Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Schuldsaneringsregeling


Eerste afdeling. Het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
> Verzoek uitspreken toepassing schuldsaneringsregeling
> Inhoud verzoekschrift
> Verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd
> Uitspraak met de meeste spoed
> Instemming met schuldregeling
> Voorlopige voorziening in bedreigende situatie
> Het verzoek wordt toegewezen
> Verificatievergadering gehouden
> Voorzieningen treffen
> Benoemen deskundigen
> In hoger beroep komen
> Aankondiging in de Staatscourant
> Openbaar register
> Centraal register
> Uittreksel van het verzoekschrift


Tweede afdeling. De gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
> Boedel omvat de goederen van de schuldenaar
> Schuldenaar verliest bevoegdheden
> Schuldenaar bevoegd tot verrichten rechtshandelingen
> Werking schuldsaneringsregeling
> Beperking werking schuldsaneringsregeling
> De schuldeiser die retentierecht heeft
> Borgen en andere medeschuldenaren
> Vordering niet toegelaten
> Schuldenaar bevindt zich in gijzeling
> Wettelijke rente verschuldigd
> Verbintenis niet opschorten
> Huur tussentijds doen eindigen
> Betaling is nietig
> Schuld met vordering verrekenen
> Betaling door de schuldenaar
> Van goederen uitgezonderd
> Betaling op niet tot de boedel behorende vordering
> Uitoefening beroep of bedrijf voortzetten
> Schuldenaar in staat van faillissement verklaard
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen


Derde afdeling. Het bestuur over de boedel
> Toezicht op vervulling taken bewindvoerder
> Hoger beroep
> Bewindvoerder is belast met toezicht en beheer
> Bij verzoekschrift tegen handeling opkomen
> Verslag over toestand van de boedel
> Bewindvoerder ontslaan en vervangen
> Rechtbank stelt salaris bewindvoerder vast
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen


Vierde afdeling. De voorzieningen na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling en de taak van de bewindvoerder
> Bewindvoerder geeft aan schuldeisers bij brieven kennis
> Bewindvoerder zorgt voor bewaring boedel
> Artikel 94
> Afschrift boedelbeschrijving ter inzage neergelegd
> Artikelen 99, 102 tot en met 105 en 107


Vijfde afdeling. Verificatie van vorderingen
> Verificatie vorderingen
> Verificatievergadering


Zesde afdeling. Het akkoord
> Akkoord aanbieden
> Ontwerp van akkoord vervalt
> Akkoord toelichten, verdedigen en wijzigen
> Uitbreiding reikwijdte van deze paragraaf
> Akkoord aangenomen of vastgesteld
> Verslag uitgebracht door rechter-commissaris
> Rechtbank doet uitspraak
> Weigering of verlening homologatie
> Schuldsaneringsregeling eindigt van rechtswege


Zevende afdeling. De vereffening van de boedel
> Boedel verkeert in staat van insolventie
> Beleggen vergadering
> Uitdeling aan de geverifieerde schuldeisers


Achtste afdeling. Termijn en beŽindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
> De termijn bedraagt drie jaar
> Schuldsaneringsregeling beŽindigen op voordracht
> Hoger beroep
> Verslag bewindvoerder
> Behandeling beŽindiging schuldsaneringsregeling
> Bewindvoerder en schuldenaar schriftelijk opgeroepen
> Uitspraak bij vonnis
> Behandeling beŽindiging schuldsaneringsregeling
> Hoger beroep
> Bewindvoerder gaat over tot opmaken slotuitdelingslijst
> BeŽindiging toepassing schuldsaneringsregeling


Negende afdeling. Bijzondere bepalingen
> Feiten of omstandigheden
> Faillietverklaring van de schuldenaar
> Artikelen 203 tot en met 205


Tiende afdeling. Slotbepalingen
> Geen hogere voorziening
> De verzoeken moeten door een advocaat zijn ondertekend


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl