Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overheid - parlementaire enquete

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de parlementaire enquete.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Parlementaire enquête


Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
> Omschrijving begrippen


Hoofdstuk 2. De instelling van een parlementaire enquête
> Besluit een parlementaire enquête te houden
> Kamer stelt raming op van uitgaven


Hoofdstuk 3. De bevoegdheden van de commissie
Paragraaf 1. Algemene bepaling
> Verleende bevoegdheden uitoefenen

Paragraaf 2. De bevoegdheden van de enquêtecommissie
> Commissie kan schriftelijke inlichtingen vorderen
> Commissie kan inzage vorderen
> Commissie kan elke plaats betreden
> Commissie kan besloten voorgesprek houden
> Commissie kan personen horen

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen ten aanzien van de bevoegdheid van de commissie getuigen en deskundigen te horen
> Oproepen persoon bij aangetekende brief
> Gehoord in een openbare zitting
> Verhoor in besloten zitting afnemen
> Eed of belofte afleggen


Hoofdstuk 4. De positie van personen die verplicht zijn medewerking te verlenen aan een parlementaire enquête
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
> Verplichting tot medewerking
> Verplichting tot medewerking
> Verplichting tot medewerking
> Een ieder kan zich doen bijstaan
> Vergoeding van de commissie

Paragraaf 2. Verschoningsgronden
> Niet verplicht informatie aan commissie te verstrekken
> Niet verplicht informatie te verstrekken
> Niet verplicht informatie te verstrekken
> Niet verplicht informatie te verstrekken
> Niet verplicht informatie te verstrekken
> Niet verplicht informatie te verstrekken


Hoofdstuk 5. Dwangmiddelen
> Bevel medewerking te verlenen
> Een dwangsom aan bevel verbinden
> Bevel ten uitvoer gelegd
> In gijzeling gesteld
> Beperking reikwijdte hoofdstuk


Hoofdstuk 6. De verhouding tot andere procedures
> Documenten niet als bewijs gebruiken
> Commissie verstrekt geen informatie
> Bewijs


Hoofdstuk 7. De beëindiging van een parlementaire enquête en het einde van het lidmaatschap van de commissie
> Bevindingen in een openbaar rapport
> Kamer beëindigt de enquête
> Documenten gaan over op de Kamer
> Lidmaatschap commissie eindigt


Hoofdstuk 8. Openbaarheid en vertrouwelijkheid van documenten
> Geen recht op inzage in documenten
> Documenten inzien
> Recht op inzage in de documenten
> Beperkingen aan de openbaarheid van documenten


Hoofdstuk 9. Slot- en overgangsbepalingen


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl