Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
bestuursorganen en besluiten - bezwaar en beroep

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake bezwaar en beroep.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep
> Afdeling 6.1. Inleidende bepalingen
> Reikwijdte toepassing hoofdstukken 6 en 7
> Gelijkgesteld met een besluit
> Een beslissing inzake de procedure

> Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen
> Het maken van bezwaar
> Inhoud bezwaarschrift
> Bezwaar of beroep niet-ontvankelijk
> Termijn voor indienen bezwaar- of beroepschrift
> Aanvang termijn
> Bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend
> Niet-ontvankelijkheidsverklaring blijft achterwege
> Niet-ontvankelijkheidsverklaring blijft achterwege
> Geen termijn
> Geen beroep kan worden ingesteld bij rechter
> Bevestiging ontvangst schriftelijk
> Doorgezonden aan het bevoegde orgaan
> Werking besluit niet geschorst
> Gemachtigde ontvangt stukken
> Het aanhangig zijn brengt geen verandering
> Bezwaar of beroep gericht tegen het nieuwe besluit
> Bestuursorgaan verplicht besluit te nemen
> Bezwaar of beroep kan schriftelijk worden ingetrokken
> Schending van een vormvoorschrift
> Melding van rechtsingang bij bekendmaking beslissing
> Reikwijdte toepassing afdeling

> Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep
> Afdeling 7.1. Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de administratieve rechter
> Bezwaar maken alvorens beroep in te stellen
> Rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

> Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar
> Gelegenheid te worden gehoord
> Van het horen kan worden afgezien
> Indienen nadere stukken
> Het horen geschiedt door (een) perso(o)n(en)
> In elkaars aanwezigheid gehoord
> Van horen wordt een verslag gemaakt
> Getuigen en deskundigen gehoord
> Feiten of omstandigheden van aanmerkelijk belang
> Beslistermijn bestuursorgaan
> Een heroverweging van het bestreden besluit
> Een deugdelijke motivering
> Een adviescommissie ingesteld
> Beperking reikwijdte bepalingen
> Aanvrager gelijkgesteld met indiener
> Geen recht verschuldigd

> Afdeling 7.3. Bijzondere bepalingen over administratief beroep
> Gelegenheid te worden gehoord
> Van horen kan worden afgezien
> Nadere stukken indienen
> Horen geschiedt door het beroepsorgaan
> Belanghebbenden in elkaars aanwezigheid gehoord
> Van horen wordt een verslag gemaakt
> Getuigen en deskundigen worden gehoord
> Feiten of omstandigheden van aanmerkelijk belang
> Het beroepsorgaan beslist binnen zestien weken
> Het beroep ontvankelijk en gegrond
> Beslissing berust op een deugdelijke motivering
> Beperking reikwijdte bepalingen
> Aanvrager gelijkgesteld met insteller beroep
> Geen recht verschuldigd

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl