Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overeenkomsten - huren

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten van huren.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Huur


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving huur
> Genotsrecht met betrekking tot vruchten zaak


Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder
> Verplichting zaak ter beschikking van de huurder te stellen
> Verplichtingen verhuurder inzake gebreken van de zaak
> Rechten huurder naast andere rechten en vorderingen
> Verhuurder is verplicht gebreken te verhelpen
> Vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek
> Vergoeding van schade door een gebrek veroorzaakt
> Afwijking van bepalingen niet mogelijk
> Het genot geheel onmogelijk door een gebrek
> Verhuurder gehouden in geding te komen


Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder
> Huurder is verplicht tegenprestatie te voldoen
> Verplichting zich als een goed huurder te gedragen
> Huurder bevoegd tot gebruik zaak dat is overeengekomen
> Inrichting of gedaante gehuurde niet veranderen
> Aangebrachte veranderingen en toevoegingen wegnemen
> Verplichting kleine herstellingen te verrichten
> Aansprakelijkheid huurder voor schade
> Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen anderen
> Dringende werkzaamheden aan het gehuurde
> Het gehuurde aan een ander in gebruik geven
> Kennisgeving bij gebreken aan de zaak
> Belangstellenden gelegenheid geven tot bezichtiging
> Einde van de huur en terbeschikkingstelling gehuurde
> Huurder houdt gehuurde onrechtmatig onder zich


Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur
> Overdracht van het gehuurde breekt geen huur
> Ander beperkt recht op verhuurde zaak
> Huur voor bepaalde tijd
> Overlijden huurder of verhuurder breekt geen huur
> Stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd
> Termijn ontruiming verlengen
> Ontbinding van een huurovereenkomst


Afdeling 5. Huur van woonruimte
Onderafdeling 1. Algemeen
> Reikwijdte van deze afdeling
> Omschrijving woonruimte
> Omschrijving zelfstandige woning
> Omschrijving woonwagen
> Omschrijving standplaats
> Omschrijving prijs
> Omschrijving huurcommissie
> Omschrijving Onze Minister
> Kleine herstellingen
> Aanmerking gebreken
> Afwijking van bepalingen niet mogelijk
> Voorzieningen inzake energiebesparingen
> Onbevoegdheid tot in gebruik geven gehuurde aan ander
> Nadere regels aangaande huurprijzen en vergoedingen

Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen
Paragraaf 1. Huurprijzen
> Huurprijzen die partijen zijn overeengekomen
> Beperking reikwijdte bepalingen
> De huurprijs kan worden verhoogd
> Uitspraak huurcommissie over huurprijs
> De huurprijs kan worden verhoogd
> Nietigheid bepalingen inzake verhoging huurprijs
> Voorstel tot wijziging huurprijs
> Huurder stemt niet in met verhoging huurprijs
> Uitspraak huurcommissie over redelijkheid voorstel
> Huurprijs bij voorzieningen en veranderingen aan woning
> Vermindering huurprijs vanwege gebreken
Paragraaf 2. Andere vergoedingen
> Vaststellen huurprijs en servicekosten op verzoek
> Betalingsverplicht met betrekking tot servicekosten
> Geen overeenstemming over betalingsverplichting
> Het voorschotbedrag inzake servicekosten
Paragraaf 3. Slotbepalingen
> Overeengekomen vaststelling in uitspraak huurcommissie
> Een wijziging van de huurprijs
> Nietigheid bedingen
> Afwijking van de bepalingen is niet mogelijk

Onderafdeling 3. Medehuur en voortzetting van de huur
> Echtgenoot of geregistreerde partner is medehuurder
> Een duurzame gemeenschappelijke huishouding
> Medehuurder zet huur voort bij overlijden huurder
> Onderhuur wordt voortgezet door verhuurder bij einde huur
> Ruil van woonruimte door huurder
> Mededeling voortzetting huur aan verhuurder

Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur
> Einde huur
> Een opgezegde huurovereenkomst
> Rechter neemt vermelde gronden in aamerking
> Rechter kan vordering toewijzen
> Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten
> Schadevergoeding inzake afwezigheid wil tot eigen gebruik
> Verhuurder kan vordering vaststelling einde huur herhalen
> Einde onderhuurovereenkomst
> Gebrek maakt woonruimte onbewoonbaar
> Termijn toestaan om aan verplichtingen te voldoen
> Verwezenlijken bestemmingsplan
> Afwijking van bepalingen niet toegestaan


Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte
> Omschrijving bedrijfsruimte en reikwijdte bepalingen
> Afwijken van bepalingen kan niet ten nadele van huurder
> De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar
> Opzegging huurovereenkomsten korter dan tien jaar
> Nietigheid opzegging door verhuurder
> Vordering tot beŽindiging
> Toewijzingsgronden opzegging huurovereenkomst
> Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten
> Termijn om aanbod huurovereenkomst te aanvaarden
> Schadevergoeding inzake ontbreken wil tot eigen gebruik
> Voortzetting overeenkomst voor onbepaalde tijd
> Beperking reikwijdte bepalingen
> Opzegging door erfgenamen huurder en de termijn
> Vaststellen huurprijs door de rechter
> Advies opgesteld door een of meer deskundigen
> Voorzieningen inzake energiebesparingen
> Einde onderhuurovereenkomst van bedrijfsruimte
> Derde als huurder in plaats stellen
> Vergoeding voor huurder en onderhuurder
> Schadeloosstelling bij afbraak
> Verwezenlijken bestemmingsplan

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl