Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overheid - Eerste Kamer

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de Eerste Kamer.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Eerste Kamer

Inleidende bepaling
> Omschrijving begrippen


Hoofdstuk I. Toelating en ontslag van de leden
Toelating van de leden
> Blijk geven van verkiezing
> De Kamer beslist over toelating leden
> Onderzoek van de geloofsbrief

Einde van het lidmaatschap
> Lidmaatschap opgehouden te bestaan


Hoofdstuk II. Inrichting van de Kamer
Tijdelijk Voorzitterschap
> Tijdelijk Voorzitter

Benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitters
> Benoeming van een Voorzitter
> Benoeming Ondervoorzitter
> Voorzitterschap tijdelijk overdragen

Taken van de Voorzitter
> Voorzitter leidt werkzaamheden Kamer
> Voorzitter van de Huishoudelijke Commissie
> Voorzitter handhaaft orde tijdens vergaderingen
> Voorzitter vertegenwoordigt de Kamer

Huishoudelijke Commissie
> Er is een Huishoudelijke Commissie
> Huishoudelijke Commissie oefent toezicht uit
> Huishoudelijke Commissie stelt raming op

College van Senioren
> College van Senioren
> Voorzitter roept College van Senioren samen

Raadpleging van het College en het nemen van besluiten
> College van Senioren staat Voorzitter bij
> Besluit zonder advies te hebben ingewonnen
> Voorzitter doet mededeling van besluit
> Ordevoorstel indienen om van besluit af te wijken

Fracties
> Leden als een fractie beschouwd
> Leden die geen deel meer uitmaken van de fracties
> Samenstelling fractiebestuur

Personeel van de Kamer
> Kamer benoemt en ontslaat de Griffier
> Beraadslagingen omtrent personen achter gesloten deuren
> Commissie belast met uitoefenen van bevoegdheden
> Griffier heeft leiding ambtelijke organisatie
> Instelling geregeld van een Griffie
> Dienst Verslag en Redactie


Hoofdstuk III. Vaste en bijzondere commissies
Taak
> Voorstellen
> Mondeling of schriftelijk overleg

Wijze van samenstellen en functioneren
> Instellen vaste commissie
> Opheffing van een vaste of bijzondere commissie
> Voorzitter bepaalt aantal leden commissie
> Benoeming voorzitter van de commissie
> Toegang tot de vergadering van de commissie
> Werkzaamheden aan subcommissies opdragen
> Commissie wordt samengeroepen door voorzitter
> Onderzoek van een voorstel

Vertrouwelijkheid
> Openbaarmaking hetgeen is besloten

Toegankelijkheid van commissievergaderingen
> Aanwezig zijn tijdens inbrengvergaderingen

Inbrengvergaderingen
> Uitschrijven van een inbrengvergadering
> Inbreng tijdens de inbrengvergadering
> Nota's bij de commissie inleveren

Gezamenlijke inbrengvergaderingen
> Voorzitterschap
> Verslaglegging in geïntegreerde vorm
> Afzonderlijk verslag
> Verslagen opgenomen in een Kamerstuk

Overleg met de regering en het horen van personen ter voorbereiding van een voorstel
> In overleg treden met de minister
> Horen van personen
> Houden van een hoorzitting

Vereenvoudigde behandeling van begrotingshoofdstukken
> Hoofdstuk rijksbegroting behandelen

Vereenvoudigde procedure voor het onderzoek van een voorstel
> Uitbrengen eindverslag

Voorstellen met spoedeisend karakter
> Voorstel met spoedeisend karakter


Hoofdstuk IV. Commissieverslag
Wijze van verslaglegging
> Aantekening gehouden van vragen en opmerkingen
> Uitbrengen voorlopig verslag
> Eindverslag vastgesteld
> Verslag bevat vragen en opmerkingen
> Verlof van de Kamer om verslag uit te brengen
> Bij openbare beraadslaging ingaan op inhoud voorstel
> Uitbrengen verslag of een eindverslag

Vorm van het verslag
> Verslagen beknopt en duidelijk opgesteld

Vaststellen van een verslag
> Eindverslagen in de vergadering vastgesteld en uitgebracht
> Termijn
> Wijzigingen
> Bespreking in de commissie
> College van Senioren wordt in besprekingen betrokken
> Geen opmerkingen binnen termijn gegeven


Hoofdstuk V. Algemene bepalingen betreffende de vergaderingen
Samenroepen en agenda
> Voorzitter roept Kamer in vergadering bijeen
> Voorzitter plaatst een voorstel op de agenda
> Beraadslagen over onderdelen van het regeringsbeleid

Quorum
> Neerleggen lijst waarop leden handtekening plaatsen
> Ontbreken van het vereiste quorum

Zitplaatsen
> Voorzitter wijst zitplaats aan

Openbaarheid
> Toehoorders mogen op geen enkele wijze storen
> Het maken van beeld- en geluidopnamen is verboden
> Voorzitter ziet toe op gedrag toehoorders
> Voorzitter bevoegd maatregelen te nemen
> Geheimhouding opheffen

Ingekomen stukken
> Ingekomen stukken worden ingeschreven op een lijst
> Stukken worden gedrukt


Hoofdstuk VI. Voeren van het woord
Spreekplaats en sprekerslijst
> Leden voeren het woord vanaf de spreekplaats
> Voorzitter geeft het woord
> Inschrijven op de sprekerslijst
> Orde van de sprekerslijst
> Een persoonlijk feit of een voorstel van orde
> Een eindverslag zonder voorbehoud uitgebracht

Spreken van de Voorzitter
> Voorzitter voert het woord

Spreken van ministers en leden
> Voorzitter verleent het woord
> Leden voeren niet meer dan twee malen het woord

Moties
> Indienen moties

Afwijken van het onderwerp en verstoren van de orde
> Spreker wijkt af van het onderwerp in beraadslaging
> Spreker die plicht tot geheimhouding schendt
> Het woord ontnomen
> Besluiten betreffende de handhaving van de orde

Verdere strafmaatregelen
> Lid van het bijwonen van de vergadering uitgesloten

Spreektijdbeperking
> Voorzitter bepaalt de spreektijden
> Beschikbare spreektijd verdeelt hij naar billijkheid
> Lid overschrijdt beschikbare spreektijd
> Beraadslaging sluiten

Schorsing van de beraadslaging
> Kamer beslist over schorsing van de beraadslaging

Sluiting van de beraadslaging
> Voorzitter sluit de beraadslagingen


Hoofdstuk VII. Stemmingen over zaken en personen
Stemmen over zaken
> Voorzitter stelt de stemming over een voorstel aan de orde
> Stemming over moties
> Gelegenheid afleggen korte verklaring ter motivering stem
> Stemmen geschiedt bij hoofdelijke oproeping
> De Voorzitter brengt zijn stem als laatste uit
> Besluiten genomen bij volstrekte meerderheid stemmen
> Quorum niet meer aanwezig
> Voorstel zonder stemming aanvaard

Stemmen over personen
> Stemming over personen geschiedt schriftelijk
> Stembriefjes ongeldig
> Het tot stand komen van een keuze
> Een tweede stemming
> Het lot beslist

Kennisgeving van de uitslag van de stemmingen
> Een voorstel van wet aangenomen
> Een voorstel van wet verworpen
> Opmaken en ondertekenen van de formulieren


Hoofdstuk VIII. Officieel verslag
Vorm van het officiële verslag
> Officieel verslag
> Inhoud officiële verslag
> Onderdelen aangeduid met notulen
> De notulen worden vastgesteld en ondertekend

Vergaderingen met gesloten deuren
> Het officiële verslag van de vergaderingen

Weglatingen
> Geen protesten of aantekeningen in verslag opgenomen
> Lid neemt woorden terug


Hoofdstuk IX. Recht van enquête, van interpellatie en het stellen van vragen
Enquête
> Een voorstel tot het instellen van een onderzoek
> Omschrijving van het onderwerp van het onderzoek
> Voorstel door één of meer leden gedaan
> Kamer tot instellen onderzoek besloten
> Termijn waarbinnen het onderzoek zal zijn afgelopen
> Getuigen en deskundigen worden ondervraagd
> Valse verklaring onder ede afgelegd
> Processen-verbaal worden ondertekend
> Verslag aan de Kamer
> Commissie blijft bestaan tot ontbinding
> Kennisgeving in Staatscourant van beëindiging onderzoek

Interpellatie
> Inlichtingen van een of meer ministers verlangt

Schriftelijke vragen
> Indienen vragen bij de Voorzitter


Hoofdstuk X. Verzoekschriften
> Commissie voor de Verzoekschriften
> Voorzitter stelt ingekomen verzoekschriften in handen


Hoofdstuk XI. Behandeling van verdragen
> Verdrag ter goedkeuring aan Kamer overgelegd
> Inlichtingen vragen
> Voorstel kan door één of meer leden worden gedaan
> Wens inzake verdrag en goedkeuring van Staten-Generaal
> Mededeling van de wens aan de Voorzitter
> Voornemen tot toetreding of opzegging verdrag
> Stukken aan Kamer ter goedkeuring overgelegd


Hoofdstuk XII. Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk
> Uitoefenen toegekende bevoegdheden
> Voorzitter verleent het woord
> Verzoek om inlichtingen
> Stemming tot volgende vergadering aanhouden
> Voorstellen van Rijkswet
> Inlichtingen vragen
> Behandeling van verdragen


Hoofdstuk XIII. Wijzigingen in het reglement
Algemeen
> Een wijziging voorstellen in het reglement
> Voorstel wordt schriftelijk gedaan
> Voorstel in behandeling nemen
> Instellen bijzondere commissie

Voorstel tot algehele herziening
> Voorstel tot algehele herziening
> Voorstel aanvaard
> Recht om amendementen in te dienen
> Wijzigingen in voorstel aanbrengen

Schriftelijke voorbereiding
> Voorstel tot wijziging reglement
> Voorstellers kunnen niet deelnemen aan het onderzoek

Openbare beraadslaging
> Amendement is ingediend
> Spreken vanaf het spreekgestoelte
> Voorstel onderwerpen aan algemene beschouwingen
> Voorzitter onderwerpt amendementen aan beraadslaging
> Amendement kan worden toegelicht
> Veranderingen in amendement aanbrengen
> Voorstel door meer dan één lid gedaan

Volgorde van de beslissingen
> Volgorde bij het nemen van beslissingen
> Amendementen als vervallen beschouwd
> Kamer neemt eindbeslissing over voorstel
> Eindbeslissing uitstellen


Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen
> Afwijken van bepalingen van dit reglement


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl