Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overheid - Tweede Kamer

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de Tweede Kamer.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Tweede Kamer


Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
> Begripsbepalingen


Hoofdstuk II. Begin en einde van het lidmaatschap
> Toelating leden
> Verlies van het lidmaatschap


Hoofdstuk III. De voorzitter, de ondervoorzitters en het presidium
> Benoeming van een Voorzitter
> Benoeming ondervoorzitters
> Taak van de Voorzitter
> Bijwonen commissievergaderingen door de Voorzitter
> Waarneming voorzitterschap
> Presidium


Hoofdstuk IV. De raming
> Raming; beheer geldelijke middelen


Hoofdstuk V. De fracties
> Samenstelling fracties
> Ontstaan nieuwe fracties


Hoofdstuk VI. Personeel
> De griffier en het overige personeel
> Leiding ambtelijke organisatie; archiefzorg en -beheer


Hoofdstuk VII. De commissies
§ 1. Algemene bepalingen
> Instelling commissies; bijstand

§ 2. Vaste commissies, algemene commissies en tijdelijke commissies
> Vaste commissies
> Algemene commissies
> Themacommissies
> Tijdelijke commissies

§ 3. Overige commissies
> De commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven
> De commissie voor de Verzoekschriften
> De commissie voor de Werkwijze
> De commissie voor de Rijksuitgaven
> De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
> Commissies van advies
> Het onderhouden van interparlementaire betrekkingen
> Dienst Verslag en Redactie
> Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties

§ 4. De leden en de voorzitter
> De commissieleden
> De commissievoorzitter

§ 5. Bevoegdheden
> Bevoegdheden van commissies
> Vormen van mondeling overleg
> Hoorzittingen
> Colleges van advies
> Grote projecten

§ 6. Verslagen
> Verslagen

§ 7. Commissievergaderingen
> Tijdstippen van bijeenkomen
> Bijwonen vergaderingen
> Voorzitterschap
> Besluitvorming
> Openbaarheid commissievergaderingen
> Schending van vertrouwelijkheid

§ 8. Vormen van mondeling overleg
> Wetgevingsoverleg
> Begrotingsoverleg
> Nota-overleg
> Algemeen overleg
> Mondeling overleg met rijksambtenaren
> Moties in wetgevingsoverleg en nota-overleg
> Plenaire behandeling na nota-overleg
> Samenloop vergaderingen


Hoofdstuk VIII. De plenaire vergadering
§ 1. Algemene bepalingen
> Bijeenroeping
> Schorsing of sluiting van de vergadering
> Presentielijst
> Quorum
> Ontbreken van quorum
> Zitplaatsen
> Spreekplaats
> Ingekomen stukken

§ 2. Regeling van werkzaamheden
> Regeling van werkzaamheden

§ 2a. Het spoeddebat
> Het spoeddebat

§ 2b. Rapportage over interparlementaire vergaderingen
> Rapportage over interparlementaire vergaderingen

§ 3. De beraadslaging
> Spreken in de vergadering
> Deelname aan de beraadslaging
> Persoonlijk feit; voorstel van orde
> Interrupties
> Waarschuwing; terugneming van woorden
> Ontneming van het woord
> Uitsluiting van de vergadering
> Geen beroep op de Kamer
> Aantal malen dat een lid het woord voert
> Maximumspreektijd
> Ophouden met spreken
> Indienen moties
> Sluiting van de beraadslaging
> Sluiting van de beraadslaging op een bepaald tijdstip

§ 4. Stemming over zaken
> Nemen van een besluit; stemming
> Hoofdelijke stemming
> Vergissingen bij stemmingen
> Staken van stemmen
> Stemverklaring

§ 5. Stemming over personen
> Stemopneming bij stemming over personen
> Invulling van de stembriefjes
> Minder stembriefjes dan quorum
> Ongeldige stemmen
> Nietige stemming
> Vrije stemming
> Derde stemming
> Vierde stemming
> Tussenstemming
> Staken van stemmen
> Niet in de Grondwet vermelde keuzen
> Keuze van personen door de commissies
> Aanbieding aan de Koning

§ 6. Slotbepalingen
> Officieel verslag en Handelingen
> Geheimhouding
> Verslag of notulen van een vergadering


Hoofdstuk IX. Behandeling voorstellen van (rijks)wet, initiatiefvoorstellen van wet, andere in handen van een commissie gestelde stukken en verdragen
§ 1. Voorstellen van wet
> Inhandenstelling
> Debat op hoofdlijnen
> Wetgevingsrapport
> Inzenden van opmerkingen (inbreng)
> Rapporteur
> Verslag
> Termijnen
> Indienen amendementen
> Toelaatbaarheid amendementen
> Wijzigen en intrekken van amendementen
> Subamendementen
> Overnemen van amendementen
> Algemene beraadslaging in twee termijnen
> Behandeling voorstel van wet
> Volgorde van stemmen; vervallen van amendementen
> Eindstemming over het voorstel van wet
> Tweede lezing
> Verandering van volgnummers, aanhalingen, e.d.
> Verzending van voorstel van wet naar Eerste Kamer
> Terugzending van verworpen voorstel van wet

§ 2. Voorstellen van Rijkswet
> Algemene regel
> Schriftelijke voorbereiding
> Stellen van een termijn
> Verslag van het vertegenwoordigende lichaam
> Aanneming met minder dan drie vijfden van de stemmen

§ 3. Initiatiefvoorstellen van wet
> Inzenden van initiatiefvoorstellen van (Rijks)wet
> Horen Raad van State
> Wijze van behandeling initiatiefvoorstellen van wet
> Verzending van initiatiefvoorstel van wet
> Verdediging in de Eerste Kamer

§ 4. Andere in handen van een commissie gestelde stukken
> Inhandenstelling
> Debat op hoofdlijnen over in handen gestelde stukken
> Inzenden van opmerkingen (inbreng)
> Rapporteur over een ander in handen gesteld stuk
> Termijnen
> Nota-overleg

§ 5. Verdragen
> Verdrag ter stilzwijgende goedkeuring
> Uitspreken van de wens door de Kamer zelf
> Uitspreken van de wens namens de Kamer
> Uitspreken van de wens door dertig leden
> Uitspreken van de wens door de Gevolmachtigde Minister
> Toetreding tot en opzegging van een verdrag

§ 6. Kennisgeving van de wens tot regeling bij wet
> Kennisgeving van de wens tot regeling bij wet
> Uitspreken van de wens door de Kamer zelf
> Uitspreken van de wens namens de Kamer
> Uitspreken van de wens door dertig leden


Hoofdstuk X. Verzoekschriften
> Behandeling van de conclusies van de commissie
> Minister besluit geen gevolg te geven aan besluit


Hoofdstuk Xa. Burgerinitiatief
> Het burgerinitiatief


Hoofdstuk XI. Het vragen van inlichtingen aan de regering
§ 1. De interpellatie
> De interpellatie

§ 2. Schriftelijke vragen
> Indienen schriftelijke vragen
> Beantwoording schriftelijke vragen

§ 3. Het mondelinge vragenuur
> Het mondelinge vragenuur
> Volgorde vragenstellers en spreektijden
> Geen moties; einde vragenuur


Hoofdstuk XIA. Vragen van inlichtingen aan kabinets(in)formateur(s)
> Vragen van inlichtingen aan kabinets(in)formateur(s)


Hoofdstuk XII. Parlementaire enquête en ander (parlementair) onderzoek
> Regeling parlementair en extern onderzoek
> Enquêtecommissie
> Tijdelijke commissie


Hoofdstuk XIIA. Registers
> Registers


Hoofdstuk XIII. De publicatie van stukken
> Publicatie van stukken


Hoofdstuk XIV. Bezoekers en toehoorders
> Bezoekers en toehoorders


Hoofdstuk XV. Slotbepalingen
> Herziening van het Reglement
> Afwijking van het Reglement
> Inwerkingtreding


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl