Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overeenkomsten - kopen

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake kopen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Koop


Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen
> Omschrijving koopovereenkomst
> Koop van een woning
> Koop registergoed ingeschreven in openbare registers
> Koop gesloten zonder dat prijs is bepaald
> Omschrijving consumentenkoop
> Dwingend recht
> Consumentenkoop en garantie
> Zaak toegezonden om tot een koop te bewegen
> Woning verkocht en koper is natuurlijk persoon


Afdeling 2. Verplichtingen van de verkoper
> Verplichting verkoper zaak over te dragen en af te leveren
> Zaak is voor risico koper vanaf de levering
> Zaak is voor risico koper vanaf bezorging
> Kosten aflevering, weging en telling ten laste verkoper
> Bezorgkosten vooraf bekend bij koper
> Vruchten kopen toe aan koper vanaf de dag levering
> Zaak overdragen vrij van lasten en beperkingen
> Verkoper gehouden in geding te komen
> Zaak moet aan overeenkomst beantwoorden
> Conformiteit bij consumentenkoop
> Executoriale verkoop


Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper
> Opheffen last of beperking
> Eisen koper bij geen conformiteit
> Overige bevoegdheden koper
> Waarschuwingsplicht koper
> Schadevergoeding voor koper bij niet-conform leveren zaak
> Schadevergoeding voor verkoper bij niet-conform leveren


Afdeling 4. Verplichtingen van de koper
> Koper is verplicht prijs te betalen
> Betaling koopprijs opschorten
> Verjaring rechtsvordering tot betaling
> Zorgplicht koper bij weigeren zaak
> Zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig


Afdeling 5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper
> Verzuim bij specificeren
> Koper in verzuim met inontvangstneming


Afdeling 6. Bijzondere gevallen van ontbinding
> Levering op een bepaalde dag essentieel
> Verkoper kan koop door schriftelijke verklaring ontbinden
> Koopprijs na sluiten koop verhoogt


Afdeling 7. Schadevergoeding
> Schadevergoeding gelijk aan verschil prijs en dagprijs
> Dekkingskoop gesloten
> Hogere schadevergoeding mogelijk


Afdeling 8. Recht van reclame
> De verkoper kan zaak terugvorderen
> Terugvordering geen gevolg bij faillissement koper
> Het afgeleverde moet in dezelfde staat zijn
> Derdenbescherming bij zaakoverdracht anders dan om niet
> Geen uitoefening in artikel 39 omschreven bevoegdheid
> Vervaltermijn van in artikel 39 omschreven bevoegdheid


Afdeling 9. Koop op proef
> Koop op proef onder opschortende voorwaarde
> Zaak voor risico verkoper


Afdeling 9A. Overeenkomsten op afstand
> Begripsomschrijvingen
> Beperking toepasselijke bepalingen
> Gegevens worden verstrekt aan wederpartij
> Ontbinden na ontvangst zaak gedurende zeven werkdagen
> Ontbinden overeenkomst strekkende tot een geldlening
> Verzuim verkoper zonder ingebrekestelling
> Betaalkaart frauduleus gebruikt ontzet betalingsverplichting
> Gebruik telefoon voor het doen van ongevraagde oproepen
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Afwijking van bepalingen niet mogelijk


Afdeling 10. Koop van vermogensrechten
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Verkoop nalatenschap


Afdeling 10A. Koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken
> Omschrijving begrippen
> De koop wordt schriftelijk aangegaan
> Koop ontbinden gedurende tien dagen na ontvangen akte
> Geen verplichting tot vooruitbetaling van de prijs
> Ontbinding van de koop
> Verzoek om inlichtingen bij de verkoper
> Afwijking van deze afdeling is niet mogelijk


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl