Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overeenkomsten - verzekering

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake verzekering.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Verzekering


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving verzekering
> Uitkering
> Herverzekering
> Plicht meedelen alle feiten die hij kent of behoort te kennen
> Niet voldaan aan mededelingsplicht
> Niet voldaan aan mededelingsplicht en uitkering
> Geen beroep op vernietigingsgronden
> De verzekeraar geeft een akte af
> Mededelingen geschieden schriftelijk
> Gevolgen niet nakomen plicht tot betaling vervolgpremie
> Verrekenen
> Tussenpersoon gebonden
> Verzekeraar doet uitkering aan tussenpersoon
> Geen premie verschuldigd
> Tussentijdse opzegging
> Opzegging en inachtneming termijn van twee maanden
> Op de hoogte van verwezenlijking risico
> Verjaring rechtsvordering
> Dwingende bepalingen


Afdeling 2. Schadeverzekering
> Omschrijving schadeverzekering
> Omschrijving verzekerde
> Omvang dekking overeenkomst
> Herroepen aanwijzing van een derde
> Overgang rechten bij overdracht
> Houder polis of afgegeven bewijsstuk
> Overlijden verzekeringnemer
> Schade, maar geen vergoeding
> Schade, maar geen vergoeding
> Verbod bepaalde erkenningen
> Verwezenlijking risico gemeld
> Omvang verzekerde som
> Herbouwwaarde en vervangingswaarde
> Op de hoogte van verwezenlijking risico
> Totaal verlies inzake een zaak
> Vergoeding en redelijke kosten tot vaststellen schade
> Geen vergoeding ontvangen
> Meerdere verzekeraars
> Vorderingen tot schadevergoeding
> Dwingende bepalingen


Afdeling 3. Sommenverzekering
§ 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving sommenverzekering
> Omschrijving verzekerde
> Schriftelijke mededeling aan de verzekeraar
> Aanwijzing van een begunstigde vervalt
> De aanwijzing van een derde is onherroepelijk
> Recht op uitkering begunstigde
> Overdragen rechten verzekeringnemer
> Vestigen van een pandrecht
> Uitoefenen rechten met schriftelijke toestemming
> Ontlenen rechten niet mogelijk
> Afwijking van vormvoorschriften niet mogelijk

§ 2. Levensverzekering
> Omschrijving levensverzekering
> Reikwijdte bepalingen
> De verzekering kan niet door verzekeraar worden opgezegd
> De verzekeringnemer kan verzekering afkopen
> Tot het bedrag van de afkoopwaarde belenen
> Gevolgen niet-betalen van vervolgpremie
> Overlijden verzekerde
> Leeftijd of geslacht onjuist opgegeven
> Afkopen verzekering
> Pandhouder kan verzekering afkopen
> Rechtsvordering verjaart
> Dwingende bepalingen


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl