Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Werk en arbeid - opdrachtovereenkomst

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake opdrachtovereenkomst.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
> Titel 7. Opdracht

> Afdeling 1. Opdracht in het algemeen
> Omschrijving overeenkomst van opdracht
> De zorg van een goed opdrachtnemer
> Aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht
> Informatieplicht opdrachtnemer
> Opdracht zelf verrichten
> Opdrachtnemer ontvangt loon
> Vergoeding onkosten
> Twee of meer opdrachtgevers
> Opzeggen overeenkomst door opdrachtgever
> Opdracht eindigt door overlijden bepaalde persoon
> Opdracht kan eindigen door overlijden opdrachtgever
> Einde overeenkomst voordat opdracht is volbracht
> Afgifte van de stukken en verjaring
> Dwingende bepalingen

> Afdeling 2. Lastgeving
> Omschrijving lastgeving
> Lastgeving met twee of meer lasthebbers
> Lasthebber kan als lasthebber optreden
> Lasthebber mag als lasthebber optreden
> Lasthebber en belang bij totstandkoming rechtshandeling
> Lasthebber heeft in eigen naam overeenkomst gesloten
> Lasthebber komt verplichtingen niet na
> Lasthebber komt verplichtingen niet na
> Eindigen lastgeving
> Lasthebber zal aan lastgever toekomend recht uitoefenen
> Reikwijdte bepalingen

> Afdeling 3. Bemiddelingsovereenkomst
> Omschrijving bemiddelingsovereenkomst
> Tussenpersoon heeft recht op loon
> Reikwijdte bepalingen

> Afdeling 4. Agentuurovereenkomst
> Omschrijving agentuurovereenkomst
> Aansprakelijkheid handelsagent
> De principaal en de handelsagent
> De handelsagent heeft recht op provisie
> Bemiddeling bij de totstandkoming van de overeenkomst
> Verantwoordingsplicht principaal
> Opeisbaarheid provisie
> De handelsagent heeft recht op een beloning
> De agentuurovereenkomst na verstrijken termijn
> Het recht van tussentijdse opzegging
> Einde agentuurovereenkomst
> Einde agentuurovereenkomst
> Ontbinding agentuurovereenkomst op verzoek
> Omvang schadevergoeding
> Schadevergoeding en klantenvergoeding
> Geldigheid concurrentiebeding
> Verjaring rechtsvorderingen
> Dwingende rechtsbepalingen

> Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
> Omschrijving behandelingsovereenkomst
> Bekwaamheid minderjarige
> Inlichtingenplicht hulpverlener
> Inlichtingenplicht hulpverlener blijft achterwege
> Toestemming van de patiŽnt is vereist
> Toestemming op schrift
> De patiŽnt geeft inlichtingen en medewerking
> Voorwaarden werkzaamheden hulpverlener
> De hulpverlener richt een dossier in
> Vernietiging bescheiden na een verzoek
> Inzage in en afschrift van de bescheiden
> Geen inlichtingen over de patiŽnt aan anderen
> Statistiek of wetenschappelijk onderzoek
> Verrichtingen buiten waarneming anderen dan de patiŽnt
> Opzeggen van de behandelingsovereenkomst
> De hulpverlener ontvangt loon
> Aansprakelijkheid ziekenhuis
> Beperken of uitsluiten aansprakelijkheid niet mogelijk
> Reikwijdte bepalingen
> PatiŽnt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt
> Toestemming vereist van een ander
> Van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen
> Dwingende bepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl