Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2019:


19 augustus 2019
Fouten bij besluiten over varkensstallen bij natuurgebied Kampina

'Een veehouder mag vooralsnog geen biggen en vleesvarkens houden op zijn percelen bij de Kampina. De rechtbank Oost-Brabant vernietigde vandaag twee besluiten waarin de gemeente Oirschot en de provincie hadden afgezien van intrekking van eerder verleende vergunningen. De rechtbank vernietigde ook een nieuwe vergunning die door de gemeente was verleend.

In 2013 kreeg de veehouder een zogenaamde natuurvergunning voor het houden van 19.000 biggen op een locatie in Oirschot die grenst aan natuurgebied Kampina & Oisterwijkse Vennen. Van die vergunning maakte de veehouder geen gebruik. De stallen werden niet gebouwd en de biggen werden niet gehouden. De gemeente Oirschot trok ondertussen de bouw- en de milieuvergunningen voor de stallen in op basis van haar beleid om vergunningen die langer dan 3 jaar niet gebruikt zijn, in te trekken. Daarop stapte de veehouder naar de bestuursrechter. Van de rechter moest de gemeente toen kort gezegd opnieuw naar de zaak kijken; de gemeente besloot daarna om de vergunningen niet in te trekken. Inmiddels had de veehouder ook een nieuwe vergunningaanvraag ingediend waarbij de samenstelling van de veestapel wijzigde en andere luchtwassers werden voorzien. De gemeente verleende die vergunning in mei 2018. Hierbij kreeg zij ook toestemming van de provincie Noord-Brabant voor de gewijzigde gevolgen voor het nabijgelegen natuurgebied. Naast de veehouder stapten verschillende milieuverenigingen en omwonenden naar de rechter. Zij gingen in beroep tegen het uiteindelijk niet intrekken van de oude vergunning en het verlenen van de nieuwe vergunning. De verenigingen willen ook dat de oude natuurvergunning van de provincie van tafel gaat. Volgens de verenigingen leidt de komst van zoveel varkens namelijk tot meer uitstoot van stikstof en heeft dit nadelige gevolgen voor het aangrenzende natuurgebied. De omwonenden vrezen met name voor afname van de kwaliteit van wonen en leven en de vervuiling van het landschap.

Oordeel
De rechtbank oordeelt vandaag in deze samenhangende zaken. In de zaak over het niet intrekken van de natuurvergunning, oordeelt de rechtbank dat de provincie fouten heeft gemaakt in de beoordeling. Het gebruik van de natuurvergunning kan leiden tot een verslechtering van het natuurgebied. Om dit te voorkomen zou de provincie de vergunning kunnen intrekken. De provincie heeft onvoldoende onderzocht of met andere maatregelen hetzelfde resultaat kan worden bereikt. In zo’n geval verplicht de Europese Habitatrichtlijn tot een uitgebreid onderzoek om te kijken of er toch gebruik kan worden gemaakt van de natuurvergunning en dat heeft de provincie niet gedaan. De provincie moet de kwestie daarom opnieuw bekijken. De rechtbank verbiedt het gebruik van de natuurvergunning in de tussentijd. De rechtbank is het ook niet eens met het uiteindelijke besluit van de gemeente om de bouw- en de milieuvergunningen niet in te trekken. Volgens de rechtbank had de gemeente haar beslissing kort gezegd beter moeten uitleggen. Daarom moet zij hierover nog een keer een besluit nemen maar pas nadat de provincie haar zegje heeft gedaan. Voor de gemeente speelt namelijk ook het lot van de natuurvergunning uit 2013 een rol. De rechtbank vernietigt de nieuwe vergunning. De gemeente heeft onder meer de gevolgen voor het milieu van geurhinder en geluidshinder onvoldoende onderzocht. De provinciale toestemming voor de uitstoot van iets meer stikstof is gebaseerd op de PAS (de programmatische aanpak stikstof). De PAS is door de Raad van State onverbindend verklaard en de provinciale toestemming mocht dus ook niet op de PAS worden gebaseerd. De gemeente moet een nieuw besluit nemen, maar pas nadat ze heeft besloten over het intrekken van de eerder verleende vergunningen.'19 augustus 2019
Veroordeling voor veroorzaken verkeersongeluk bij Leusden

'De rechtbank Midden-Nederland heeft een 22-jarige man uit Utrecht veroordeeld voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeluk; bijna twee jaar geleden op de A28 bij Leusden. De verdachte vluchtte na een stopteken van de politie en botste uiteindelijk op de auto van een vrouw. Die raakte hierbij (zwaar)gewond. Direct na het ongeluk vluchtte de verdachte weg voor de politie. De man is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ook legt de rechtbank hem een taakstraf op van 180 uur en een deels voorwaardelijke rijontzegging van een jaar.

Stopteken
De man reed op 16 december 2016 op de A28 richting Amersfoort. Toen hij een stopteken van de politie kreeg, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Dit ging gepaard met zeer onvoorzichtig rijgedrag en resulteerde uiteindelijk in een ernstig ongeluk. De verdachte botste op een andere auto waarin een vrouw zat. Zij raakte hierbij (zwaar)gewond. In plaats van haar te helpen, besloot de verdachte opnieuw te vluchten voor de politie. Hij heeft het slachtoffer hiermee aan haar lot overgelaten, terwijl ze bekneld in haar auto zat.

Straf
De officier van justitie eiste een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk en een rijontzegging. In zaken waarbij sprake is van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeluk, als gevolg van zeer hoge mate van schuld, is een gevangenisstraf van 2 maanden het uitgangspunt. De rechtbank wijkt in deze zaak af van het uitgangspunt, maar ook van de eis van de officier van justitie. Een deels voorwaardelijke taakstraf is volgens de rechtbank niet genoeg. Gelet op de ernst van de zaak legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf op van twee maanden en een taakstraf van 180 uur. Ook om de verdachte ervan te weerhouden nogmaals een soortgelijk feit te plegen. Het feit dat de zaak laat is aangebracht op zitting en de behandeling van de zaak vervolgens meerdere keren is uitgesteld, waardoor de zogenoemde redelijke termijn is overschreden, ziet de rechtbank als strafverminderend. Ook speelt de houding van de verdachte tijdens de zitting een rol. Hij heeft spijt betuigd en ziet in wat de gevolgen zijn van zijn gedrag.'19 augustus 2019
Beperking heffingsgebied voor reclamebelasting Winschoten ongerechtvaardigd

'De belastingkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een ondernemer uit Winschoten in het gelijk gesteld in een conflict met de gemeente Oldambt over de reclamebelasting in het jaar 2015 en 2016. De gemeente beperkte het heffingsgebied waarbinnen ondernemers aangeslagen worden, maar de ondernemer vond dat niet eerlijk. De rechtbank is van oordeel dat de beperking van het heffingsgebied ongerechtvaardigd is. De aanslagen reclamebelasting van de ondernemer over de jaren 2015 en 2016 worden door de rechtbank vernietigd.

Het conflict
De gemeente Oldambt heeft in de Verordeningen op de heffing en invordering van de reclamebelasting centrum Winschoten voor de jaren 2015 en 2016 het heffingsgebied beperkt. Dit betekent dat niet alle ondernemers in Winschoten reclamebelasting hoeven te betalen, maar alleen de ondernemers die binnen het heffingsgebied zijn gevestigd. De betreffende ondernemer heeft gesteld dat er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is voor de beperking van het heffingsgebied. Hij stelt namelijk dat ook ondernemers buiten het heffingsgebied profiteren van de investeringen die met de opbrengst van de reclamebelasting worden gedaan. De gemeente vindt dat er wel een objectieve en redelijke rechtvaardiging is omdat de belastingtarieven aansluiten bij de bestedingen uit het centrumfonds voor ondernemers. Zij is van mening dat de ondernemers buiten het heffingsgebied hooguit een indirect voordeel hebben.

Jurisprudentie Hoge Raad
De Hoge Raad heeft gezegd dat een gemeente het heffingsgebied voor de reclamebelasting mag beperken. Dit mag echter alleen als de gemeente er in redelijkheid vanuit heeft mogen gaan dat iedereen die profijt heeft van de opbrengst van de belasting ook belast wordt. Als er ondernemers zijn die buiten het heffingsgebied liggen en misschien toch enigszins meeprofiteren hoeft dat niet meteen fataal te zijn.

Oordeel rechtbank
Waar de grenzen van het meeprofiteren van de ondernemers buiten het heffingsgebied liggen is niet geheel duidelijk. De rechtbank is van mening dat het heffingsgebied beperkt kan worden als het niet op voorhand duidelijk is dat de ondernemers buiten het heffingsgebied meeprofiteren. Als er uiteindelijk toch ondernemers blijken te zijn die meeprofiteren, dan moeten deze ondernemers minder profijt hebben van de reclamebelasting dan de belastingplichtigen. In dit geval vindt de rechtbank dat verweerder niet aannemelijk heeft kunnen maken dat hiervan sprake is. Daarom is de rechtbank van oordeel dat de beperking van het heffingsgebied ongerechtvaardigd is. Dit heeft tot gevolg dat aan de Verordeningen in deze procedure verbindende kracht moet worden ontzegd en dat de aanslagen reclamebelasting over de jaren 2015 en 2016 die bij de rechtbank voorliggen door de rechtbank worden vernietigd.'16 augustus 2019
Uitspraak procedure Recreantenvereniging De Put en De Bron Exploitatie BV

'In de procedure tussen Recreantenvereniging De Put en De Bron Exploitatie BV heeft de kantonrechter in Dordrecht uitspraak gedaan. Het geschil heeft betrekking op Camping De Put in Ottoland. Sinds begin dit jaar is De Bron daarvan de nieuwe eigenaar. De vereniging behartigt de belangen van een aantal recreanten die op de camping verblijven. De uitspraak was nodig omdat de ledenvergadering van de vereniging niet heeft ingestemd met de veelomvattende regeling die beide partijen op de zitting van 10 juli jl. met elkaar hadden getroffen.

Volgens De Bron is er sprake van huurovereenkomsten met een duur van 1 jaar, volgens de vereniging zijn het huurovereenkomsten met een onbepaalde duur. De kantonrechter heeft beslist dat de vereniging in het vervolg van de procedure mag proberen te bewijzen dat sprake is van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

De Bron is veroordeeld om een aantal voorzieningen te treffen: de verwijderde tafeltennistafel en (opgeknapte of vervangende) speeltoestellen moeten worden teruggeplaatst. De Bron hoeft het gesloten zwembad niet te heropenen. Zij moet wel een afzetting aanbrengen in de op de camping aanwezige waterplas. Verder moet De Bron de kantine, bar en snackbar op bepaalde tijden geopend houden. Tenslotte heeft de kantonrechter De Bron veroordeeld om € 96,- terug te betalen aan ieder van de leden van de vereniging die aan De Bron dit bedrag te veel hebben betaald aan toeristenbelasting.'16 augustus 2019
Echtpaar veroordeeld voor diefstal 25.000 euro van 71-jarige man

'Rechtbank veroordeelt een 47- jarige man uit Zevenaar tot een werkstraf van 140 uur. De man stal ruim 25.000 euro van een toen 71-jarige man voor wie hij buddy was. De 52- jarige echtgenote veroordeelt de rechtbank tot een werkstraf van 60 uren voor witwassen van het gestolen geld. Ook moet de man nog meer dan 14.000 euro terugbetalen.

Via een vrijwilligersorganisatie was de man buddy voor het slachtoffer. Het slachtoffer vertrouwde de man en gaf hem zijn pinpas en pincode om aankopen te doen. Bijna een jaar lang - in 2016 - maakte de man meerdere keren geld over van de rekening van het slachtoffer naar een eigen bankrekening.

Misbruik vertrouwen
De man deed dit eerst via de laptop en mobiele telefoon van het slachtoffer. Later maakte hij ook gebruik van de internetbankierenapp die hij met de inloggegevens van het slachtoffer op zijn mobiele telefoon had geïnstalleerd. De rechtbank vindt dat de man op ernstige wijze misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van het slachtoffer en het door het slachtoffer in hem gestelde vertrouwen.

Besteding gestolen geld
De vrouw wist dat de man geld van het slachtoffer had gestolen. Toch maakte zij gebruik van het geldbedrag, een auto, een wasmachine en een droger die van dat geld zijn gekocht. Ook vakantie en boodschappen zijn van het gestolen geld betaald. De rechtbank vindt dat de echtgenote weerstand had moeten en kunnen bieden tegen de druk die zij van haar man heeft ervaren. Het echtpaar toont berouw en de man heeft inmiddels ruim 11.000 euro aan het slachtoffer terugbetaald.

Strafbepaling
De rechtbank is van oordeel dat het echtpaar gestraft moet worden voor hun handelen. Gelet op hun huidige financiële vindt de rechtbank straf in de vorm van een geldboete niet passend. De rechtbank gaat mee met de eis van de Officier van Justitie. De vrouw wordt veroordeeld voor witwassen tot een werkstraf van 60 uur. De man moet een werkstraf van 140 uur uitvoeren en meer dan 14.000 euro terugbetalen die het slachtoffer nog niet heeft teruggekregen.'15 augustus 2019
Gevangenisstraffen voor gestolen mobieltjes Mysteryland

'De rechtbank heeft twee Colombiaanse vrouwen tot 24 en 30 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor de diefstal van 59 telefoons tijdens het Mysteryland-festival in augustus 2018 én voor deelname aan een criminele organisatie, met zakkenrollen en het plegen van diefstallen als doel.

De rechtbank stelt aan de hand van diverse aangiftes, getuigenverklaringen en telecom-onderzoek vast dat de twee vrouwen, 34 en 21 jaar oud, zich schuldig hebben gemaakt aan de gezamenlijke diefstal van 85 euro van een festivalbezoeker en van 59 mobiele telefoons tijdens het Mysteryland-festival in augustus 2018 in Hoofddorp. Ook het deelnemen aan een criminele organisatie in Nederland, Spanje en Frankrijk vindt de rechtbank bewezen. Het doel van deze criminele organisatie was het plegen van diefstallen en zakkenrollen

Criminele organisatie
Beide vrouwen zijn samen met anderen vanuit Spanje naar Nederland afgereisd, enkel en alleen om deze misdrijven te plegen. Er werd een administratie van de gestolen telefoons bijgehouden en de diefstallen werden professioneel uitgevoerd, waarbij in korte tijd grote hoeveelheden werden buitgemaakt, vervolgens naar het buitenland overgebracht, niet traceerbaar gemaakt en uiteindelijk verkocht. Bovendien waren de aard en de intensiteit van de contacten tussen de verschillende verdachten zodanig dat van een criminele organisatie gesproken moet worden. Daarvoor is niet vereist dat een deelnemer samengewerkt moet hebben of bekend moet zijn met alle andere deelnemers in de organisatie. Voldoende is een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen een verdachte en minimaal één persoon.

In Frankrijk zijn 63 telefoons in beslaggenomen. Bijna 40 konden gekoppeld worden aan aangiftes op het evenement Mysteryland.

Gevangenisstraffen van 24 en 30 maanden
De 21 jarige vrouw heeft ruim een maand deelgenomen aan de criminele organisatie. Zij had een leidende rol. Zij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Voor de 34 jarige vrouw vond de rechtbank deelname gedurende drie dagen bewezen. Zij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Tegen beiden was drie jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank neemt het beiden bijzonder kwalijk dat zij met een vooropgezet plan naar het festival in Nederland zijn gekomen en de bezoekers op brutale wijze van hun telefoons hebben beroofd. Daardoor zijn ook honderden gigabytes aan foto’s, filmmateriaal en andere persoonlijke data verloren gegaan.'15 augustus 2019
Celstraf voor doodrijden maaltijdbezorger Utrecht

'Een 22-jarige man uit Breukelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Utrecht. Hij reed op 9 januari een 15-jarige jongen aan die op dat moment op de fiets aan het werk was als maaltijdbezorger. Het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen. Naast een celstraf heeft de rechtbank Midden-Nederland de verdachte ook een rijontzegging opgelegd van 2 jaar en een taakstraf van 80 uur. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn softdrugsgebruik.

Onvoorzichtig
De verdachte was op de avond van het ongeluk onderweg van Utrecht naar zijn woonplaats Breukelen. Uit onderzoek blijkt dat hij toen onder invloed van cannabis was. Op de plek van het ongeluk, op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, reed de verdachte bovendien veel te hard: tachtig kilometer per uur, waar vijftig is toegestaan. Ook blijkt dat het slachtoffer, die op dat moment met zijn fiets overstak, de overkant gewoon had gehaald als verdachte de toegestane vijftig kilometer per uur had gereden. De rechtbank oordeelt dat de verdachte door zijn verkeersgedrag heeft laten zien dat hij een ernstig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel heeft ten aanzien van andere verkeersdeelnemers.

Behandeling softdrugsgebruik
De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie. Die eiste om een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk en een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank houdt meer rekening met de jonge leeftijd van de verdachte en zijn houding tijdens de zitting. Bij het bepalen van de straf legt de rechtbank meer nadruk op een gedragsverandering. Daarom komt hij onder reclasseringstoezicht en moet hij zich laten behandelen voor zijn softdrugsgebruik. Maar alleen een behandeling en een taakstraf, zoals zijn advocaat verzocht, is volgens de rechtbank niet voldoende. Dat zou geen recht doen aan de ernst van het feit en de mate van schuld van de verdachte.'15 augustus 2019
Veroordeling voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval in Hellevoetsluis

'Een 54 jarige vrouw is vandaag veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop op 30 mei 2014 in Hellevoetsluis. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. Daarnaast is de vrouw veroordeeld voor autorijden op 3 juni 2014 terwijl haar rijbewijs was ingevorderd. Het gerechtshof heeft haar vrijgesproken van een derde feit dat de vrouw werd verweten, namelijk het vals verklaren over het aanvalsvrij zijn van epilepsie tegenover een neuroloog van het CBR. Het hof zag daarvoor geen bewijs.

De vrouw heeft als bestuurster van een auto 2 voetgangers die op de fietsstrook langs de kant van de weg liepen aangereden en een fietser geschampt. Zij reed daarna met haar auto in de langs de weg gelegen sloot. De 2 voetgangers zijn dezelfde dag overleden. De vrouw heeft verklaard zich vrijwel niets meer van het ongeval te herinneren en kan niet uitleggen waarom en hoe het is gebeurd.

Uit onderzoek is komen vast te staan dat de vrouw ten tijde van het ongeval een epileptische aanval heeft gehad. Ook is vastgesteld dat de vrouw lijdt aan blijvende gevolgen van ernstig hersenletsel door een ongeval dat haar vroeger is overkomen. Zo kan zij de gevolgen van haar handelen en de eventuele gevaren daarvan moeilijk inschatten, is impulsief en heeft een verminderd normbesef en empathisch vermogen. Gedragsdeskundigen, die de vrouw in het kader van het hoger beroep van de strafzaak hebben onderzocht, menen dat zij daarom geheel ontoerekeningsvatbaar is voor het ongeval, wegens het hersenletsel en de epilepsieaanval. Het Openbaar Ministerie vroeg om die reden vrijspraak voor het ongeval. Volgens de deskundigen is de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar wegens het hersenletsel voor het rijden nadat haar rijbewijs was ingevorderd. Het Openbaar Ministerie vond dat feit en het vals verklaren bewezen en eiste voor die twee feiten straf.

Het hof oordeelt echter anders en meent dat de vrouw in strafrechtelijke zin ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor de epileptische aanval achter het stuur en daarmee voor het veroorzaken van het ongeval. Het hof acht dat feit dan ook bewezen. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat de vrouw wist dat ze voorafgaand aan het ongeval epileptische aanvallen heeft gehad en ook een aantal auto ongevallen, sommige als gevolg van een aanval. Daarnaast was ze lange tijd niet meer op controle gegaan voor haar epilepsie.

Wel is het hof van oordeel dat de vrouw, gezien haar ernstig hersenletsel, sterk verminderd toerekeningsvatbaar is voor beide strafbare feiten. Daarom legt het hof een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar. De vrouw moet zich gedurende de proeftijd melden bij de Reclassering en zich door de Reclassering laten begeleiden. Ook legt het hof in totaal 6 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid op. Verder moet de vrouw de schade betalen die de nabestaanden als benadeelde partijen hadden gevorderd.

De rechtbank kwam niet tot verminderde toerekeningsvatbaarheid en had voor het ongeval en het vals verklaren 2 jaar gevangenisstraf opgelegd en in totaal 5 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De rechtbank sprak de vrouw vrij van het onbevoegd rijden. Vanwege die vrijspraak was het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan. Ook de verdachte had appel ingesteld.'14 augustus 2019
8 jaar cel en tbs voor doden schoonmoeder in haar eigen huis

'Een 33-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstaf vanwege het doden van zijn schoonmoeder. Ook legt de rechtbank Midden-Nederland hem tbs met dwangverpleging op. Twee dochters en een andere schoonzoon van het slachtoffer zijn niet verantwoordelijk voor haar dood, maar hebben haar wel in de weken voor haar dood, in haar eigen huis, eenmaal gezamenlijk mishandeld. De rechtbank veroordeelt hen tot celstraffen van drie maanden, twee maanden en zes weken.

Geweld
Het 58-jarige slachtoffer woonde samen met haar dochters en twee schoonzonen in een flat aan de Bangkokdreef in Utrecht. De 33-jarige partner van één van de dochters gebruikte daar regelmatig geweld. Tegen zijn schoonzus en zwager, maar vooral tegen de schoonmoeder. De verdachte heeft dit ook bekend. In de vroege ochtend van 24 oktober 2017 lag het slachtoffer dood in bed. Ze is omgebracht door geweld op haar hals en romp. Aangezien er geen andere personen dan de bewoners die nacht in de woning waren, kan het niet anders dan dat het slachtoffer door één van de verdachten is gedood.

DNA
Volgens de rechtbank is de 33-jarige man in zijn ééntje verantwoordelijk voor de gruwelijke dood van zijn schoonmoeder. Hij is ’s nachts naar de slaapkamer van het slachtoffer gegaan en zijn DNA is in haar hals aangetroffen. Ook in de periode voor haar dood heeft hij haar regelmatig mishandeld, bedreigd en vernederd. De rechtbank oordeelt dat de verdachte de laatste weken van het leven van het slachtoffer ondraaglijk heeft gemaakt. Het feit dat zij in haar eigen huis is gedood, neemt de rechtbank hoog op en wordt als strafverzwarend gezien. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de verdachte een zeer ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. De rechtbank oordeelt daarom net als de deskundigen van het Pieter Baan Centrum dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Naast een celstraf legt de rechtbank een tbs-maatregel op om ervoor te zorgen dat hij niet onbehandeld terugkeert in de maatschappij.

Verstandelijke beperking
De twee dochters en 43-jarige schoonzoon zijn niet verantwoordelijk voor de dood van hun (schoon)moeder, maar hebben haar wel op een eerder moment mishandeld. De rechtbank veroordeelt de 31-jarige dochter tot 3 maanden cel. Bij de dochters weegt strafverzwarend mee dat zij hun eigen moeder hebben mishandeld. Volgens de deskundigen zijn de 33-jarige dochter en 43-jarige schoonzoon licht verstandelijk beperkt en daarom verminderd toerekeningsvatbaar De rechtbank heeft deze conclusies overgenomen. Zij zijn tot respectievelijk 2 maanden en 6 weken gevangenisstraf veroordeeld.'14 augustus 2019
3 jaar gevangenisstraf voor het bezit van ruim 43 kilo MDMA

'De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Tiel tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor het bezit van ruim 43 kilo MDMA.

In de kofferbak van de auto waarin de man reed bevonden zich 2 sporttassen met daarin totaal 20 plastic zakken vol met paarse/roze pillen die MDMA bevatten. Het waren in totaal meer dan 100.000 pillen. Uit de hoeveelheid maakt de rechtbank op dat deze pillen bestemd waren voor verdere verspreiding en handel. De rechtbank is van oordeel dat het gaat om een ernstig feit en dat een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is.

Geen eerdere veroordelingen voor drugsfeiten
De rechtbank houdt verder rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man, waaronder dat hij niet eerder voor een drugsfeit is veroordeeld. Alles afwegende vind de rechtbank een gevangenisstraf van 3 jaar - zoals geëist door de officier van justitie - passend.'13 augustus 2019
Orthodontiepraktijk terecht beboet voor onwettige declaraties

'De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een orthodontist terecht beboet voor het sturen van onwettige declaraties. Dat heeft de hoogste economische bestuursrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), vandaag beslist.

De orthodontist bracht 243 Nederlandse patiënten ieder 420 euro te veel in rekening. Hij dacht de Nederlandse maximumtarieven te kunnen omzeilen door het behandelplan, feitelijk wat aantekeningen op de patiëntenkaart, net over de grens in zijn Duitse praktijk te schrijven. De behandeling zelf vond helemaal in Nederland plaats: de inschrijving en het aanmaken van de patiëntenkaart, het maken van de gebitsafdrukken en röntgenfoto’s, en het plaatsen van de beugel. Het behandelplan maakte de orthodontist in zijn praktijk in Duitsland aan de hand van de in Nederland genomen gebitsafdrukken en röntgenfoto’s. De patiënt hoefde daarvoor niet naar Duitsland te komen.

Het CBb ziet dat niet als een grensoverschrijdende dienst vanuit Duitsland. Voor de patiënt maakt het namelijk niet uit waar de orthodontist het behandelplan schrijft en de behandeling zelf vindt volledig in Nederland plaats. Het in rekening brengen van het behandelplan valt daarom onder de Nederlandse wet en die staat de orthodontist niet toe deze kosten apart in rekening te brengen. Met de rechtbank Rotterdam is het CBb het eens dat de orthodontist daarmee artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg overtrad. Het CBb bepaalt hiervoor de boete voor zijn B.V. op 60.000 euro en voor de orthodontist zelf op 35.000 euro.'13 augustus 2019
Tielenaar moet ruim 84 duizend euro terugbetalen aan Staat voor doorspelen informatie politiesystemen

'De rechtbank bepaalt dat een 22-jarige man uit Tiel ruim 84 duizend euro aan de Staat moet betalen. De voormalige politieagent kwam aan dit geld door informatie uit de politiesystemen door te spelen aan personen uit het criminele milieu. Hier is de man in maart 2019 door de rechtbank voor veroordeeld.

De man begon in januari 2017 met zijn werk bij de politie. Binnen een jaar na indiensttreding begon hij met het opzoeken van informatie in de politiesystemen over specifieke personen uit het criminele milieu. Deze geheime informatie speelde de man tegen betaling door aan die personen. Hierdoor liep zelfs een lopend politieonderzoek stuk. De man deed dit heel vaak en over een periode van bijna een jaar. Hij hield zelfs een soort ‘spreekuur’ waarbij hij met meerdere mensen in zijn auto zat en op afroep informatie opzocht en deelde met die mensen.

Ontneming
Omdat de man het geld heeft verdiend door het plegen van deze strafbare feiten, wordt dit voordeel hem ontnomen. Uit het dossier blijkt dat de man per bevraging een basistarief van ongeveer 250 euro rekende. Voor sommige bevragingen werd de man niet betaald en soms gaf hij korting. Op deze punten ontbreekt de exacte informatie. De rechtbank past daarom een correctiefactor van 15% toe op het totaalbedrag. De rechtbank komt uiteindelijk op een bedrag uit van ruim 84 duizend euro. Dit wederrechtelijk verkregen voordeel moet de man terugbetalen aan de staat. '12 augustus 2019
Voormalig militair veroordeeld voor o.a. bedreiging ex-vriendin en verboden wapenbezit

'De meervoudige militaire kamer veroordeelt een 31-jarige voormalige militair tot een werkstraf van 60 uur voor bedreiging, vernieling, mishandeling en verboden wapenbezit.

De man en zijn ex-vriendin hadden relatieproblemen. Toen de vrouw haar spullen uit de woning wilde verhuizen, waarbij onder andere haar vader aanwezig was, ontstond een conflict tussen de man en de vrouw. Haar vader sprong er toen tussen. De man kwam met zijn arm tegen de arm van de vader, dan wel een gereedschapskist aan, waardoor de gereedschapskist tegen de wenkbrauw van de vader kwam. De militaire kamer verklaart dit als mishandeling bewezen.

De man stuurde de vrouw sms-berichten met bedreigende teksten. Ook bekladde hij meubilair dat de vrouw zou meenemen uit de woning met een watervaste stift. Tot slot had de man verboden wapens, in de vorm van werpsterren en boksbeugels, in bezit.

Vrijspraak van stalking
De man werd ook verdacht van stalking. Hiervan spreek de militaire kamer hem vrij.

Gebruik van geweld als militair
De man was militair toen de bewezen verklaarde feiten zijn gebeurd. De militaire kamer neemt het hem dan ook kwalijk dat hij als militair geweld heeft gebruikt, terwijl juist van een militair zelfbeheersing met betrekking tot het gebruik van verbaal en ander geweld mag worden verwacht. Verder houdt de militaire kamer rekening met de omstandigheid dat de man de schuld grotendeels buiten zichzelf legt en weinig verantwoordelijkheid voor zijn handelen lijkt te nemen. Daarentegen weegt de militaire kamer ook mee dat ook de ex-vriendin een aandeel heeft in de confrontaties waarbij over een weer sms-berichten met harde woorden werden gestuurd. Bij het bepalen van de straf hield de militaire kamer ook rekening met de lange tijdsverloop van de strafzaak en het blanco strafblad van de man.

Schadevergoeding voor beschadigd meubilair
Voor de schade aan het meubilair moet de man zijn ex-vriendin 700 euro betalen.'9 augustus 2019
3 jaar cel voor overval Hotel Haarhuis Arnhem

'De rechtbank legt een 20-jarige man een celstraf van 3 jaar op voor de overval op Hotel Haarhuis in Arnhem op 25 april 2019. Ook moet de man een schadevergoeding van ruim 1000 euro betalen aan een personeelslid en ruim 3000 euro aan Hotel Haarhuis.

De overval vond midden op de dag plaats in het hart van de stad. De man gebruikte bij de overal een vuurwapen. Dit bleek later een gaspistool te zijn. De man richtte het wapen op het personeel en loste een schot in de lucht om ze bang te maken. De buit bedroeg een paar honderd euro.

Impact op slachtoffers
De overval maakte veel indruk op het hotelpersoneel, zij waren erg angstig en sommigen vreesden voor hun leven. De psychische gevolgen zijn nog steeds merkbaar: slecht slapen, flashbacks en zich onveilig voelen. Het hotel moest na de overval extra maatregelen nemen om de gevoelens van onveiligheid weg te nemen bij personeel en gasten. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij uitsluitend handelde uit eigen financieel gewin en geen enkel oog had voor de gevolgen van zijn handelen voor de medewerkers.

Volwassenenstrafrecht
De man was tijdens het plegen van de overval 20 jaar oud. Anders dan de advocaat, ziet de rechtbank geen reden om bij het bepalen van de straf aansluiting te zoeken bij de oriëntatiepunten uit het jeugdstrafrecht. De rechtbank past het volwassenenstrafrecht toe.

Straf
De officier van justitie eiste 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Als bijzondere voorwaarden eiste de officier een meldplicht, cognitieve vaardigheden-training en beschermd wonen. De rechtbank veroordeelt de man tot 3 jaar cel, zonder voorwaardelijk strafdeel. Tegen het einde van de detentieperiode kunnen bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling alsnog bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Men kijkt dan naar voorwaarden die op dat moment passen bij de situatie van de man.'8 augustus 2019
Tot 8 jaar celstraf voor reeks woninginbraken omgeving Nijmegen

'Vierde man krijgt 4 maanden cel voor auto-inbraak en heling

De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man uit Nijmegen, een 26-jarige man uit Arnhem en een 29-jarige man uit Nijmegen voor het plegen van een reeks woninginbraken in de omgeving van Nijmegen. De oudste man, die de meeste inbraken pleegde, krijgt 8 jaar gevangenisstraf. De 29-jarige man en de 26-jarige man krijgen respectievelijk 3 en 4 jaar gevangenisstraf. Ook moet de 26-jarige Arnhemmer 2 eerder voorwaardelijke opgelegde gevangenisstraffen alsnog uitzitten. Aan een 46-jarige man uit Nijmegen legde de rechtbank 4 maanden gevangenisstraf op voor een auto-inbraak en heling.

Inbraken
De mannen gingen deels gezamenlijk op pad. Vaak werden er in 1 nacht meerdere inbraken in hetzelfde dorp of dicht bij elkaar liggende dorpen gepleegd. Tijdens die inbraken werden de benedenverdiepingen van woningen doorzocht. De mannen zochten naar goederen die goed te verkopen waren, zoals laptops en mobiele telefoons. Ook werden geld en bankpasjes buit gemaakt. In een aantal gevallen hebben de daders kort na het stelen van de bankpasjes met de pasjes gepind.

Strafbepaling
Bij het bepalen van de hoogte van de straffen hield de rechtbank rekening met de impact van de inbraken op de slachtoffers. Dit was niet alleen financieel, door de toegebrachte schade, maar ook kregen slachtoffers gevoelens van onveiligheid in hun eigen woning. Verder hield de rechtbank rekening met de eerdere veroordelingen van de mannen voor soortgelijke feiten.'8 augustus 2019
Gevangenisstraf voor seks met 16-jarig meisje

'Een 44-jarige man uit Veenendaal heeft zich schuldig gemaakt aan seks met een 16-jarig meisje. Ook had hij een stroomstoot- en nepwapen in zijn bezit. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

Misleiding
Het eerste contact legde de man via Instagram. Vervolgens heeft hij het slachtoffer misleid door te liegen over zijn leeftijd. Ook hield hij haar voor dat hij een sportopleiding volgde en daarom naaktfoto’s nodig had en iemand om te kunnen masseren. De man en het meisje hadden ongeveer 3 maanden een relatie, waarbij sprake is geweest van seksuele handelingen. Hij heeft misbruik gemaakt van het grote leeftijdsverschil en het overwicht dat hij daardoor op het slachtoffer had. Volgens de man was er sprake van een gelijkwaardige liefdesrelatie tussen hem en het meisje. Dit maakt het niet minder strafbaar. Hij heeft zich enkel laten leiden door zijn eigen seksuele belangen en heeft geen oog gehad voor de belangen van het slachtoffer, zo oordeelt de rechtbank. De man heeft een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het meisje.

Autisme
Volgens de officier van justitie wist de verdachte dat het meisje dusdanig verstandelijk beperkt was dat zij geen nee kon zeggen of weerstand kon bieden tegen hem. De rechtbank spreekt hem vrij van deze verdenking. Het staat vast dat het meisje verstandelijk beperkt en autistisch is, maar niet dat zij niet in staat was om haar eigen wil te bepalen. Het dossier bevat geen stukken – bijvoorbeeld van de psychiater of psycholoog – waaruit dat zou blijken. Ook tijdens de bespreking op zitting of uit andere verklaringen in het dossier blijkt dat niet.

Straf
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het slachtoffer een kwetsbaar meisje is en dat de verdachte de waarschuwing van de vader van het meisje naast zich neer heeft gelegd. De verdachte is onderzocht door een psychiater en psycholoog, maar zij konden geen stoornis vaststellen. Zij concluderen dat hij verstandelijk beperkt is, maar ook dat de strafbare feiten hem volledig kunnen worden aangerekend. De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat hij wordt vrijgesproken van een deel van de verdenking. Een gedeelte van de straf is voorwaardelijk om de man ervan te weerhouden dat hij opnieuw de fout in gaat. Ook moet hij zijn digitale apparaten laten controleren, een behandeling ondergaan en krijgt hij een contactverbod met het slachtoffer.'7 augustus 2019
Zes jaar gevangenisstraf voor invoer cocaïne

'De rechtbank Rotterdam heeft vandaag aan een 44-jarige medewerker van ECT Delta Terminal B.V. een gevangenisstraf opgelegd van 6 jaar met aftrek van de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte samen met anderen in een periode van enkele maanden drie maal een grote hoeveelheid cocaïne heeft ingevoerd en daarvoor voorbereidingen heeft getroffen. Het gaat om 364 kilo, 97 kilo en 700 kilo. Daarbij heeft hij zich laten omkopen.

Smokkelmethode
Voor het importeren van de grote hoeveelheden cocaïne was de rol van de verdachte als havenmedewerker essentieel. Hij werkte op de afdeling waarin hij containers kon verplaatsen en waarin hij containers in de systemen kon volgen. Door zijn handelen werden de containers op een handige plek geplaatst voor de ‘uithalers’, aan controle door de douane onttrokken of op een geschikte plek voor de ‘switchmethode’ gezet.

Bij die methode wordt een container uit een ‘veilig land’, die weinig kans loopt gecontroleerd te worden en al is vrijgegeven, dichtbij een container met verdovende middelen geplaatst. De drugs worden vervolgens verplaatst naar de vrijgegeven container. Bij deze smokkelmethode is het van belang dat de bevoegde havenmedewerker de containers verplaatst voordat de douane de container met drugs controleert.

Gelet op de contante uitgaven ter grootte van een dubbel jaarsalaris moet de verdachte grote bedragen voor zijn rol hebben ontvangen. Dat hij heeft gehandeld onder bedreiging vindt de rechtbank niet aannemelijk.

Media-aandacht
De rechtbank begrijpt dat de verdachte en zijn gezin geen gemakkelijke tijd achter de rug hebben. Dat is deels het gevolg van de problemen die verdachte zelf heeft veroorzaakt en van de media-aandacht. De verdachte had echter kunnen weten dat het schokkend en dus nieuwswaardig is als iemand op een vertrouwenspositie in de haven corrupt blijkt te zijn. De rechtbank ziet geen aanleiding om daarmee in het voordeel van de verdachte rekening te houden.

Straf
In het nadeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat hij bij drie verschillende transporten betrokken is geweest en dus steeds opnieuw in de fout ging. De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf vooral gelet op uitspraken in soortgelijke zaken. De rechtbank neemt in de strafmaat mee dat de verdachte weliswaar een belangrijke rol speelde in de cocaïnetransporten, maar dat hij een kleine schakel in een groter geheel is geweest. Hij lijkt niet betrokken te zijn geweest bij de organisatie van de transporten, de uithaal of het verdere vervoer van de cocaïne. De rechtbank heeft ook gelet op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De verdachte is niet eerder met politie en justitie in aanraking geweest. De verdachte heeft gedeeltelijk bekend, maar dit lijkt vooral ingegeven door de aanhouding op heterdaad op zijn werkplek en werkt niet strafverminderend. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij van zijn functie met een vertrouwenspositie – waarin hij niet voor niets goed wordt betaald om corruptie te voorkomen – misbruik heeft gemaakt. Alles afwegend vindt de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar op haar plaats.'7 augustus 2019
Ruzie met dodelijke afloop in café: 8 jaar cel

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 26-jarige man uit Nuenen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Hij sloeg in een Nuenens café een 60-jarige man dood met een barkruk.

De verdachte ging in december 2018 na zijn werk naar een café in zijn woonplaats en kreeg daar – samen met een vriend – woorden met een man. Toen de man naar buiten ging, renden ze achter hem aan en sloeg de verdachte hem in het gezicht. De man belde daarop zijn zoon die naar het café kwam en samen met zijn vader naar binnen ging om verhaal te halen. De vader en zoon liepen naar de vriend van de verdachte toe, die in een hoek dichtbij de toegangsdeur stond. De zoon sprak de vriend aan over het eerdere incident en op enig moment raakten zij in een worsteling. De verdachte, die aan de andere kant van het café stond, is naar de man gerend en heeft hem met het zitvlak van een barkruk hard tegen het hoofd geslagen. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Geen noodweer
Volgens de verdachte kan hij zich alleen nog herinneren dat hij de man met een kruk heeft geslagen. En dat hij dit uit zelfverdediging zou hebben gedaan. Zijn advocaat beriep zich daarom op een vorm van noodweer. Volgens hem was de verdachte bang dat de man verhaal kwam halen voor het incident buiten en dat de man hem zou slaan met een ijzeren staaf die hij bij zich had. De verdachte raakte volgens zijn raadsman in paniek en heeft daardoor de fatale klap uitgedeeld.
De rechtbank verwerpt dit verweer. Het dossier bevat geen enkele aanwijzing om te kunnen aannemen dat de verdachte werd aangevallen of spoedig zou worden aangevallen. De man droeg inderdaad een staaf bij zich, maar die was van plastic. Bovendien verklaarde geen enkele getuige dat de man deze staaf omhooghield of er op een andere manier mee dreigde. Ook zag niemand dat de man richting de verdachte is gelopen. Het was juist de verdachte die van achter uit het café naar de man toerende en hem met een barkruk sloeg.

Brute en onomkeerbare daad
De verdachte maakte zich schuldig aan een brute en onomkeerbare daad waarmee hij het slachtoffers leven ontnam. Hij bracht hiermee de familieleden van het slachtoffer enorm en onherstelbaar leed toe. Ook op de cafébezoekers, vrienden van de verdachte en de personeelsleden van het café maakte de dood van het slachtoffer diepe indruk. Zij waren ongewild getuige van het fatale geweld.

Voor doodslag geldt als referentiekader een celstraf van tussen de 8 en 10 jaar. De rechtbank gaat in dit geval uit van de ondergrens van dit kader. De verdachte belde namelijk zelf het alarmnummer en vertelde aan de politie dat hij iemand met een kruk had geslagen om zichzelf te verdedigen. Ook daarna verleende hij telkens zijn medewerking aan het onderzoek. Daarnaast kwam de verdachte niet eerder in aanraking met politie en justitie en staat hij te boek als een persoon die niet eerder voor ellende zorgde in het dagelijks leven of het uitgaansleven. De rechtbank beschouwt de kans op herhaling dan ook als bijzonder klein en ziet het delict als een eenmalig vergrijp met verstrekkende gevolgen. Die gevolgen zal de verdachte zijn verdere leven moeten dragen.
Naast een celstraf van 8 jaar moet de verdachte de nabestaanden een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 5.000 euro voor onder meer de uitvaart.'6 augustus 2019
Celstraffen voor afpersing door Utrechts stel bij seksafspraken

'Een 32-jarige vrouw is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De vrouw heeft twee mannen afgeperst en een derde slachtoffer geprobeerd af te persen. Bij die poging was ook haar vriend betrokken. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden.

Seksadvertenties
De vrouw lokte de slachtoffers met een seksdate voor geld naar verschillende Utrechtse woningen. Het eerste slachtoffer zat op de bank in de woning toen er plotseling twee onbekende mannen binnenkwamen. Die hebben hem toen onder bedreiging 250 euro afhandig gemaakt. Een tweede slachtoffer werd door de vrouw verzocht om bij aankomst direct 600 euro te betalen. Daarop verliet de man de woning. Eenmaal buiten werd hij door twee mannen met geweld van 310 euro beroofd. Bij een derde poging tot afpersing was de 25-jarige vriend betrokken. Hij maakte – uit naam van zijn vriendin - via WhatsApp een afspraak met het slachtoffer. Toen het slachtoffer in de woning kwam, stonden er drie mannen voor zijn neus, waaronder de 25-jarige vriend. Die stompte het slachtoffer en schreeuwde dat hij 500 euro moest overmaken. Ook werd zijn telefoon vernield toen hij 112 belde.

Strafmaat
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met het feit dat dit soort strafbare feiten vaak niet aan het licht komen omdat de slachtoffers door angst of schaamte geen aangifte doen. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eisen van de officier van justitie. Bij de vrouw legt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden op, waaronder reclasseringstoezicht en een behandeling voor haar GHB-verslaving.'6 augustus 2019
Celstraf en behandeling voor winkeldiefstal met verzet bij aanhouding

'Een 52-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor diefstal uit een supermarkt. Hij gebruikte geweld toen een beveiliger en anderen hem wilden aanhouden en bedreigde die personen. De man krijgt een gevangenisstraf van 150 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk.

De verdachte haalde in april van dit jaar 14 pakken wasmiddel en verschillende vleesproducten weg uit een supermarkt in Eindhoven. Toen hij daarbij werd betrapt en aangehouden door een beveiliger, duwde en trok de verdachte en zwaaide hij met zijn armen en handen. Dit alles om los te komen. Er waren uiteindelijk 4 personen nodig om hem aan te kunnen houden. Tijdens het verzet riep de verdachte dreigende teksten naar de personen die hem wilden aanhouden.

De verdachte bekent dat hij het delict heeft gepleegd. Hij verklaarde dat hij pas 16 dagen vrij was en niet weer vast wilde komen te zitten omdat zijn moeder ernstig ziek is en hij de aangewezen persoon is om voor haar te zorgen aangezien zijn vader een jaar geleden overleden is.

De verdachte had anders kunnen en moeten handelen dan hij heeft gedaan, aldus de rechtbank. Hij liet zich enkel leiden door zijn eigen belangen en bekommerde zich niet om anderen, zoals de emotionele gevolgen voor de medewerkers van de supermarkt, de beveiligers en de klanten in de winkel. De rechtbank rekent dit de verdachte aan. Bovendien weegt mee dat de verdachte al veelvuldig is veroordeeld voor soortgelijke delicten. De verdachte had net een celstraf van 10 maanden uitgezeten, maar ook die straf weerhield hem er niet van opnieuw van het rechte pad af te wijken.

De verdachte heeft in deze zaak inmiddels 58 dagen doorgebracht in voorarrest. Al met al vindt de rechtbank - anders dan de officier van justitie - dat de verdachte hiermee nog niet voldoende is gestraft. Hij krijgt daarom een celstraf van 150 dagen. Omdat hij volgens de reclassering gemotiveerd is zijn leven te beteren en zijn criminele gedrag te veranderen, zodat hij voor zijn zieke moeder kan zorgen, legt de rechtbank een groot deel van de celstraf (60 dagen) voorwaardelijk op. Aan dit voorwaardelijke deel koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden waaraan de verdachte zich moet houden. Zo krijgt hij een meldplicht bij de reclassering, moet hij deelnemen aan de gedragsinterventie cognitieve vaardigheden en moet hij zich ambulant laten behandelen.'6 augustus 2019
Man betast jongens in zwembad: cel- en taakstraf plus behandeling

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 48-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 403 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk, en een maximale taakstraf van 240 uur. Hij betastte tijdens het zwemmen een aantal jongens en had kinderporno in bezit.

De verdachte was in augustus 2018 in een zwembad in ’s-Hertogenbosch en greep daar 3 jongens (11 en 13 jaar) in hun kruis toen zij langs hem zwommen. Na zijn aanhouding bleek de man bovendien kinderporno in bezit te hebben.

De jongens zijn erg geschrokken van het incident. Eén van hen vroeg zich in al zijn onschuld nog af of het wellicht per ongeluk gebeurde. Voor de rechter bekende de verdachte evenwel dat hij dit welbewust en met seksuele bedoelingen deed. Hij bekommerde zich op dat moment op geen enkele wijze om de psychische en emotionele gevolgen voor de kinderen. Daarnaast weegt de rechtbank mee dat de verdachte al langere tijd weet dat hij pedoseksuele gevoelens heeft en eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten, maar dat hij geen hulp zocht toen hij constateerde dat het opnieuw niet goed met hem ging.

Inmiddels heeft de verdachte zelf hulp gezocht en ondergaat hij een behandeling voor zijn problemen. Ook lichtte hij mensen in zijn netwerk in, zodat zij hem kunnen steunen bij het voorkomen van herhaling. De rechtbank vindt het van groot belang dat de verdachte op deze ingezette weg doorgaat. Een langdurige onvoorwaardelijke celstraf zou dit alles onnodig kunnen doorkruisen. Daarom legt de rechtbank, naast de 43 dagen cel die de verdachte al heeft uitgezeten in voorarrest, een voorwaardelijke gevangenisstraf op. Als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt, hangt hem nog een celstraf van 360 dagen boven zijn hoofd. Deze voorwaarden houden onder meer in dat hij doorgaat met zijn behandeling en zich laat begeleiden door de reclassering. Daarnaast mag hij 2 jaar niet in het zwembad in ’s-Hertogenbosch komen. Vanwege de ernst van het delict vindt de rechtbank dat niet alleen met deze deels voorwaardelijke celstraf kan worden volstaan. Daarom legt zij ook een taakstraf van 240 uur op.'6 augustus 2019
Gevangenisstraf voor brandstichting in eigen woning

'Een 30-jarige man is vandaag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man kreeg deze straf voor het stichten van brand in zijn eigen woning in Holtum in januari van dit jaar. Bij deze brand ontstond geen gevaar voor anderen of voor andere huizen. Alleen de woning en inboedel van de man en zijn vriendin raakten beschadigd.

Wanhoopsdaad
Uit de opgemaakte rapportages blijkt dat de man middenin de maatschappij stond en schijnbaar zijn leven prima op orde had. Toch bleek het niet goed te gaan met hem. Hij stond onder forse psychische druk. Die psychische overbelasting heeft hem in een depressie doen belanden. Onder invloed van die depressie en ontremd door alcoholgebruik, heeft hij vervolgens na een nachtelijke ruzie met zijn vriendin zelfmoord willen plegen door brand te stichten in hun gezamenlijke woning. De woning, die na een verbouwing van 4 jaar, eindelijk klaar was om er samen met zijn vriendin te wonen en verder aan hun toekomst te bouwen. Door de brandstichting is niet alleen een deel van de woning en de inboedel verwoest, maar ook de relatie met zijn vriendin is dusdanig beschadigd dat hun wegen zich hebben gescheiden. De gevolgen van die ene wanhoopsdaad zijn immens. Niet alleen voor de verdachte, maar ook voor zijn vriendin. De keuze die de verdachte die nacht heeft gemaakt, heeft ook haar enorm getroffen.

Wat verder meeweegt
Gelet op de psychische omstandigheden waaronder de verdachte tot zijn daad is gekomen, kan hem de brandstichting verminderd worden toegerekend. Daarom is het passend om aan de verdachte een minder hoge straf op te leggen dan aan iemand die –populair gezegd– met zijn volle verstand brand sticht. Ook betrekt de rechtbank bij haar overwegingen dat de verdachte niemand pijn wilde doen of wilde schaden met de brandstichting, behalve zichzelf. Uit het dossier blijkt dat er geen levensgevaar voor personen is geweest of gevaar voor de omliggende woningen.

Straf gelijk aan eis
Dit alles tegen elkaar afwegend, acht de rechtbank de eis van de officier van justitie een passende afdoening in deze zaak. De rechtbank veroordeelt de man conform die eis. Gedurende de proeftijd moet de man zich laten begeleiden door de reclassering, moet hij zich laten behandelen voor zijn psychische problematiek en mag hij geen alcohol gebruiken. Die voorwaarden zijn gelijk aan het advies van de psycholoog en de reclassering, om te voorkomen dat de verdachte in de toekomst opnieuw in de fout gaat. Aan zijn ex-vriendin moet de man een schadevergoeding betalen van 3.836,03 euro.'6 augustus 2019
Gevangenisstraf voor seksueel misbruik dochter

'De rechtbank veroordeelt een 43-jarige man uit de gemeente Oude IJsselstreek voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn eigen dochter. De man krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar opgelegd. Ook wordt de man na het uitzitten van zijn straf klinisch behandeld.

De rechtbank oordeelt dat de man grenzen is overgegaan, dit had nooit mogen gebeuren. De man heeft door zijn handelen het vertrouwen dat zijn dochter in hem mocht hebben op een zeer ernstige manier beschadigd. De man hield op geen enkele manier rekening met de gevolgen van het misbruik op de (seksuele) ontwikkeling van zijn dochter en liet zich leiden door zijn eigen behoeftes.

Behandeling en lange proeftijd
Door de officier van justitie was een gevangenisstraf van 6 jaar geëist. De rechtbank oordeelt dat dit in principe een passende straf is, maar dat zij toch aanleiding ziet om een lagere gevangenisstraf op te leggen. De rechtbank vindt het namelijk heel belangrijk dat de man na zijn detentie klinisch wordt behandeld. De verwachting is dat deze behandeling lang zal duren en in die zin ook vrijheidsbeperkend zal werken. Om toezicht te kunnen houden op de behandelvoortgang en als stok achter de deur, legt de rechtbank een proeftijd van 5 jaar op.'5 augustus 2019
Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor fataal ongeval op A2

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 25-jarige man uit Meijel veroordeeld voor aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag met fatale afloop. Hij krijgt de maximale taakstraf en een rijontzegging van 12 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.

De man reed in oktober vorig jaar met zijn vrachtwagen over de snelweg in Eindhoven en naderde daar matrixborden die een maximumsnelheid van 70 km/u aangaven. Hij bleef echter 90 km/u rijden. Vervolgens merkte de verdachte te laat op dat er een file vóór hem stond en kon hij niet meer op tijd remmen, waardoor hij achterop een auto botste. De bestuurder van die auto kwam om het leven.

Het gemis van het slachtoffer levert voor zijn nabestaanden, en in het bijzonder voor zijn weduwe, onbeschrijflijk en onherstelbaar leed op. De rechtbank beseft dat zij het verlies van hun dierbare niet kan goedmaken. In dit geval is de straf er dan ook alleen voor om verkeersdeelnemers bewust te maken dat zij voorzichtig moeten zijn. De verdachte had hiervan in het bijzonder doordrongen moeten zijn aangezien hij beroepschauffeur is. Bij het bepalen van de straf kijkt de rechtbank naar vergelijkbare zaken. Het uitgangspunt voor een dergelijk delict is een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 12 maanden. De rechtbank legt die rijontzegging in dit geval grotendeels voorwaardelijk op, omdat de verdachte onder meer zeer schuldbewust is. Hij heeft zich opengesteld voor contact met de nabestaanden en is met hen het gesprek aangegaan.'5 augustus 2019
School hoeft geen IQ-test af te nemen bij leerling

'De vordering van een vader die eiste dat de basisschool een IQ-test moet laten afnemen bij zijn dochter is afgewezen. De moeder, die niet in deze procedure is betrokken, geeft geen toestemming. De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test. Volgens de voorzieningenrechter heeft de vader bovendien niet kunnen aantonen dat de school expliciet had toegezegd om de test af te nemen.

Afgifte van stukken
Ook eiste de vader afgifte van diverse stukken over de schoolresultaten en het definitieve schooladvies. Ook deze vordering is afgewezen. Volgens de school is een kopie van het definitieve eindadvies via het ouderportaal naar de vader verstuurd en is hij in het bezit van het voorlopige advies dat in groep 7 is opgesteld. De school heeft aangevoerd dat de vader beschikt over het complete schooldossier tot en met mei 2019 en dat, wanneer de vader inzage had willen krijgen in het schooldossier na mei 2019, hij daarom had kunnen vragen.

Achtergrond
De schoolresultaten van het meisje zijn sinds de scheiding van haar ouders achtergebleven. Zij heeft veel ondersteuningsbehoefte en daarom was er regelmatig overleg met de school, de ouders en verschillende instanties. De vader maakt zich er kennelijk zorgen over of zijn dochter het voortgezet onderwijs op het juiste niveau gaat volgen.'2 augustus 2019
Tot 20 maanden jeugddetentie voor inbrekersbende Baarn

'Zeven jongeren die deel uit maakten van een groep die zich bezighield met woninginbraken in de omgeving van Baarn zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (voorwaardelijke) gevangenisstraffen. De twee hoofdverdachten hebben een jeugddetentie van 20 maanden en 16 maanden opgelegd gekregen.

Tandenstokers
De leden van de groep hebben zich vorig jaar maandenlang schuldig gemaakt aan verschillende woninginbraken waarbij onder andere geld, telefoons, camera’s en sieraden zijn gestolen. De twee hoofdverdachten, twee 18-jarige jongens uit Baarn, worden gezien als de initiatiefnemers voor de woninginbraken. Zij hadden een zeer actieve en leidende rol binnen de groep. Zo stuurden zij anderen aan om op verkenning te gaan en waren zij betrokken bij de verdeling van de buit. In veel gevallen was de werkwijze hetzelfde. Zo werden er tandenstokers of takjes in het deurkozijn of raamkozijn geplaatst. Als de houtjes lang bleven zitten was dat voor een teken dat de bewoners niet thuis waren. Na verkenning werd doorgegeven waar ingebroken kon worden. In enkele gevallen staan de inbrekers op camerabeelden. Ook zijn verschillende app-gesprekken onderschept en telefoons afgeluisterd.

Crimineel samenwerkingsverband
Woninginbraken hebben vaak een grote impact op de bewoners. Niet alleen wordt er een forse inbreuk gemaakt op hun privacy, ook wordt het gevoel van veiligheid aangetast. Daarnaast is er vaak de nodige materiële schade. De rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan. Bij hen stond enkel het geldelijk gewin voorop. Bij het opleggen van de straffen heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met het feit dat de groep in georganiseerd verband te werk ging. Er was sprake van een crimineel samenwerkingsverband.

Strenge voorwaarden
Van de zeven verdachten waren er vier minderjarig tijdens de inbraken. Eén van hen is heeft zich niet schuldig gemaakt aan inbraken, maar wel aan heling van gestolen spullen. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Drie anderen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk, 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk en 6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk. De zevende verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 maanden en een werkstraf van 100 uur. Alle zeven jongeren moeten zich tijdens hun proeftijd van twee jaar aan strenge voorwaarden houden en meewerken aan behandeling. Deze stok achter de deur moet hen ervan weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan. Een achtste verdachte die alleen werd verdacht werd van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband is vrijgesproken.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl