Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - gezag

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake gezag.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Gezag


Afdeling 1. Algemeen
> Minderjarigen staan onder gezag
> Minderjarigen zijn onbevoegd tot het gezag
> Ouderlijk gezag omvat plichten
> Ouderschapsplan
> Voogd en degene die verzorgt en opvoedt
> Minderjarige dient rekening te houden met gezag
> Benoeming bijzondere curator


Afdeling 2. Ouderlijk gezag
§ 1. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag van één ouder na scheiding
> Gezamenlijk gezag ouders gedurende huwelijk
> Ontbinding huwelijk en gezag
> Gezamenlijk gezag op beider verzoek
> Hertrouwen en geregistreerd partnerschap
> Gezamenlijke gezaguitoefening en geschillen

Paragraaf 1a. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd partnerschap
> Geregistreerd partnerschap en gezamenlijk gezag

§ 2. Het gezag van ouders anders dan na scheiding
> Gezagsuitoefening moeder
> Gezagsuitoefening vader op verzoek
> Ontbreken voorziening in het gezag
> Rechtsgevolgen inwilligen verzoek
> Overlijden één der ouders
> Overlijden ouder die alleen gezag uitoefent
> Wijziging door de rechter

§ 2a. Gezag na meerderjarigverklaring
> Gezag na meerderjarigverklaring op verzoek

§ 3. Het bewind van de ouders
> Gezamenlijk bewind
> Goede bewindvoerders
> Ouderlijk vruchtgenot van het vermogen
> Geen ouderlijk vruchtgenot van het vermogen


Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen
> Beëindiging gezamenlijk gezag op verzoek
> Verzoek om gezamenlijk gezag
> Aanvang gezag door rechter opgedragen
> Ouderlijk gezag en gronden artikel 246
> Uitbreiding toepassing artikel 253q
> Pleegouder(s) en wijziging verblijf kind


Afdeling 3A. Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder
Paragraaf 1. Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan een ouder
> Gezamenlijk gezag met een niet-ouder van rechtswege

Paragraaf 2. Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing
> Gezamenlijk gezag met een niet-ouder door beslissing
> Aanvang van het gezamenlijk gezag
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen

Paragraaf 3. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder
> Verplicht tot verstrekken levensonderhoud
> Overlijden ouder en voogdij van rechtswege
> Beëindigen gezamenlijk gezag


Afdeling 4. Ondertoezichtstelling van minderjarigen
> Ondertoezichtstelling minderjarige
> Ondertoezichtstelling minderjarige door kinderrechter
> Duur en verlenging ondertoezichtstelling
> Toezicht, hulp en steun
> Schriftelijke aanwijzingen
> Aanwijzing vervallen verklaren op verzoek
> Intrekking aanwijzing kan op verzoek
> Machtiging tot uithuisplaatsing
> Duur en verlenging uithuisplaatsing
> Beëindiging uithuisplaatsing
> Beperking contact ouder en kind
> Omgangsrecht wijzigen
> Toestemming rechter vanwege medische behandeling
> Schriftelijk verzoek


Afdeling 5. Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag
> Ontheffing ouderlijk gezag
> Ontheffing op verzoek RvdK of OM
> Geen ontheffing bij verzet ouder en uitzonderingen
> Gronden voor ontzetting
> Ontzetting van het gezag op verzoek
> Uitoefening gezag schorsen
> In plaats van schorsing onder toezicht stellen
> Schorsen gezag en voorlopige voogdij
> Ondertoezichtstelling minderjarige
> Ontheffing of ontzetting van één ouder
> Eén ouder met gezag en voogd
> Rekening en verantwoording aan opvolger bewind
> Herstellen gezag op verzoek
> Herstellen gezag op verzoek RvdK


Afdeling 6. Voogdij
§ 1. Voogdij in het algemeen
> Begin voogdij
> Einde van de voogdij
> Gezamenlijke uitoefening voogdij
> Einde van de gezamenlijke uitoefening voogdij
> Overlijden voogd
> Verzoeken indienen zonder advocaat en kosteloos

§ 2. Voogdij door een der ouders opgedragen
> Uiterste wilsbeschikking en benoemen voogd(en)
> Uiterste wilsbeschikking zonder toepassing

§ 3. Voogdij door de rechter opgedragen
> Benoemen voogd over alle minderjarigen
> Benoemen voogd voor beperkte duur
> Benoemen voogd voor beperkte duur
> Uitoefening voogdij geschorst
> Benoemen voogd op verzoek of ambtshalve
> Benoeming pleegouder tot voogd op verzoek
> Onverwijlde kennisgeving ambtenaar burgerlijke stand

§ 4. Voogdij van rechtspersonen
> Voogdij opdragen aan stichting door rechter
> Bevoegdheden met voogdij belaste stichting
> Aansprakelijkheid bestuurders voor iedere schade
> Informatieplicht van stichting
> Plaatsen minderjarige buiten Nederland

§ 5. Ontslag van de voogdij
> Ontslag voogdij
> Beëindiging gezamenlijke uitoefening van de voogdij

§ 6. Onbevoegdheid tot de voogdij
> Ontslaan en vervangen voogd

§ 7. Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen
> Voogdij en ondertoezichtstelling

§ 8. Ontzetting van voogdij
> Ontzetting voogd en gronden
> Ontzetting met voogdij belaste stichting en gronden
> Ontzetting van voogdij op verzoek
> Schorsing voogdij over minderjarige(n)
> Ondertoezichtstelling minderjarige
> Schorsing voogd of voogden
> Afwijzing verzoek tot ontzetting
> Rechtbank voorziet in gezag bij ontzetting
> Ontzetting voogdij is definitief

§ 9. Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige
> De voogd draagt zorg over verzorging en opvoeding
> Voogd heeft toestemming nodig van pleegouders

§ 10. Het bewind van de voogd
> Voogd vertegenwoordigt in burgerlijke handelingen
> Gezamenlijke uitoefening van de voogdij
> Inventarisatie vermogen van de minderjarige
> Verklaring in plaats van de boedelbeschrijving
> Verlengen inlevertermijn boedelbeschrijving of verklaring
> Vordering van voogd op minderjarige opgeven
> Verkrijging vermogen minderjarige
> Bevoegdheid voogd onverminderd zijn aansprakelijkheid
> Effecten aan toonder in bewaring geven
> Machtiging kantonrechter vereist voor enkele handelingen
> Goedkeuring kantonrechter vereist voor overeenkomsten
> Vernietigbaarheid rechtshandeling(en)
> Goedkeuring kantonrechter vereist voor overeenkomsten
> Machtiging kantonrechter vereist voor enkele procedures
> Zorgdragen voor belegging vermogen minderjarige
> Machtiging kantonrechter vereist voor enkele zaken
> Geldigheid handelingen ondanks ontbreken machtiging
> Machtiging kantonrechter vereist voor het doen van afstand
> Voogd is verplicht inlichtingen te verstrekken
> Huwelijk of geregistreerd partnerschap ouder
> Voorwaarden aanwijzingen en machtigingen kantonrechter
> Kosten van een maatregel ten behoeve minderjarige
> Voogd mag uitgaven aan minderjarige in rekening brengen
> Verplichting periodiek rekening in te dienen
> Gelasten verbetering rekening
> Rekening blijft berusten ter griffie rechtbank
> Kantonrechter kan schade vaststellen door slecht bewind
> Kantonrechter kan bevelen dat voogd zekerheid stelt
> Einde zekerheidstelling door de voogd
> In kennis stellen RvdK indien voogd in gebreke blijft
> In kennis stellen RvdK voor bijvoorbeeld ontrouw in bewind
> De RvdK onderzoekt of ontzetting voogd moet volgen
> Bewind over goederen die minderjarigen gemeen hebben
> Onderbewindstelling vermogen van de minderjarige
> Kennisgeving van verandering in woonplaats van voogd
> Mededeling aan de kantonrechter

§ 11. De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij
> Rekening en verantwoording voogd na einde bewind
> Personen aan wie verantwoording wordt afgelegd
> Verantwoording afgelegd ten overstaan kantonrechter
> Vernietigbare rechtshandelingen
> Rente
> Verjaring rechtsvordering


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl