Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - februari 2016:


29 februari 2016
Celstraf ex-militair voor schenden ambtsgeheim

'De Militaire Kamer heeft een 53-jarige ex-militair uit Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim.

Tegen betaling informatie verstrekt
De ex-militair had op grond van zijn functie bij de Koninklijke Marechaussee toegang tot vertrouwelijke informatie. De man heeft delen van die informatie tegen betaling aan een derde ter beschikking gesteld.

Vertrouwen beschaamd
Bij de bepaling van de straf heeft de Militaire Kamer zwaar laten meewegen dat de ex-militair niet alleen het in hem gestelde vertrouwen als opsporingsambtenaar heeft beschaamd, maar ook dat hij voor zijn eigen Ė financieel - gewin grote inbreuk heeft gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in medewerkers van de Koninklijke Marechaussee mag hebben. Aan de andere kant heeft de rechtbank er ook rekening mee gehouden dat hij door deze feiten is ontslagen.'26 februari 2016
8 jaar cel en TBS voor doodslag op man in Hengelo

'Een 57-jarige man uit Hengelo is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar plus TBS met dwangverpleging wegens doodslag. Hij is schuldig aan het neersteken van de eigenaar van een theehuis in Hengelo. De toen 50-jarige eigenaar overleed aan zijn verwondingen. De man lijdt aan een psychische stoornis en moet langdurig behandeld worden. Daarnaast moet hij ook nog ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.

De man en het slachtoffer waren op 26 december 2014 samen in het theehuis. Rond middernacht kregen de twee een woordenwisseling. Op een gegeven moment besloot het slachtoffer de zaak te sluiten. Hij werd aangesproken door de man, die opgewonden en agressief was. Plotseling haalde de man een groot mes tevoorschijn en stak in op het slachtoffer.

Moord of doodslag
De rechtbank kan niet uitsluiten dat de man handelde in een opwelling waarbij hij in blinde woede het slachtoffer 24 keer met een mes stak. Er zijn geen aanwijzingen dat sprake was van een vooropgezet plan. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van moord. Hierdoor is de opgelegde straf lager dan de geŽiste 12 jaar.

Stoornis
De man lijdt aan een chronische psychotische stoornis. Volgens de psychiater zijn er voldoende aanwijzingen om aan te kunnen nemen dat de stoornis ook aanwezig was tijdens de steekpartij. Daarnaast was de man onder invloed van cannabis en waarschijnlijk ook van alcohol. Omdat de man niet meewerkte aan een onderzoek kon de psychiater niet beoordelen in hoeverre de stoornis doorwerkte tijdens de steekpartij.

In algemene zin concludeert de psychiater dat bij een dergelijke stoornis kleine irritaties tot heftige reacties kunnen leiden. De door de getuigen beschreven onenigheid over sigaretten tussen de man en het slachtoffer en het daardoor omslaan van de stemming van de man, past in dat beeld.

Hoog risico
De rechtbank legt TBS met dwangverpleging op. De man heeft geen ziekte-inzicht en staat niet open voor behandeling. Onderzoekers schatten in dat er sprake is van een hoog risico op gewelddadig gedrag en adviseren de man langdurig te behandelen.

Doordat de man weigerde om mee te werken aan onderzoeken in het Pieter Baan Centrum waren de gedragsdeskundigen niet in staat om uitlatingen te doen over de (mate van) toerekeningsvatbaarheid. Op grond van de bevindingen van de gedragsdeskundigen gaat de rechtbank er van uit dat de man in ieder geval in verminderde mate toerekeningsvatbaar is.

Recht op leven
De man heeft aan het slachtoffer zijn meest fundamentele recht ontnomen, namelijk het recht op leven. Hij heeft bij de nabestaanden onherstelbaar leed aangericht.'26 februari 2016
Gevangenisstraffen voor productie en handel verdovende middelen Ajax supporters

'Drie verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer handel in, bezit en fabricage van verdovende middelen zijn in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vijf jaar, drie jaar en zes maanden, en twee jaar en zes maanden.

Feiten
De verdachten (onder wie destijds een koppel) kenden elkaar als supporters van Ajax en hielden zich bezig met de handel in cocaÔne, amfetamine en XTC in de periode oktober 2011 tot juni 2013; ťťn van de verdachten trad in een kortere periode op als vervanger van een andere verdachte. In de woning van twee verdachten in BelgiŽ werden onder andere een grote hoeveelheid harddrugs en goederen aangetroffen waarmee XTC-pillen en amfetamine konden worden gemaakt, alsmede vuurwapens. Een van de verdachten hield zich bovendien bezig met de productie van hennep.

Bewijs toelaatbaar
Voor het bewijs wordt gebruik gemaakt van heimelijke geluidsopnames in twee autoís, ook al waren de opnames die in een van de autoís zijn gemaakt niet meer voorhanden. Het hof heeft de bezwaren van de verdediging op dat punt verworpen.

Criminele organisatie
Het hof heeft aangenomen dat sprake was van een criminele organisatie, waarbij een van de verdachten een leidinggevende rol had. Deze verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Dat is gelijk aan de straf die de rechtbank hem eerder had opgelegd. De andere twee verdachten zijn veroordeeld tot een iets lagere straf dan de rechtbank had opgelegd, namelijk een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden respectievelijk twee jaar en zes maanden.

Strafmotivering
Het hof neemt het twee van de drie verdachten ernstig kwalijk dat zij kort voor het plegen van deze feiten wegens soortgelijke feiten al waren veroordeeld en desondanks met de handel in harddrugs zijn doorgegaan. Dat twee van de drie verdachten te maken hebben gekregen met veel media aandacht ligt volgens het hof hoofdzakelijk aan henzelf en werkt niet strafverminderend.'26 februari 2016
Kentekenparkeren: geen naheffing bij invoeren verkeerd kenteken

'Naheffing van parkeerbelasting mag niet wanneer wel parkeerbelasting is betaald maar een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto is ingevoerd. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag.

In deze zaak meldde de parkeerder zich via een applicatie op haar mobiele telefoon aan op een plaats in de gemeente Amsterdam waar het kentekenparkeren is ingevoerd. Daarvoor kreeg zij parkeerbelasting en transactiekosten in rekening gebracht door Parkmobil. Achteraf bleek het aanmelden bij de applicatie met het kenteken van een andere auto te zijn gebeurd. Bij een controle kreeg de parkeerder een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd omdat niet voor het kenteken van de geparkeerde auto was betaald.

In deze uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat het doen van een onjuiste aangifte parkeerbelasting door een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto in te voeren geen reden is voor het opleggen van een naheffingsaanslag. In de wet is namelijk bepaald dat alleen kan worden nageheven wanneer de verschuldigde belasting niet is betaald. In deze zaak heeft de parkeerder wel betaald voor het parkeren. Dat dat niet voor de juiste auto was zoals de gemeente meende, doet daaraan niet af, aldus de Hoge Raad.'25 februari 2016
Hof beveelt nader onderzoek in zaak liquidaties Staatsliedenbuurt

'Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag beslissingen genomen over nader onderzoek in de zaak tegen twee verdachten van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind december 2012. De advocaten van de beide verdachten hadden om dit onderzoek gevraagd.

Getuigen
Het hof heeft bevolen dat een groot aantal getuigen en een aantal deskundigen zullen worden opgeroepen. Het hof hoort een aantal van deze getuigen op de openbare terechtzitting. De raadsheer-commissaris hoort de overige getuigen. Onder de te horen getuigen bevindt zich ook de medeverdachte die in Marokko in dezelfde zaak is veroordeeld. Zijn verhoor zal in Marokko plaatsvinden.

Deskundigenonderzoek
Het hof heeft voorts bevolen dat het NFI nader onderzoek zal doen naar onder meer DNA-sporen, schotresten en glasresten. Ook gaat het NFI onderzoek doen naar algengroei en roestvorming op wapens die in het water zijn aangetroffen.

Reconstructie
Het hof heeft ook gelast dat een reconstructie wordt gehouden waarbij een deel van de gebeurtenissen op de kruising van de Rappardstraat en de Van Bossestraat zal worden nagespeeld.

Verdere gang van zaken
Het hof heeft 23, 24 en 25 mei als zittingsdagen voor het horen van getuigen gereserveerd. Daarna wordt het onderzoek geschorst in afwachting van de resultaten van het nadere onderzoek. Nog onbekend is wanneer dat gereed zal zijn. Evenmin is al bekend wanneer de reconstructie plaatsvindt.'25 februari 2016
Celstraf en contactverbod voor belaging en bedreiging van ex-partner

'Een 44-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot voor belaging en bedreiging van zijn ex-partner uit Bladel. De man krijgt van de rechtbank Oost-Brabant een gevangenisstraf van 230 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Ook mag hij een jaar geen contact met haar opnemen en niet in haar gemeente komen.

De man heeft zijn ex-partner in juli vorig jaar veelvuldig gebeld en berichten gestuurd via sms en WhatsApp met teksten als ďJe bent al dood, branden ga jeĒ, ďIk maak je kapot, ik ga je martelenĒ en ďJe overleeft dit nietĒ. Volgens het Openbaar Ministerie zou de man zijn ex-partner daarnaast op 15 juli hebben geslagen. Ook zou hij in augustus een dreigbrief en sms hebben gestuurd. De rechtbank oordeelt echter dat hiervoor onvoldoende bewijs is en spreekt de man daarom vrij van deze feiten.

De rechtbank houdt er rekening mee dat het niet de eerste keer is dat de man zijn ex-partner heeft bedreigd. Vanaf 2008 maakte hij zich met enige regelmaat schuldig aan aantasting van haar geestelijke en lichamelijke integriteit. De bedreigingen moeten grote indruk hebben gemaakt op het slachtoffer. Volgens de rechtbank is er sprake van een bijzonder hardnekkig gedragspatroon, waarin de verdachte zich vooralsnog - ondanks de eerdere veroordelingen - niet laat corrigeren. De rechtbank legt een deel van de celstraf voorwaardelijk op en verbindt daaraan een proeftijd van 3 jaar om de man voor langere tijd door de reclassering te kunnen laten begeleiden. Aan de voorwaardelijke straf koppelt de rechtbank als bijzondere voorwaarden dan ook een meldplicht en reclasseringstoezicht.'25 februari 2016
Besluit monumentenstatus voormalig stadhuis Almelo moet over

'De gemeente Almelo moet een nieuw besluit nemen over de monumentenstatus van het voormalig stadhuis. Rechtbank Overijssel oordeelt dat het college van B en W het besluit op bezwaar niet zorgvuldig heeft voorbereid en de belangen onvoldoende heeft afgewogen.

Belangenafweging
Het voormalig stadhuis in Almelo
Het college had wel een oordeel moeten vormen over de vraag welke monumentale waarden het voormalige stadhuis bezit. Door dit niet te doen kan er geen goede belangenafweging worden gemaakt. Het is dus niet duidelijk of de bescherming van monumentale waarden opweegt tegen herontwikkeling of verkoop.

Het college mag de vereiste belangenafweging niet naast zich neerleggen, ondanks dat het college de handen wil vrijhouden. Het feit dat er geen duurzame en financieel haalbare invulling van het gebouw is gevonden, maakt dat niet anders.

Gebouw bezit monumentale waarden
Het college besloot in april 2015 om het stadhuis niet aan te wijzen tot monument. De Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap waren het hier niet mee eens. Zij vroegen het college om het voormalige stadhuis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De verenigingen wijzen er op dat de monumentencommissie Het Oversticht in een rapport concludeert dat het gebouw zeker monumentale waarden bezit.'25 februari 2016
Boetes Zorgverzekeringswet ten onrechte opgelegd

'De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 10 februari 2016 dat in de voorliggende zaak het opleggen van een boete wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet in overeenstemming is met een redelijke uitleg van de artikelen 9a, 9b en 9c van de Zvw. De boetes waren opgelegd aan een vreemdeling die een verblijfsvergunning heeft, in een opvanglocatie van het COA verblijft en een financiŽle toelage ontvangt op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen (Rva 2005). De Rva 2005 voorziet ook in de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling.

Uit artikel 24 van de Zvw vloeit voort dat de rechten en plichten uit de zorgverzekering van rechtswege worden opgeschort gedurende de periode waarin de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak verantwoordelijk is voor de verstrekking van geneeskundige zorg. Noch de Zvw, noch de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering voorziet in de situatie dat een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, verblijf blijft houden en voorzieningen blijft ontvangen op grond van de Rva 2005 en de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Anders dan voor gedetineerden in artikel 24 van de Zvw is voor deze categorie van vreemdelingen geen vergelijkbare uitzondering voorzien in de Zvw of de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever met deze wetten het oog heeft gehad op deze categorie vreemdelingen. Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat het opleggen van een boete wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw in overeenstemming is met een redelijke uitleg van de artikelen 9a, 9b en 9c van de Zvw.'10 februari 2016
Bestemmingsplan voor tramlijn Vlaanderen - Maastricht vernietigd

'De gemeenteraad van Maastricht had er niet van mogen uitgaan dat het bestemmingsplan 'Tramlijn Vlaanderen - Maastricht' uitvoerbaar is. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd dat het Nederlandse deel van de tramlijn tussen Hasselt (B) en het NS-station Maastricht mogelijk maakt. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag. Een hotelketen en een aantal particulieren waren tegen dat bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Niet uitvoerbaar
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de gemeenteraad van Maastricht er niet van uitgaan dat het bestemmingsplan binnen de wettelijke periode van tien jaar wordt uitgevoerd. Uit een eind februari 2015 naar buiten gebrachte 'review' blijkt dat er technische problemen zijn bij de Wilhelminabrug in Maastricht waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Verder is er onvoldoende budget om het traject tot aan het NS-station Maastricht aan te leggen. Daarom is de planning niet haalbaar. Deze problemen waren naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak in de kern al bekend of hadden dat kunnen zijn toen de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelde.

Tussenuitspraak
Raad van State
De Afdeling bestuursrechtspraak komt met dit oordeel terug op haar eerdere tussenuitspraak van 11 februari 2015 over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Een bestuursrechter komt slechts in een zeer uitzonderlijk geval terug op een tussenuitspraak. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat hier het geval. Als de voorlopige resultaten uit de review op dat moment ook bekend waren geweest bij de Afdeling bestuursrechtspraak, hadden deze tot een ander oordeel over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de tussenuitspraak geleid.

Voornemen
De gemeenteraad heeft in september 2015 aangegeven dat hij het traject tijdelijk wil inkorten en laten eindigen bij Mosae Forum met een nieuw keerpunt aan de Maasboulevard. Het in mei 2015 aangepaste bestemmingsplan maakt echter nog steeds een tramtraject mogelijk over de Wilhelminabrug naar het NS-station Maastricht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak betekent het voornemen van de gemeenteraad om het traject tijdelijk in te korten een substantiŽle wijziging van het traject. Niet uitgesloten is dat het voorgestelde, ingekorte traject een andere ruimtelijke uitstraling heeft dan het oorspronkelijke traject en de belangen van omwonenden op een andere wijze raakt. De gemeenteraad mag zich hierbij niet zonder meer baseren op eerdere onderzoeken naar bijvoorbeeld geluidsoverlast of trillinghinder, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.'9 februari 2016
Celstraf voor man uit Huissen voor bedreiging en diefstal

'Een 49-jarige man uit Huissen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor bedreiging en diefstal.

Uithalen met hamer
De man krijgt deze straf omdat hij op 11 oktober 2015 3 levensbedreigingen heeft geuit tegen zijn dochter en ex-schoonzoon. Daarbij had hij een mes en een hamer in zijn opgeheven hand.

Zo heeft de man geprobeerd om zijn ex-schoonzoon zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door meerdere keren met een hamer uit te halen.

Ook heeft hij geld gestolen door met een gestolen pinpas van een vereniging - in een tijdsbestek van 3 dagen - een totaalbedrag van 2.450 euro van de rekening van die vereniging te pinnen.

Fors strafblad
De man heeft een 31 pagina's tellend strafblad met daarop voornamelijk vermogensdelicten, maar ook met geweldsfeiten. Niets lijkt de man ervan te weerhouden om strafbare feiten te plegen en het maakt hem kennelijk niet uit wat zijn gedrag bij anderen teweeg brengt.

Bijzondere voorwaarden
Aan de straf van de man zijn bijzondere voorwaarden verbonden, waaronder een contact- en locatieverbod. Hoewel ook de reclassering geen mogelijkheden meer ziet om de man te helpen, hoopt de rechtbank dat het stellen van voorwaarden aan een voorwaardelijk strafdeel er toe bijdraagt dat er een positieve gedragsverandering zal ontstaan bij de 49-jarige man.

Daarnaast moet de man moet aan alle slachtoffers een schadevergoeding betalen.'9 februari 2016
6 jaar cel voor aanranding en poging verkrachting 94-jarige vrouw

'De rechtbank Oost-Brabant heeft zojuist een 39-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. De man randde een 94-jarige vrouw aan en probeerde haar te verkrachten. Daarnaast mishandelde hij 2 mannen.

De man ging in maart vorig jaar via een openstaande tuindeur een woning in Eindhoven binnen. Hij pakte de 94-jarige bewoonster vast en riep dat hij geld wilde hebben. Nadat de vrouw had aangewezen waar haar portemonnee lag, pakte de man daar 25 euro uit. Vervolgens duwde hij de bewoonster naar haar slaapkamer op de bovenverdieping en eiste dat zij zich uitkleedde. Nadat de vrouw haar vest had uitgedaan, duwde de man haar op het bed, scheurde haar blouse los en greep haar borsten vast. Toen de man zijn broek aan het losmaken was, riep de vrouw hard om hulp en sloeg de man op de vlucht. Hij nam nog wel een gouden armband mee. De vrouw hield aan de aanranding en poging tot verkrachting een kneuzing aan het borstbeen en een blauwe plek in haar gezicht over.

Eerder die dag had de man al een medebewoner van de GGZ in Eindhoven in het gezicht geslagen. Direct na de woningoverval belde hij aan bij een andere man en sloeg ook hem tegen het hoofd.

Grote gevolgen
De rechtbank oordeelt dat de verdachte op grove wijze inbreuk maakte op de lichamelijke integriteit van het hoogbejaarde slachtoffer. Ze was na het delict volledig in de war en werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze zag zich genoodzaakt om na 40 jaar uit haar woning te verhuizen omdat ze zich daar niet langer veilig voelde. Volgens de rechtbank is haar leven ingrijpend veranderd. Het handelen van de verdachte en de grote gevolgen voor het slachtoffer rechtvaardigen een langdurige onvoorwaardelijke celstraf. Ook weegt mee dat de man tussen 1991 en 2009 meer dan 30 keer is veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen, onder meer voor een zeer ernstig geweldsdelict.

De officier van justitie eiste naast een celstraf van 5 jaar ook tbs met dwangverpleging. Voor het opleggen van zoín maatregel is echter vereist dat de feiten zijn gepleegd onder invloed van een vastgestelde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Die gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens werd in 2003 wel bij de man vastgesteld, maar omdat hij nu medewerking aan een nieuw onderzoek weigerde, kunnen deskundigen niet met voldoende zekerheid concluderen dat deze stoornis in maart 2015 nog in die mate aanwezig was dat de stoornis het handelen van de man beÔnvloedde. De rechtbank legt daarom geen tbs op en kiest voor een hogere celstraf dan geŽist.

Naast de celstraf van 6 jaar, moet de man ook nog een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 600 dagen uitzitten. Bovendien moet hij de 94-jarige vrouw een schadevergoeding betalen van ruim 4.000 euro.'9 februari 2016
Celstraf Arnhemmer voor serie woninginbraken in Achterhoek

'Een 33-jarige man uit Arnhem is veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk voor een serie woninginbraken in de Achterhoek.

Meenemen auto
De man heeft zich in de periode mei tot en met september 2015 schuldig gemaakt aan inbraken in woningen in Terborg, Winterswijk, Zeddam en Appeltern. Bij een drietal van die inbraken heeft de man ook de auto meegenomen. Verder heeft de Arnhemmer geld overgeschreven met een gestolen pinpas.

Vaker veroordeeld
Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de man de afgelopen jaren al vaker is veroordeeld.

Verder moet de man aan ťťn slachtoffer een schadevergoeding betalen.'9 februari 2016
Vrouw (23) krijgt werkstraf en ontzegging rijbevoegdheid voor ongeval

'De rechtbank veroordeelt een vrouw van 23 uit Beemte Broekland tot een werkstraf van 90 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 6 maanden.

Slip
De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw op 31 maart 2015 in Twello een ongeval heeft veroorzaakt. Zij heeft onvoldoende vaart geminderd en had haar auto niet meer onder controle. In een bocht naar links raakte de personenauto met de beide rechterwielen in de rechterberm. De auto slipte de linker weghelft op waar een snorfiets reed. De snorfietsbestuurder belandde met zijn lichaam tegen de voorruit en het dak van de auto. Door dit ongeval heeft de bestuurder van de snorfiets ernstig letsel opgelopen.'8 februari 2016
Brandstichting eigen woning: 15 maanden cel en tbs met voorwaarden

'Een 61-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor brandstichting in zijn woning. De rechtbank Oost-Brabant legt hem ook tbs met voorwaarden op.

De man besprenkelde in mei vorig jaar verschillende voorwerpen in zijn woning met spiritus en stak deze vloeistof vervolgens aan met een aansteker. Hij vluchtte daarna naar buiten. Hij deed dat midden in de nacht, terwijl er in beide woningen naast die van de verdachte mensen lagen te slapen. De rechtbank acht dan ook bewezen dat de man opzettelijk brand stichtte en daarmee zijn naaste buren en hun woningen in (levens)gevaar bracht.

Langere straf
De rechtbank legt een langere celstraf op dan de officier van justitie eiste, omdat de rechtbank oordeelt dat de geŽiste straf van 282 dagen niet overeenkomt met de ernst van het delict. De officier van justitie had volgens de rechtbank onvoldoende oog voor de reŽle en ernstige gevaarzetting voor met name de buren. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij welbewust een levensbedreigend gevaar voor hen veroorzaakte. Daar komt nog bij dat er grote materiŽle schade is ontstaan. Ook is de man eerder voor brandstichting veroordeeld.

In het voordeel van de man weegt mee dat er volgens een psychiater en een psycholoog sprake is van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de man. De rechtbank beschouwt de man daarom als verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank legt vanwege de persoonlijkheidsproblematiek en de kans op herhaling naast de celstraf ook tbs met voorwaarden op. De man moet zich onder meer klinisch laten behandelen en krijgt een alcohol- en drugsverbod en een meldplicht bij Novadic-Kentron. Volgens de rechtbank wordt door deze voorwaarden de maatschappij voldoende beveiligd en de kans op herhaling ingeperkt.'8 februari 2016
Zussen vrijgesproken van brandstichting in Doetinchem

'Twee zussen van 29 jaar en 21 jaar uit Doetinchem zijn vrijgesproken van brandstichting op 8 mei 2015 in een tuin aan de Van Starkenborghstraat in Doetinchem. Deze brand bracht mensen in gevaar.

Onbetrouwbaar
Hoewel vaststaat dat er in de nacht van 8 mei 2015 brand is geweest in de tuin, is het niet zeker dat deze branden zijn gesticht door de 2 zussen.

In het dossier zitten aanwijzingen dat verdachten met de brandstichtingen te maken kunnen hebben, maar voor een bewezenverklaring moet vaststaan dat zij de brand daadwerkelijk hebben gesticht. Daarvoor bestaan te veel onduidelijkheden.

Getuigen geven bijvoorbeeld niet een zelfde verklaring, ze komen terug op eerdere verklaringen en sommige wisten zich geen details meer te herinneren.

Kortom: de verklaringen zijn onvoldoende betrouwbaar.'8 februari 2016
Onvoldoende bewijs: vrijspraak 'steekincident' Oldebroek

'Volgens de rechtbank kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat een 44-jarige man uit Biddinghuizen het slachtoffer met opzet in de buik heeft gestoken. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van de ten laste gelegde feiten.

Melding
De man uit Biddinghuizen en het slachtoffer raakten op 24 juli 2015 in een worsteling. Diezelfde avond kwam er bij de meldkamer van de politie een melding binnen dat een persoon in zijn buik was gestoken in een cafť in Oldebroek. De man ontkent dat hij het slachtoffer bewust heeft gestoken of geraakt met een mes.

Geen uitsluitsel
Het staat vast dat het slachtoffer die bewuste avond op enig moment gewond is geraakt en dat er sprake was van een steekverwonding in zijn buik. Uit de inhoud van het dossier is niet vast komen te staan op welk moment, op welke wijzen en op welke wijze het slachtoffer gewond is geraakt. Uit de verklaringen van verdachte, het slachtoffer en meerdere getuigen kan worden afgeleid dat het slachtoffer met de man heeft geworsteld, dat verdachte tijdens deze worsteling vanwege zijn werkzaamheden een mes in zijn hand had en dat dit mes hem op enig moment afhandig is gemaakt. Maar niemand heeft verklaard te hebben gezien dat de man het slachtoffer met een mes heeft gestoken. Weliswaar is aannemelijk dat Van de Kamp tijdens de worsteling met dit mes is geraakt, maar de verklaringen en de overige inhoud van het dossier bieden geen uitsluitsel over de vraag of de Flevolander het slachtoffer met opzet al dan niet in voorwaardelijke zin met een mes heeft gestoken.

De rechtbank is daarom van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat om te komen tot een bewezenverklaring.'8 februari 2016
Gevangenisstraffen voor poging diefstal met geweld in Arnhem

'De rechtbank heeft 2 Roemeense vrouwen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor een poging diefstal met geweld gepleegd in Arnhem.

Beroving oudere vrouw
De vrouwen hebben op listige wijze geprobeerd om op straat een oudere vrouw te beroven. Door haar af te leiden met kussen, omhelzingen en sieraden hebben ze geprobeerd om haar armband van haar arm te trekken. Hierbij is Ė toen het niet direct lukte Ė ook enig geweld gebruikt.

Roemeense man medeplichtig
De rechtbank heeft een Roemeense man veroordeeld voor de medeplichtigheid aan dit feit. De man was de chauffeur van de auto waarin ook de twee vrouwen zaten. De rechtbank heeft de man ook veroordeeld voor de bedreiging van een verkeersregelaar in Arnhem diezelfde dag. De man is met zijn auto met onverminderde snelheid op deze verkeersregelaar toegereden en is hem tot op korte afstand genaderd.

De rechtbank heeft voor deze vergrijpen aan de man een gevangenisstraf van 7 maanden opgelegd, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Ook kreeg hij een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.'3 februari 2016
Belastingdienst mag inkomensgegevens huurders niet geven aan verhuurders

'De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan hun verhuurders als deze daarom vragen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (3 februari 2016).

Een huurder verzette zich bij de staatssecretaris van FinanciŽn tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. Volgens de staatssecretaris is verzet echter niet mogelijk, omdat de Belastingdienst sinds 2013 wettelijk verplicht zou zijn om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen om 'scheefwonen' tegen te gaan.

Uitdrukkelijk en duidelijk
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat een verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen uitdrukkelijk en duidelijk in de wet moet staan. Zo'n expliciete wettelijke verplichting ontbreekt nu, terwijl die wel nodig is omdat de Belastingdienst gegevens die hij ontvangt niet aan anderen mag geven, tenzij de wet hem expliciet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Gelet op deze geheimhoudingsplicht is niet toelaatbaar dat zo'n verplichting 'uitsluitend wordt afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis van of de samenhang tussen wettelijke bepalingen of wordt verondersteld omwille van de effectiviteit van een wettelijke regeling'.

Scheefwonen
Sinds 2013 kunnen verhuurders van sociale huurwoningen inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst met het oog op het tegengaan van scheefwonen. Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl zij op grond van hun inkomen niet meer behoren tot de categorie mensen voor wie die woningen zijn bedoeld. Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat huurders een te hoog inkomen hebben, mogen verhuurders hun huurprijzen verhogen. Huurders worden hierdoor gestimuleerd hun sociale huurwoning in te ruilen voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector, waarmee de sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met een lager inkomen.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl