Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - ondernemingsraad

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de ondernemingsraad.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Ondernemingsraad


Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrippen


Hoofdstuk II. De instelling van ondernemingsraden
> Ten minste 50 personen werkzaam bij een onderneming
> Ten minste 50 personen werkzaam bij meer ondernemingen
> Een afzonderlijke ondernemingsraad
> Ontheffing van verplichting tot instellen ondernemingsraad
> Uitbreiding reikwijdte bepalingen van deze wet


Hoofdstuk III. Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden
> Aantal leden ondernemingsraad
> Verkiezing voorzitter ondernemingsraad
> De ondernemingsraad maakt een reglement
> Geheime schriftelijke stemming
> Nadere regelen inzake onder meer de kandidaatstelling
> Uitslag van de verkiezingen
> Leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren af
> Lid uitsluiten van werkzaamheden ondernemingsraad
> De ondernemingsraad regelt in reglement zijn werkwijze
> Ondernemingsraad kan commissies instellen
> De ondernemingsraad kan deskundigen uitnodigen
> Gebruik van voorzieningen
> Onderling beraad en overleg in werktijd met behoud loon
> Leden verplicht tot geheimhouding van zaken en geheimen
> Kandidatenlijst
> Kosten komen ten laste van de ondernemer
> Proceskostenveroordeling van ondernemingsraad kan niet


Hoofdstuk IV. Het overleg met de ondernemingsraad
> Bijeenkomen van de ondernemer en de ondernemingsraad
> Een overlegvergadering
> Besluiten tijden de overlegvergadering
> Het plegen van overleg en de onderdeelcommissie
> Overlegvergadering


Hoofdstuk IVA. Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad
> De ondernemingsraad kan advies uitbrengen
> Ondernemingsraad kan beroep instellen tegen een besluit
> Instemming ondernemingsraad vereist
> Ondernemingsraad bevordert naleving van voorschriften
> Ondernemingsraad benoemt bestuursleden instellingen
> Ondernemingsraad brengt advies uit inzake bestuurder


Hoofdstuk IVB. Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad
> Plicht om aan ondernemingsraad gegevens te verstrekken
> Ondernemer verstrekt gegevens omtrent de onderneming
> Gegevens inzake groepen van de werkzame personen
> Mededeling omtrent verstrekken van adviesopdracht
> Informatieverstrekking over arbeidsvoorwaarden
> Beperking reikwijdte artikel 31d


Hoofdstuk IVC. Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad
> Toekenning verdere bevoegdheden aan ondernemingsraad


Hoofdstuk V. De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden
> Centrale ondernemingsraad
> Leden centrale ondernemingsraad
> Bepalingen inzake centrale ondernemingsraden


Hoofdstuk VA. De medezeggenschap in kleine ondernemingen
> Bijeenkomen ondernemer en werkzame personen
> Personeelsvertegenwoordiging
> Personeelsvertegenwoordiging


Hoofdstuk VI. De algemene geschillenregeling
> Verzoek belanghebbende
> Iedere werkzame persoon kan verzoek doen


Hoofdstuk VII. De bedrijfscommissies
> Bedrijfscommissies
> Benoeming leden van een bedrijfscommissie
> Samenstelling en werkwijze van bedrijfscommissies
> Bedrijfscommissie brengt verslag uit
> De kosten van een bedrijfscommissie
> Toepasbaarheid leden artikel 20
> Aanwijzen bedrijfscommissie
> Aanwijzen bedrijfscommissie


Hoofdstuk VIIA. Heffingen ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden
> Scholing en vorming ondernemingsraadleden
> Subsidies verstrekken aan rechtspersonen
> Scholing en vorming als afzonderlijke dienst op begroting


Hoofdstuk VII B. Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid
> Krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht
> Overleg


Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
> Nadere regels
> Treffen van voorzieningen
> Verstrekken van inlichtingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl