigingen in Apeldoorn hebben plaatsgevonden. '19 september 2014
Man veroordeeld voor bezit en verspreiding van kinderporno en vrijgesproken van uitlokking koppelarij en mensenhandel

'Op 19 september 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag een 35-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Haagse hof acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan bezit en verspreiding van kinderporno. Deze man werd er ook van verdacht dat hij een echtpaar ertoe aangezet heeft hun destijds 8-jarige dochter op internet aan te bieden voor seksuele dienstverlening. Op grond van het voorhanden bewijs kan het hof niet vaststellen dat het door verdachte komt dat het echtpaar dit gedaan heeft. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van uitlokking tot koppelarij en mensenhandel.

Kort gezegd is voor een veroordeling wegens uitlokking vereist dat door informatie of handelingen van de uitlokker de uitgelokten gebracht zijn tot strafbare handelingen. Op grond van het voorhanden bewijs lijkt het er wel op dat verdachte er een rol in heeft gespeeld dat het echtpaar met het plan is gaan spelen om hun dochter in te zetten voor het maken van foto’s en films (kinderporno). Dit is echter op die manier niet ten laste gelegd en het hof kan daar dus niet over oordelen. Eenmaal op het idee gebracht of gekomen om pornografische foto’s en films te maken, lijkt het echtpaar vervolgens zelf bedacht te hebben een advertentie op speurders.nl te plaatsen. Dat verdachte daarvan indertijd wist of daar op enigerlei wijze bij betrokken was, kan niet worden vastgesteld. Daarom wordt hij van de uitlokking tot koppelarij en mensenhandel vrijgesproken.

Door alert ingrijpen van familie en de Raad voor de Kinderbescherming is met de dochter niets gebeurd.'19 september 2014
Opnieuw celstraf, taakstraf en vijfjarig verbod kinderopvang voor vrouw Stichting Kind

'In hoger beroep is een 62-jarige vrouw opnieuw veroordeeld tot een celstraf en werkstraf voor mishandeling van drie pleegkinderen. Haar echtgenoot ging niet in hoger beroep tegen zijn veroordeling van 15 maanden celstraf (waarvan 9 maanden voorwaardelijk), die hij op 21 april 2011 door de rechtbank opgelegd kreeg.

Crisisopvang
De 62-jarige vrouw en haar man waren de voorzitter en secretaris van Stichting Kind. De stichting bood in Mill en Langenboom hulp aan kinderen in het kader van crisisopvang en overbruggingszorg. De kinderen werden opgevangen in de woning van het echtpaar. De vrouw heeft in de periode 2007 tot en met 2009 drie pleegkinderen mishandeld. Zij heeft de kinderen in Langenboom meerdere keren geslagen, geduwd of aan de haren getrokken.

Verklaringen
De kinderen zijn in hoger beroep weer gehoord. De verdediging voerde aan dat deze verklaringen van de slachtoffers niet betrouwbaar zouden zijn, omdat er voorheen niet eerder meldingen van mishandeling in het pleeggezin naar buiten zijn gekomen. Het hof oordeelt net als de rechtbank dat er geen redenen zijn om die verklaringen in twijfel te trekken. Bovendien worden de verklaringen ondersteund door twee stagiaires die in hoger beroep ook nogmaals gehoord zijn.

Straf
Bij het opleggen van de straf heeft het hof er onder meer rekening mee gehouden dat het hier gaat om kinderen die vanuit een zorgelijke thuissituatie in het gezin van de vrouw geplaatst werden om verzorgd en opgevoed te worden. Bovendien kan mishandeling door een (vervangend) ouder een grote impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en nog lange tijd psychische gevolgen hebben.

De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 215 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Daarnaast legt het hof een werkstraf van 200 uur op. Het hof heeft de proeftijd van de voorwaardelijke gevangenisstraf bepaald op vijf jaar. Gedurende deze proeftijd mag de vrouw zich niet bezighouden met alle activiteiten die te maken hebben met het opvangen, verzorgen, begeleiden, onderdak bieden en trainen van minderjarigen, met uitzondering van haar kleinkinderen.'19 september 2014
Google hoeft persoonsgegevens niet te verwijderen

'Zoekmachine Google Search hoeft de gegevens van een veroordeelde man niet te verwijderen. Dat heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam bepaald. De man wilde dat Google verschillende links die verwijzen naar websites (waarop informatie staat over de veroordeling van de man in 2012 voor een ernstig misdrijf) zou verwijderen. De man baseerde zich daarbij op de Wet bescherming persoonsgegevens en een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Costeja-arrest
Volgens het Costeja-arrest van dat Hof kan men zich alleen verzetten tegen het tonen van zoekresultaten die ‘irrelevant’ ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat negatieve publiciteit als gevolg van een ernstig misdrijf in zijn algemeenheid juist blijvend relevante informatie over een persoon is. Dat de zoekresultaten verwijzen naar berichten die ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn, heeft de man onvoldoende onderbouwd.'18 september 2014
Verdachten uit Huizen onder strenge voorwaarden vrij

'De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag in hoger beroep beslist dat er voldoende aanwijzingen zijn om de inbewaringstelling van twee verdachten uit Huizen te gelasten.

De mannen worden door het Openbaar Ministerie verdacht van het treffen van voorbereidingen om deel te gaan nemen aan terroristische activiteiten. Eerder besliste de rechter-commissaris dat er onvoldoende redenen waren om de mannen langer vast te houden. Omdat er nieuwe informatie is binnengekomen, besliste de raadkamer vandaag anders.

De rechtbank gaat wel mee met het voorstel van de officier van justitie om de voorlopige hechtenisonder zeer strenge voorwaarden te schorsen. Deze voorwaarden houden in dat de mannen:

Nederland niet mogen verlaten;
zich moeten zij melden bij de reclassering en zich moeten blijven melden zo vaak en zo lang als de reclassering dat nodig vindt;
zich moeten houden aan de aanwijzingen die de reclassering geeft, ook als dit betreft elektronische controle (het dragen van een enkelband);
geen contact mogen hebben met elkaar en elkaars gezinsleden.

Als de mannen zich niet aan de voorwaarden houden, kunnen ze alsnog komen vast te zitten. '18 september 2014
Staat heeft gratieverzoek verkeerd beoordeeld

'De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de vordering van C. tot onmiddellijke invrijheidstelling afgewezen. C. had in een kort geding verzocht de Staat per direct te verbieden zijn levenslange gevangenisstraf verder uit te voeren, omdat zijn gratieverzoek ten onrechte was afgewezen. Wel moet de Staat hem tegemoetkomen door het aanbieden van zogenoemde resocialisatie-activiteiten die van belang zijn bij een beoordeling van zijn gratieverzoek. Dit vloeit voort uit eerdere uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarbij een levenslang veroordeelde uitzicht moet hebben op terugkeer in de samenleving, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

Resocialisatie moet bij gratieverzoek worden meegenomen
Bij het beoordelen van een gratieverzoek moet de Staat meewegen of de doelen van de straf gediend zijn bij het voortzetten van de gevangenisstraf. Het gaat daarbij om doelen zoals vergelding, bescherming van de samenleving, maar ook uitzicht van de gedetineerde op mogelijke terugkeer in de samenleving. Het volledig ontbreken van uitzicht op terugkeer in de samenleving is volgens het Europese Hof inhumaan. Daarom moeten - ook voor een levenslang gestrafte - resocialisatiemaatregelen worden getroffen, zodat het gedrag van de gedetineerde op dat punt kan worden beoordeeld. De staatssecretaris heeft bij de beoordeling van een gratieverzoek van C. in zijn besluit van 10 juni 2014 ten onrechte de resocialisatie van C. niet meegewogen.

Ook het gerechtshof Den Haag, aan wie de staatssecretaris op grond van de Gratiewet advies moest vragen over het gratieverzoek van C., heeft erop gewezen de resocialisatie van C. in de beoordeling van het gratieverzoek moest worden betrokken. Het gerechtshof heeft daarom aan de staatssecretaris om informatie daarover gevraagd en een definitief advies uitgesteld. Ten onrechte heeft de staatssecretaris dit verzoek van het gerechtshof genegeerd. In zijn uitspraak gebiedt de voorzieningenrechter de Staat om alsnog te starten met activiteiten gericht op de resocialisatie van C., zodat bij de beoordeling van een nieuw gratieverzoek de resocialisatie van C. en zijn vorderingen op dat gebied kunnen worden meegenomen.

Levenslang
C. is bij arrest van het gerechtshof Den Haag van 30 januari 1989 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het medeplegen van doodslag en drievoudige moord. Hij heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld, dat door de Hoge Raad werd verworpen. Op 5 december 1989 is het arrest van het gerechtshof onherroepelijk geworden. C. is nu ruim 27 jaar gedetineerd.'17 september 2014
Gemeente mag onderzoek bijstandsfraude niet commercieel uitbesteden

'Een gemeente mag haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, waaronder de preventie van bijstandsfraude, niet uitbesteden aan een commercieel bedrijf, stelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De gemeente Amstelveen had daarom de bijstandsuitkering van een inwoonster niet mogen stopzetten op basis van fraudeonderzoek door een bedrijf. De rechtbank Amsterdam stelde eerder de gemeente in het gelijk, maar de CRvB oordeelt in hoger beroep dat Amstelveen in strijd met de wet heeft gehandeld.

No cure no pay
Amstelveen liet een bedrijf onderzoek doen naar ontvangers van bijstandsuitkeringen op basis van een ‘no cure no pay’ overeenkomst: de gemeente zou alleen betalen als het onderzoek leidde tot intrekking, beëindiging of weigering van een bijstandsuitkering. Toen het bedrijf rapporteerde dat een inwoonster van de gemeente samenwoonde, terwijl zij te boek stond als alleenstaande, werd haar uitkering ingetrokken en teruggevorderd.

Onrechtmatig
De vrouw voerde in hoger beroep aan dat de onderzoeksgegevens onrechtmatig waren verkregen. De medewerkers van het bedrijf zouden zich ten onrechte hebben gelegitimeerd als handhavingsmedewerkers van de gemeente. Het onderzoek had bovendien niet uitbesteed mogen worden aan een commercieel bedrijf, dat een financieel belang had bij de uitkomst. De gemeente stelde echter dat het bedrijf de werkzaamheden naar behoren had verricht en dat deze daarom aan de gemeente konden worden toegerekend.

Boekje te buiten
De Raad oordeelt dat de gemeente haar boekje te buiten is gegaan door haar kerntaken bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand uit te besteden aan een privaat bedrijf. Deze taken moeten worden uitgevoerd binnen het publieke domein, aldus de CRvB. Door de intrekking en terugvordering van de bijstand te baseren op onderzoek van dat bedrijf heeft de gemeente in strijd met de wet gehandeld. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen geen hoger beroep instellen.'17 september 2014
Celstraffen voor leden van criminele organisatie

'De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak met acht verdachten. Zeven van de verdachten maakten deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige voorbereidingshandelingen voor productie van amfetamine en soortgelijke stoffen. De twee hoofdverdachten krijgen ieder zes jaar gevangenisstraf, vijf anderen zijn voor hun aandeel hierin veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twee tot vier jaar. De rechtbank veroordeelde een achtste verdachte voor het aanwezig hebben van amfetamine. De 67-jarige man uit Oss krijgt een celstraf van 365 dagen, waarvan 362 dagen voorwaardelijk.

De twee hoofdverdachten, een 39-jarige man uit Breda en een 47-jarige man uit Eindhoven, deelden een cel in de gevangenis. Volgens de rechtbank vervulden deze twee verdachten een aansturende rol in de criminele organisatie. Bovendien zijn zij eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. Daar zaten zij ten tijde van dit misdrijf ook gevangenisstraffen voor uit. De politie luisterde de twee mannen in hun cel af.

Twee twintigjarige mannen uit Oss zijn, naast het deelnemen aan een criminele organisatie en het treffen van voorbereidingshandelingen voor productie van harddrugs, ook veroordeeld voor het bezit van ruim achttien kilo amfetamine. De rechtbank legt hen ieder vier jaar celstraf op. Een 67-jarige man uit Oss is veroordeeld voor het voorhanden hebben van die amfetamine. De harddrugs waren namelijk in een vrieskist in zijn kantoor opgeslagen. De man krijgt een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 362 dagen voorwaardelijk.

Een 29-jarige man uit Tilburg, een 34-jarige man uit Middelbeers en een 36-jarige vrouw uit Oss krijgen celstraffen van respectievelijk dertig maanden, drie jaar en twee jaar voor deelname aan deze criminele organisatie en voorbereidingshandelingen voor productie van harddrugs. De 34-jarige is ook veroordeeld voor het voorhanden hebben van een kilo hennep.'17 september 2014
Dertig uur taakstraf voor racistische uitspraken Duindorper

'De rechtbank Den Haag veroordeelt een 60-jarige inwoner van de Haagse buurt Duindorp voor het zich in het openbaar mondeling opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen vanwege hun ras. Hij krijgt hiervoor een taakstraf van dertig uur.

Uitspraken op tv
De man werd op 17 april 2014 geïnterviewd door TV West voor een item met als titel ‘Allochtonen weggejaagd uit Duindorp’. Dit was te zien in de nieuwsuitzending op 18 april 2014. Eerder die week waren bij nieuwe huurders in de buurt ramen ingegooid. Dit zou zijn gebeurd in reactie op het woningbeleid van woningcorporatie Vestia waardoor buitenstaanders van veelal allochtone afkomst voorrang krijgen boven de autochtone bevolking.

Beledigend
De man gebruikte in het interview de woorden “klapperaap” en “boerka met een kameel”. De rechtbank is van oordeel dat deze woorden beledigend zijn. Met “klapperaap” doelde de man op personen met een niet-blanke huidskleur. Hij heeft immers gezegd dat hij het ingooien van ramen toejuicht als er een “klapperaap” komt, terwijl hij dat niet doet als er een “blanke” komt. In het verlengde hiervan staan de woorden “boerka met een kameel”. Hoewel deze woorden op zichzelf beschouwd niet beledigend zijn, krijgen ze in de context van de rest van zijn uitlatingen een denigrerende bijklank en daarmee een beledigend karakter. De uitlatingen zijn naar het oordeel van de rechtbank beledigend voor een specifieke groep personen op basis van hun ras, namelijk mensen met een niet-blanke huidskleur en niet-westerse allochtonen.

Maatschappelijk debat
De rechtbank beantwoordt de vraag of de uitlatingen van de man, die geen politicus is, een bijdrage leverden aan enig maatschappelijk debat ontkennend. Daarbij weegt de rechtbank mee dat de man de beledigingen gepaard liet gaan met de opmerking dat hij het toejuicht als de ramen van de door hem aangeduide groep personen worden ingegooid. Aangezien de uitlatingen van de man niet van betekenis waren voor een maatschappelijk debat, komt hem geen beroep op de vrijheid van meningsuiting toe.

Strafoplegging
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat mensen zich door de uitlatingen van de man beledigd en gediscrimineerd voelen. Wel ziet de rechtbank onder ogen dat de uitlatingen, hoe kwalijk ook, tot op zekere hoogte kunnen worden gezien als een (te) heftige emotionele reactie.'12 september 2014
Straffen voor broer van dodelijk slachtoffer verkeersongeval

'Een 23-jarige man is in hoger beroep veroordeeld wegens dood door schuld van zijn 21-jarige broer en overtreding van de Wegenverkeerswet. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, een werkstraf van 240 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 2 jaar. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist.

Dood door schuld
Het hof acht bewezen dat hij op 17 juni 2012 in Amsterdam zeer onvoorzichtig in een personenauto heeft gereden als gevolg waarvan zijn jongere broer is komen te overlijden. Terwijl zijn broer het portier van de auto vasthield, heeft hij over een lange afstand afwisselend opgetrokken, gas gegeven en geremd, waardoor zijn broer is gevallen en fatale schedelbreuken en hersenbloedingen heeft opgelopen. De verdachte was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Ook acht het hof bewezen dat hij de plaats van het ongeval heeft verlaten en zijn broer daarbij in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.

Geen opzet
Het hof acht niet aannemelijk dat hij de opzet op de dood of opzet op zwaar lichamelijk letsel van zijn broer had. Om die reden komt het hof tot een lagere straf dan de advocaat-generaal (OM) heeft geëist en de rechtbank Amsterdam eerder had opgelegd. De advocaat-generaal had een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 20 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, en 5 jaar rijontzegging geëist. De rechtbank Amsterdam legde hem eerder een gevangenisstraf op van 2 jaar en 5 jaar rijontzegging. De verdachte stelde hoger beroep in.

Leed dragen
Het hof heeft bij het opleggen van de straf onder meer rekening gehouden met het feit dat de verdachte zal moeten leven met het feit dat het aan zijn schuld te wijten is dat zijn broer is overleden en met het leed dat hij zijn familie heeft aangedaan.'12 september 2014
Openbaar bod op alle aandelen H.E.S. Beheer N.V. goedgekeurd

'Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het College) heeft op 12 september 2014 het beroep van een belegger tegen het besluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ongegrond verklaard.

Aan de orde was of de goedkeuring die is verleend door AFM aan het biedingsbericht van 1908 ACQUISITION B.V. waarmee een openbaar bod op alle aandelen van H.E.S. Beheer N.V. (HES Beheer) wordt uitgebracht, terecht was. De belegger vond dat het biedingsbericht onvoldoende informatie bevat over de recente overname door HES Beheer van het bedrijf ATIC Services S.A. en dat daardoor de aangeboden prijs voor de aandelen HES Beheer niet goed door de markt kan worden beoordeeld.

Het College oordeelt dat het biedingsbericht hierover wel voldoende informatie bevat en daarom terecht door AFM is goedgekeurd.

Het College heeft het beroep in een spoedprocedure behandeld, omdat het openbaar bod afloopt op 17 september 2014. De motivering van de uitspraak van vandaag wordt uiterlijk binnen twee weken bekend gemaakt. Persbericht en ECLI nummer volgen daarbij.

Deze uitspraak is definitief: hoger beroep is niet mogelijk, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.'12 september 2014
Gevangenisstraf voor woninginbraken Waddinxveen

'De rechtbank Den Haag veroordeelt een 26-jarige man voor het plegen van meerdere woninginbraken en inbraken in schuren/bergingen van woningen in Waddinxveen en het in bezit hebben van illegale wapens, namelijk twee werpmessen en een boksbeugel. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen. Hiervan zijn 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar om te voorkomen dat hij in herhaling valt.

De man heeft in de maanden juli en augustus 2013 meerdere inbraken gepleegd in Waddinxveen, waarbij hij onder andere een computer, een fiets, een heggenschaar, mobiele telefoons en seksattributen buitmaakte. Hij wist in woningen binnen te komen via bijvoorbeeld een open balkondeur en het verbreken van een dakraam. De schuren/bergingen wist de man binnen te komen door de sloten van de deuren te forceren.'11 september 2014
Miljoenennota niet vroegtijdig openbaar

'De Miljoenennota wordt niet eerder dan dinsdag 16 september openbaar gemaakt. Dat besloot de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland donderdagavond in een zaak over een voorlopige voorziening.

RTL Nederland had met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om vroegtijdige openbaarmaking van de Miljoenennota gevraagd bij de minister van Financiën. De minister wees het verzoek af. RTL verzocht daarom bij de rechtbank alsnog om een voorlopige voorziening.

De rechter heeft begrip voor de ontwikkeling dat er meer druk komt te liggen op de openbaarheid van stukken zoals de Miljoenennota, maar het gaat de rechter te ver om in deze specifieke zaak op de discussie in de politiek vooruit te lopen. Vooral nu de stukken binnen enkele dagen sowieso openbaar zijn. De manier waarop in de Wet op de Raad van State en de Comptabiliteitswet openbaarmaking van o.a. de Miljoenennota is geregeld, gaat voor op de Wob en die openbaarmakingsregeling leidt tot openbaarmaking op de derde dinsdag van september.'11 september 2014
Vierde verdachte uit Huizen komt ook vrij

'De rechter-commissaris in Lelystad heeft vandaag beslist dat ook de 34-jarige verdachte uit Huizen vrijkomt.

De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het treffen van voorbereidingen om deel te gaan nemen aan terroristische activiteiten. De rechter-commissaris wees op 4 september de vordering toe om de verdachte voor 14 dagen in bewaring te stellen, maar verzocht de officier van justitie ook nader onderzoek te laten verrichten.

De resultaten van het nadere onderzoek zijn vandaag bij de rechter-commissaris bekend geworden. Op basis van deze informatie zijn er niet langer voldoende (ernstige) aanwijzingen om de man langer vast te houden.

Vanwege het besloten karakter van voorgeleidingen bij de rechter-commissaris, doet de rechtbank verder geen mededelingen over de aanvullende informatie waarop de beslissing van de rechter-commissaris is gebaseerd.'11 september 2014
Geen Ageviewer bij Albert Heijn

'De rechtbank Noord-Holland heeft op 11 september 2014 geoordeeld dat Albert Heijn haar franchisenemers niet hoeft toe te staan om voor leeftijdscontrole bij alcoholverkoop het Ageviewer systeem te gebruiken.

Achtergrond geschil
Pollemans is franchisenemer van Albert Heijn en exploiteert een AH-supermarkt in Etten-Leur. Zij verkoopt daar onder meer alcoholhoudende dranken, tabak en kansspelloten, waarvoor een wettelijke leeftijdsgrens geldt. De Albert Heijn supermarkten hanteren voor de leeftijdscontrole een systeem waarbij de kassa blokkeert als een leeftijdsgebonden artikel wordt gescand. De kassamedewerker moet dan de leeftijd van de klant controleren, eventueel door een legitimatiebewijs te vragen.

Pollemans stelt dat dit systeem bewezen ineffectief is en belastend voor de kassamedewerkers. Pollemans vordert medewerking van Albert Heijn aan het invoeren van de zogenaamde Ageviewer. De Ageviewer is een terminal, voorzien van een camera die aan de kassa is gekoppeld. Als de kassamedewerker een leeftijdsgebonden artikel scant gaat de kassa op slot. De klant moet voor de Ageviewer gaan staan die een beeld van hem/haar naar een extern controlecentrum verzendt. De externe controleur beslist op basis van het beeld of nadat de klant een legitimatiebewijs voor de Ageviewer heeft gehouden of de klant oud genoeg is om het product te kopen.

Pollemans stelt dat uit onderzoeken is gebleken dat het nalevingspercentage bij de Ageviewer vrijwel 100 % is, dat de Ageviewer fraudebestendig is en voldoet aan de eisen van privacywetgeving.

Beslissing voorzieningenrechter
Pollemans en AH hebben een zogenaamde hard format franchiserelatie, waarbij de samenwerking is gebonden aan strenge regels die vrijwel alle terreinen van de bedrijfsvoering betreffen. Het al dan niet invoeren van de Ageviewer is een onderwerp waarover Albert Heijn als franchisegever bevoegd is te beslissen. Daarbij is Albert Heijn gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.

De opstelling van Albert Heijn in deze kwestie is niet zo onredelijk is dat van een redelijke uitvoering van de franchiseovereenkomst niet meer kan worden gesproken. Er is geen sprake van een wettelijke verplichting om de Ageviewer in te voeren en de Ageviewer is ook niet de enige mogelijkheid om de wettelijk verplichte leeftijdscontrole uit te voeren. De gehele keten van Albert Heijn supermarkten scoort weliswaar onvoldoende bij de naleving van leeftijdscontroles, maar daarbij speelt een rol dat het een weerbarstige problematiek is, dat de leeftijd voor zwakalcoholische dranken recentelijk is verhoogd van 16 naar 18 jaar en dat de praktijk daar nog naartoe moet groeien.

Verder moet er rekening worden gehouden met het ketenbelang. Het is niet onbegrijpelijk dat Albert Heijn deze kwestie uniform wil regelen. Het onderwerp kan daartoe op de agenda van de vereniging van franchisenemers worden gezet. Albert Heijn heeft nog aangevoerd dat het systeem op gespannen voet kan staan met de Wet bescherming persoonsgegevens en dat het door klanten als inbreuk op hun privacy en als klantonvriendelijk wordt ervaren. Die argumenten kunnen afwijzing van de Ageviewer dragen. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.'11 september 2014
Gevangenisstraffen voor gewelddadige woningoverval Utrecht

'De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde twee mannen van 41 en 46 jaar tot gevangenisstraffen van vier en vijf jaar voor de gewelddadige overval in Utrecht op 21 juli 2012. Een 35-jarige vrouw werd door de rechtbank vrijgesproken van het medeplegen van de overval.

De mannen drongen een woning binnen en takelden drie personen in de woning zwaar toe. De hoofdbewoner had meerdere steekwonden in het gezicht en werd met een wapen op het hoofd geslagen. Bij een ander slachtoffer werd enkele seconden de keel dichtgeknepen. Bij de woningoverval is ernstig geweld gebruikt. Er mag van geluk worden gesproken dat het niet anders is afgelopen, aldus de rechtbank.

De 46-jarige man heeft een hogere gevangenisstraf gekregen omdat hij al een strafblad had en in het bezit was van een geladen vuurwapen en een vlindermes.'11 september 2014
Hof verklaart man die zijn stiefzoon heeft neergestoken niet strafbaar

'Het Gerechtshof Den Haag heeft op 11 september 2014 een man die zijn stiefzoon heeft doodgestoken ontslagen van alle rechtsvervolging. Het openbaar ministerie had 10 jaar geëist wegens doodslag.

Vast staat dat de man in de nacht van 17 juli 2013 in een woning in Vlaardingen zijn 28-jarige stiefzoon meermalen met een mes heeft gestoken en daarbij dodelijk in het hart heeft getroffen. Volgens de verdachte was hij doodsbang voor zijn dronken en zeer agressieve stiefzoon. Hij had een mes van een tafel gepakt om te voorkomen dat hijzelf met dat mes aangevallen zou worden en wilde wegvluchten uit het huis. Toen dat niet lukte omdat de voordeur op slot zat, heeft hij in blinde paniek zijn belager meermalen gestoken. Toen hij bij zinnen kwam heeft hij 112 gebeld, maar het slachtoffer kon niet meer worden gereanimeerd. Aan het steken zelf had de verdachte geen herinnering meer.

Het hof heeft, net als de rechtbank, aangenomen dat de man in een situatie was gekomen waarin hij zichzelf wel moest verdedigen. Hij heeft daarbij de grenzen van de toelaatbare zelfverdediging overschreden door zijn stiefzoon te doden, maar dat is verontschuldigbaar gelet op het feit dat hij door diens agressieve gedrag in paniek was geraakt.

Net als de rechtbank heeft nu dus ook het hof het beroep op noodweerexces gehonoreerd. Het openbaar ministerie was hiertegen in hoger beroep gekomen. Anders dan de rechtbank en nu ook het hof meende de advocaat-generaal dat de verdachte had kunnen voorzien dat het slachtoffer na drankgebruik agressief zou reageren, dat hij daar rekening mee had moeten houden en dat hij zich dus nu niet meer op een strafuitsluitingsgrond kon beroepen.'10 september 2014
Gemeente Schiedam moet uitspraken rectificeren

'De Voorzieningenrechter in Rotterdam heeft vandaag beslist dat de Gemeente Schiedam uitspraken over de oud-burgemeester van Schiedam moet rectificeren.

De oud-burgemeester had een kort gedingaangespannen omdat volgens haar door de Gemeente Schiedam in de media onjuiste uitlatingen zijn gedaan over haar wachtgeldregeling.

De Gemeente Schiedam heeft, onder meer bij monde van de burgemeester, in de openbaarheid meegedeeld en bevestigd dat de uitkering van wachtgeld aan de oud-burgermeester was stopgezet. Dit was niet juist: dit wachtgeld is nooit stopgezet en stopzetting is ook nooit aan de orde geweest.

De Gemeente Schiedam heeft vervolgens twee persberichten over de verkeerde berichtgeving verstuurd. De Voorzieningenrechter is echter van oordeel dat daarmee de onjuiste berichtgeving onvoldoende is rechtgezet.

De Voorzieningenrechter heeft beslist dat de Gemeente Schiedam met betrekking tot de onjuiste berichtgeving een rectificatie moet plaatsen op de website www.schiedam.nl.

Daarnaast moet de Gemeente Schiedam deze rectificatie ook in de vorm van een persbericht laten uitgaan. Dat persbericht moet de Gemeente Schiedam aan dezelfde partijen versturen als aan wie de eerdere persberichten over deze kwestie zijn verstuurd.'5 september 2014
Verdachte aanvaring Vinkeveense Plassen blijft op vrije voeten

'De raadkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag besloten dat de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanvaring met dodelijke afloop op de Vinkeveense Plassen, op vrije voeten blijft.

Bij de rechtbank
Op 21 augustus heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland beslist over het voorarrest van een 49-jarige man uit Oosterbeek die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanvaring met dodelijke afloop op de Vinkeveense Plassen. De raadkamer van de rechtbank heeft de vordering van de officier van justitietot gevangenhouding van de verdachte afgewezen (ECLI:NL:RBMNE:2014:3636).

Op basis van nieuwe stukken in het dossier kwam de rechtbank tot de conclusie dat zij juridisch gezien op dat moment de verdachte niet langer vast kon houden. Om de verdachte langer vast te kunnen houden, zijn ernstige aanwijzingen nodig voor (voorwaardelijk) opzet op doodslag of roekeloosheid aan de kant van de verdachte. De rechtbank oordeelde dat die er op dat moment niet waren. Wel achtte de rechtbank vooralsnog ernstige aanwijzingen voor een lichtere verdenking, namelijk dood door schuld, aanwezig.

Hoger beroep
De officier van justitie was het niet eens met de vrijlating van de verdachte en heeft van deze beslissing van de raadkamer hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof heeft deze zaak op 3 september in raadkamer behandeld.

De raadkamer van het gerechtshof is net als de rechtbank van oordeel dat er op dit moment, gelet op de eisen die daar in de wet en jurisprudentie aan worden gesteld, onvoldoende ernstige bezwaren bestaan voor (voorwaardelijk) opzet op doodslag dan wel voor roekeloosheid in de juridische betekenis van het woord. Dat is in deze zaak een noodzakelijke voorwaarde om de verdachte al van zijn vrijheid te kunnen beroven nog voor dat hij is veroordeeld.

Er bestaan vooralsnog wel ernstige bezwaren voor een lichtere verdenking, namelijk dood door schuld, zonder roekeloosheid, maar voor dat feit is wettelijk geen voorlopige hechtenis mogelijk.

Gelet op het besloten karakter van de raadkamer zal het hof geen verdere inlichtingen over deze zaak verstrekken. Naar verwachting vindt er op 13 november 2014 bij de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) een regiezitting in de strafzaak tegen deze verdachte plaats.'4 september 2014
Hacker veroordeeld tot gevangenisstraf

'De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een 19-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke gedeelte zijn strenge voorwaarden verbonden waaraan hij zich gedurende drie jaren moet houden. Daarnaast krijgt hij een taakstraf opgelegd van 120 uur. Ook is hij veroordeeld tot 107 dagen (onvoorwaardelijke) jeugddetentie.

De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het inbreken (hacken) op ongeveer 2000 computers. De man heeft daarbij een groot aantal digitale bestanden gestolen. Daaronder bevond zich onder meer een gestolen examen Frans 2013. Dat examen heeft hij op internet geplaatst. Mede hierdoor is de examenfraude bij de Ibn Ghaldounschool aan het licht gekomen.

Daarnaast had hij afbeeldingen en films in zijn bezit waarop kinderporno te zien was. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan het bespieden van anderen door middel van het hacken van een webcam.

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de man tijdens een gedeelte van de feiten die hij heeft gepleegd minderjarig was. Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man.

De officier van justitiehad naast een gevangenisstraf ook TBS met voorwaarden geëist. Die maatregel acht de rechtbank niet nodig gelet op de aard van de feiten en de persoon van de verdachte. Aan de voorwaarden waarom het gaat kan door de reclassering ook buiten het kader van een TBS invulling worden gegeven. De man moet onder meer meewerken aan een behandeltraject en mag computers alleen gebruiken voor zijn school of studie.'3 september 2014
Jeugddetentie voor volwassen dader

'De rechtbank Gelderland heeft vandaag driehonderd dagen voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd aan een 21-jarige verdachte, voor een gewelddadige overval op een oudere, alleenstaande man in ’s-Heerenberg. Daarnaast kreeg hij 200 uur werkstraf opgelegd. Uitgangspunt is dat ook jeugdige daders voor dit misdrijf een onvoorwaardelijke celstraf krijgen opgelegd. Het maatschappelijk belang is er echter niet mee gediend als de verdachte na het voorarrest opnieuw moet vastzitten, zegt de rechtbank.

De man was betrokken bij een overval op 10 augustus 2013 op een oudere man in diens eigen woning. De verdachte en zijn mededaders dachten ten onrechte dat de man veel geld in huis had. Bij de overval werd geweld gebruikt. De man werd bedreigd en kreeg een klap op zijn hoofd. De overvallers maakten uiteindelijk enkele tientjes buit.

Op het moment van de overval was de verdachte 20 jaar en dus volwassen. De rechtbank heeft desondanks het jeugdstrafrecht toegepast, vanwege de jonge leeftijd van de verdachte, zijn ontwikkelingsachterstand (licht verstandelijk beperkt) en zijn ontvankelijkheid voor pedagogische beïnvloeding. De verdachte heeft oprecht spijt en houdt zich aan schorsingsvoorwaarden.

De verdachte zat 87 dagen in voorarrest. Hij hoeft nu niet naar de jeugdgevangenis. Wel stelde de rechtbank een proeftijd van twee jaar. Als de verdachte zich binnen die termijn nog eens schuldig maakt aan een strafbaar feit of zich niet aan de voorwaarden houdt, dan moet hij alsnog 213 dagen naar een jeugdinrichting. Verder dient de verdachte zich te melden bij de reclassering, moet hij zich onder behandeling laten stellen en mag hij geen contact meer hebben met zijn mededaders.'3 september 2014
Gerechtshof past meerderjarigenstrafrecht toe op minderjarige overvallers

'Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep het meerderjarigenstrafrecht toegepast op twee destijds minderjarige overvallers. Het hof heeft de dader die door een politiekogel grotendeels verlamd is geraakt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Zijn invaliditeit heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van zijn straf. De rechtbank had hem een voorwaardelijke jeugddetentie van dezelfde duur opgelegd.

De andere dader is veroordeeld tot TBS en een gevangenisstraf van 18 maanden. Bij het opleggen van deze gevangenisstraf heeft het hof rekening gehouden met het grote belang van een zo spoedig mogelijke behandeling. De rechtbank kwam tot jeugddetentie van dezelfde duur en legde hem de PIJ-maatregel op (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen).

Overvallen
Het gaat om een reeks van overvallen op onder andere supermarkten en cafetaria’s in Amsterdam en Nieuw-Vennep in april en mei 2013. Bij alle overvallen werd een vuurwapen gebruikt waarmee het winkelpersoneel werd bedreigd. De laatste overval is uitgemond in een gijzeling waarbij de politie heeft ingegrepen. Een van de overvallers is daarbij door een politiekogel geraakt en heeft een dwarslaesie opgelopen.

Meerderjarigenstrafrecht
De rechtbank Amsterdam heeft eerder dit jaar de beide overvallers, die ten tijde van het plegen van de strafbare feiten 17 jaar oud waren, nog veroordeeld volgens het minderjarigenstrafrecht. Het hof is echter in hoger beroep tot het oordeel gekomen dat het meerderjarigenstrafrecht beter past bij dit soort ernstige feiten. Volgens het hof kenmerkt de reeks van overvallen zich door een toenemende ernst en brutaliteit en zijn de daders nauwgezet en met een grote mate van professionaliteit te werk gegaan.

Schadevergoeding
De daders moeten van het hof schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers vanwege de enorme impact die het gebeuren op hen heeft gehad. Zij konden bijvoorbeeld als gevolg van angstgevoelens hun functie niet meer uitoefenen of hebben in hun privéleven de gevolgen van de overval ondervonden, zoals slaap- of concentratieproblemen.'3 september 2014
Zaak over uitlenen e-books gaat naar het Europese Hof

'De rechtbank Den Haag heeft besloten om de vraag of e-books onder het leenrecht vallen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Op die manier kan relatief snel een definitief antwoord op die principiële vraag worden verkregen.

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) had hierover een rechtszaak aangespannen tegen de stichting Leenrecht. De Nederlandse Uitgeversbond, de stichting Lira en de stichting Pictoright zijn tussengekomen in die procedure.'3 september 2014
Uitspraak in civiele zaak over betaling aan voormalig directeur Vestia

'De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de civiele zaak waarin Vestia een tweetal besluiten van de voormalige Raad van Commissarissen nietig wilde laten verklaren. Die besluiten lagen ten grondslag aan een betaling van 3,5 miljoen euro aan de voormalig directeur van Vestia bij zijn vertrek.

De voormalig directeur van Vestia en de leden van de voormalige Raad van Commissarissen van Vestia hebben verweer gevoerd tegen de vordering van Vestia.

De rechtbank heeft beslist om de vordering niet toe te wijzen en de besluiten dus niet nietig te verklaren of te vernietigen. De rechtbank is van oordeel dat daarvoor geen juridische grond aanwezig is.

Dwaling?
Een belangrijke door Vestia aangevoerde grond voor vernietiging van de besluiten was dwaling. Vestia heeft zich op het standpunt gesteld dat de wilsvorming van de toenmalige Raad van Commissarissen gebrekkig was.

Er zou sprake zijn geweest van dwaling, dat wil zeggen dat de Raad van Commissarissen toen de besluiten werden genomen een verkeerde voorstelling van zaken had en dat zij bij een juiste voorstelling van zaken de besluiten niet zou hebben genomen. Dat zou rechtvaardigen dat de besluiten worden vernietigd.

De leden van de toenmalige Raad van Commissarissen hebben zich echter op het standpunt gesteld dat zij destijds niet hebben gedwaald en dat zij ook geen beroep wensen te doen op dwaling. De rechtbank heeft geoordeeld dat onder deze omstandigheden de besluiten niet op deze grond vernietigd kunnen worden.'3 september 2014
Burgemeester Nieuwegein mocht vergunning coffeeshop niet intrekken

'De burgemeester van Nieuwegein had in juli 2012 de exploitatievergunning voor coffeeshop Poolcentrum Zuidpool niet mogen intrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (3 september 2014). De eigenaar van de coffeeshop was het niet eens met de beslissing van de burgemeester en heeft deze daarom aangevochten. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk.

Intrekking
De burgemeester trok de vergunning in, omdat volgens hem een 'ernstig gevaar bestond dat de exploitatievergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen'. Daarbij was voor de burgemeester van belang dat de coffeeshop structureel een handelsvoorraad softdrugs aanhield die het maximum van 500 gram, zoals voorgeschreven in de gedoogverklaring, fors overschreed. Met de verkoop hiervan moet het 'verkregen voordeel' voor de coffeeshop groot zijn geweest, omdat het een feit van algemene bekendheid is dat met drugshandel grote winsten kunnen worden behaald, aldus de burgemeester.

Handelsvoorraad
Naar het oordeel van de Raad van State is de burgemeester er ten onrechte vanuit gegaan dat de gedoogverklaring is overtreden. Daarbij heeft de Raad van State in aanmerking genomen dat nooit meer dan 500 gram softdrugs in de coffeeshop is aangetroffen. En uit het feit dat in de gedoogverklaring is voorgeschreven dat de handelsvoorraad in de coffeeshop niet groter mocht zijn dan 500 gram softdrugs per dag, hoefde de exploitant niet af te leiden dat dit ook betekende dat per dag niet meer dan 500 gram softdrugs mocht worden verkocht, aldus de hoogste bestuursrechter.

Strafbare feiten
Er bestond naar het oordeel van de Raad van State evenmin 'ernstig gevaar dat de exploitatievergunning gebruikt zou worden voor het plegen van strafbare feiten anders dan onlosmakelijk is verbonden met de exploitatie van de gedoogde coffeeshop'. Daarbij is in dit geval van belang dat de gedoogverklaring niet is overtreden, geen verdachte geldstromen zijn getraceerd en evenmin is gebleken dat er andere relevante strafbare feiten zijn gepleegd. Dat de coffeeshop druk werd bezocht en daarmee een hoge omzet genereerde, had voor de burgemeester duidelijk moeten zijn omdat Poolcentrum Zuidpool de enige resterende gedoogde coffeeshop in Nieuwegein was.

Herroepen
Nu de gedoogverklaring niet is overtreden en er in dit geval evenmin ernstige vrees bestaat voor het plegen van strafbare feiten, mocht de burgemeester de exploitatievergunning niet op deze grond intrekken. Daarom heeft de Raad van State het intrekkingsbesluit 'herroepen'. Dit betekent dat de coffeeshop nu weer over een exploitatievergunning beschikt.'3 september 2014
Zorgverlener veroordeeld voor ontucht met cliënt

'Het Gerechtshof Den Haag heeft op 3 september 2014 een 52-jarige man veroordeeld, omdat hij toen hij werkzaam was in de maatschappelijke zorg ontucht heeft gepleegd met een vrouw die vanwege een verslaving hulp bij hem had gezocht. Hij heeft met haar in bad gezeten en webcamseks met haar gehad. Ook heeft hij naaktfoto’s van haar gemaakt.

De verdachte was in appel, omdat hij het niet eens was met het vonnisvan de rechtbank. Volgens de verdachte was er geen sprake van een behandelrelatie, omdat hij geen therapeut is maar medium en mental coach. Het hof oordeelt dat er wel een behandelrelatie was. De man heeft zich op internet gepresenteerd als hulpverlener en heeft met het slachtoffer in diverse sessies gesprekken gevoerd over haar verslaving. Voor de hulpverlening is ook betaald.

De wet (249 lid 2 sub 3 Wetboek van Strafrecht) formuleert een absoluut verbod van ontucht tussen hulpverlener en patiënt/cliënt. Niet van belang is hoe hoog de vergoeding is die voor de hulpverlening moet worden betaald en evenmin is vereist dat er sprake is van een erkende hulpverlener.

Net als de rechtbank legt het hof een werkstraf op van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Verder heeft het hof als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de verdachte gedurende een periode van 5 jaar geen vrouwen mag behandelen. Ook moet de verdachte het slachtoffer € 500,-- schadevergoeding betalen.'2 september 2014
Veroordeling tot 10 jaar gevangenisstraf voor schietpartij met dodelijke afloop

'Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 september 2014 een man veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens een schietpartij op 9 april 2011 op Rotterdam Zuid. Het slachtoffer is toen ter plaatse overleden.

Anders dan de rechtbank Rotterdam heeft het hof de man voor doodslag veroordeeld en niet voor moord. Het hof is tot zijn oordeel gekomen naar aanleiding van recente jurisprudentie van de Hoge Raad die strengere eisen stelt aan het bewijs voor handelen met voorbedachte raad. Uitgaande van die eisen ontbreekt bewijs dat de man met voorbedachte raad heeft gehandeld. Om die reden heeft het hof een lagere straf opgelegd dan de rechtbank.

De rechtbank had de man begin 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl