Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overeenkomsten - pacht

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake pacht.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Pacht


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving pacht
> Omschrijving landbouw
> Omschrijving van een hoeve
> Omschrijving pleegkind
> Omvang van het gepachte
> Genotsrecht inzake de vruchten van de gepachte zaak


Afdeling 2. Vorm van de pachtovereenkomst
> Pachtovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan


Afdeling 3. Goedkeuring van de pachtovereenkomst
> Pachtovereenkomst behoeft goedkeuring van grondkamer
> De grondkamer keurt de pachtovereenkomst goed
> De grondkamer onthoudt haar goedkeuring
> Termijn inzending pachtovereenkomst na aangegaan
> Gevolgen zolang de overeenkomst niet is goedgekeurd
> Gebondenheid overeenkomst die nog niet is goedgekeurd
> Ontwerp-pachtovereenkomst


Afdeling 4. Duur van de pachtovereenkomst
> De pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd
> Verzoeken herziening bepalingen pachtovereenkomst


Afdeling 5. Pachtprijs
> Regels ten aanzien van de hoogst toelaatbare pachtprijs
> Een pachtprijs met of zonder bijkomstige verplichtingen
> Lasten ten dele ten laste pachter
> Aanspraak op vermindering pachtprijs
> Aanspraak op verhoging pachtprijs
> Aanspraak op verhoging pachtprijs
> Herziening pachtprijs
> Heffen pachtersomslag
> Geen wijziging van tegenprestatie of vergoeding


Afdeling 6. Verplichtingen van de verpachter
> Terbeschikkingstelling van het verpachte
> Gebreken van het verpachte
> Rechten pachter naast andere rechten en vorderingen
> Verpachter is verplicht gebreken te verhelpen
> Vermindering pachtprijs bij vermindering pachtgenot
> Schadevergoeding bij schade door een gebrek
> Van artikel 341 kan niet worden afgeweken
> Bevoegdheid tot ontbinding
> Uitwinning of verlening van een recht
> Verpachter verplicht tot wederopbouw


Afdeling 7. Verplichtingen van de pachter
> Wijze en tijdstippen voldoen tegenprestatie
> Verplicht tot goed pachter te gedragen
> Veranderen bestemming, inrichting of gedaante gepachte
> Ontruimingsbevoegdheid pachter
> Einde pacht en een vergoeding
> Verplicht kleine herstellingen te verrichten
> Aansprakelijkheid pachter voor schade
> Aansprakelijkheid pachter voor gedragingen van anderen
> Dringende werkzaamheden aan het gepachte
> Schriftelijke toestemming voor onderverpachting
> Kennisgeving gebreken aan het gepachte
> Belangstellenden gelegenheid geven tot bezichtiging
> In goede staat ter beschikking stellen gepachte
> Pachter houdt gepachte onrechtmatig onder zich
> Gemakkelijk betrekken en verlaten van het gepachte


Afdeling 8. Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken
> Overdracht gepachte breekt geen pacht
> Vestiging of overdracht van een beperkt recht


Afdeling 9. Pachtoverneming
> Een ander voor pachter in de plaats stellen
> Medepachter
> Ontslag uit de pacht


Afdeling 10. Het eindigen van de pachtovereenkomst
> Einde van de pacht
> Opzegging pachtovereenkomst
> Nietigheid opzegging pachtovereenkomst
> Verzet tegen de opzegging
> Vordering toewijzen
> Termijn om nieuwe overeenkomst alsnog te aanvaarden
> Tijdstip ontruiming
> Gehoudenheid tot schadevergoeding
> Toewijzen voor een gedeelte van het gepachte
> Ontbinding van de pachtovereenkomst
> Bestemmen voor niet tot de landbouw betrekkelijke doelen


Afdeling 11. Het voorkeursrecht van de pachter
> Vervreemding van het verpachte
> Geen overeenstemming inzake de prijs
> Uitzondering bij vervreemding van het verpachte
> Uitzondering bij vervreemding van het verpachte
> Openbare verkoop van het verpachte
> Strijd met wettelijke bepalingen
> Recht van voorkeur


Afdeling 12. Bijzondere pachtovereenkomsten
Paragraaf 1. Verpachting door openbare lichamen
> Verpachting door openbare lichamen
> De grondkamer
> Geen recht op schadeloosstelling

Paragraaf 2. Verpachting binnen reservaten
> Omschrijving reservaat
> Een pachtovereenkomst inzake een hoeve of los land
> Pachtovereenkomst voor de duur van zes jaren
> Verlenging pachtovereenkomst met zes jaren
> De grondkamer herziet bepalingen
> Vergoeding niet aangemerkt als pachtprijs
> Herziening vergoeding door grondkamer

Paragraaf 3. Pacht van geringe oppervlakten
> Los land dat niet groter is dan één hectare

Paragraaf 4. Teeltpacht en geliberaliseerde pacht
> Pachtovereenkomsten betreffende los land
> Pachtovereenkomsten betreffende los land
> Overlijden verpachter of pachter


Afdeling 13. Dwingend recht
> Dwingende bepalingen
> Nietigheid bedingen in pachtovereenkomst
> Pachtovereenkomst aangegaan onder voorwaarde
> Nietigheid beding inzake hogere tegenprestatie


Afdeling 14. Slotbepalingen
> Zakelijke genotsrechten
> Goedkeuring inzake een zetboer


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl