Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure tussen burgers en/of bedrijven - executoriaal beslag

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake executoriaal beslag.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Tweede titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn
> Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn
> Beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn
> Beslag wordt gelegd bij een exploit
> Vordering waarvan het geldelijke beloop bepaalbaar is
> Aanduiding der zaken die deurwaarder in beslag neemt
> Toegang tot elke plaats
> Plaats van een derde gehuurd
> Derde voldoet niet aan opgelegde verplichting
> Bij de inbeslagneming wordt gereed geld gevonden
> Ook andere zaken in gerechtelijke bewaring geven
> Geen beslag op roerende zaken mag gedaan worden
> Geen beslag op boeken nodig voor beroep
> Dag en uur verkoop van de in beslag genomen zaken
> Beesten of werktuigen in beslag genomen
> Vervreemding niet tegen de beslaglegger ingeroepen
> Baten vallen onder het beslag
> Vorderingen tot vergoeding
> Een zaak die aan een ander toebehoort
> Opnieuw beslag
> Meer beslagen op een zaak
> Executant blijft in gebreke
> In beslag genomen zaak is verpand
> Pandhouder gaat niet binnen termijn tot verkoop over
> Beding gemaakt
> Zaak bevindt zich onder een derde
> Verkoop der in beslag genomen zaken
> Verkoop zal in het openbaar worden gehouden
> Geschillen over de wijze van verkoop
> Geen hogere voorziening toegelaten
> Biljetten worden aangeslagen
> Het aanslaan der biljetten
> De verkoop zal bekend gemaakt worden
> Bekendmaking van de verkoop
> Verkoop wordt gehouden bij opbod
> Opbrengst verkrijgen
> Deurwaarder is verantwoordelijk voor de opbrengst

> Eerste afdeling A. Van executoriaal beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam en effecten op naam, die geen aandelen zijn
> Beslag op rechten aan toonder of order
> Executie van andere aandelen op naam
> Baten
> Stemrecht verbonden aan een in beslag genomen goed
> Rechten waarvan de executie niet elders geregeld is

> Eerste afdeling B. Van executoriaal beslag op aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
> Beslag geschiedt bij exploit van een deurwaarder
> Deurwaarder zal schriftelijk mededeling doen
> Aandelen kunnen niet ten nadele worden vervreemd
> Schriftelijk mededeling doen
> Verkoop en overdracht van aandelen
> Opmaken proces-verbaal
> Levering van een aandeel

> Tweede afdeling. Van executoriaal beslag onder derden
> Beslag op vorderingen
> Beperking strekking beslag op vorderingen
> Beslag onder een derde
> Een beslagvrije voet
> De beslagvrije voet
> Geen beslagvrije voet geldt
> Vordering tot weerkerende betalingen
> Bronnen van inkomsten opgeven
> Vervreemding niet tegen beslaglegger ingeroepen
> Betekenen beslagexploit binnen acht dagen
> Een schorsing van de executie
> Vier weken verstreken na het leggen van beslag
> Verklaring gericht tot de deurwaarder
> De derde-beslagene die verklaring heeft gedaan
> Derde-beslagene blijft in gebreke verklaring te doen
> Betaling of afgifte door derde-beslagene
> Ook andere beslagen gelegd
> Derdenbeslag onder de staat of een openbaar lichaam
> Schuldeiser zoekt voor vordering verhaal op schuldenaar

> Tweede afdeling A. Van executoriaal beslag onder derden in zaken betreffende levensonderhoud en uitkering voor de huishouding
> Beslag tot verhaal van een uitkering tot levensoverhoud
> Instellen verzet
> Betalen bedrag
> De executant vervolgt de derde-beslagene
> Raad voor de kinderbescherming is executant

> Tweede afdeling B. Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf
> Schuldeiser kan beslag leggen op vorderingen
> Beslag wordt gelegd bij een exploit
> Goederen of af te geven zaken over te geven
> Andere schuldeisers

> Tweede afdeling c. Van executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering
> ß 1. Algemene bepalingen
> Beslag kan worden gelegd onder de verzekeraar
> Onder verzekeringnemer geen beslagleggen
> Rechtshandeling kan niet worden tegengeworpen

> ß 2. Beslag ten laste van de verzekeringnemer op diens rechten uit een levensverzekering
> Beslag op rechten die voortvloeien uit een overeenkomst
> Executant kan de levensverzekering afkopen
> Mededeling van uitoefenen bedoelde rechten
> Afkopen levensverzekering
> Afkopen levensverzekering
> Verschillende schuldeisers hebben beslag gelegd
> De begunstiging na de beslaglegging is onherroepelijk

> Derde afdeling. Van de verdeling van de opbrengst der executie
> Er is geen andere schuldeiser
> Geen overeenstemming tot stand gekomen
> Mededeling van benoeming van rechter-commissaris
> Opmaken staat van verdeling
> Vorderingen onder een ontbindende voorwaarde
> Vorderingen onder een opschortende voorwaarde
> Niet opeisbare vorderingen
> Vorderingen, waarvan de waarde onbepaald is
> Pand- of hypotheekrecht strekt tot zekerheid
> Vorderingen die betwist worden
> Staat wordt ter griffie nedergelegd
> Geen tegenspraak
> Tegenspraak wordt gericht tot de rechter-commissaris
> Tegenspraak
> Nadat op het geschil is beslist
> Sluiten van het proces-verbaal van verdeling
> Het bedrag wordt verdeeld
> Pandhouder heeft geŽxecuteerd
> Rekening en verantwoording doen
> Beschikkingen zijn niet vatbaar voor hoger beroep

> Vierde afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen registergoederen zijn
> Executie tot afgifte van een roerende zaak
> Deurwaarder kan beslagleggen tot verkrijging afgifte zaak
> Een of meer naar de soort bepaalde zaken
> Te velde staande vruchten en beplantingen
> Een orderpapier
> Executie tot afgifte op vordering van een pandhouder
> Samenloop van een beslag met een ander beslag
> Verzetten tegen de afgifte
> Zaak bevindt zich onder een derde
> Derdenbeslag

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl