Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wonen - appartementsrechten

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten van appartementsrechten.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Appartementsrecht


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Recht splitsen in appartementsrechten
> Recht splitsen in appartementsrechten
> Verplichtingen van appartementseigenaars
> Wijze van splitsing in appartementsrechten
> Beschikkingsonbevoegdheid van degene die splitst
> Inhoud akte van splitsing
> Inhoud reglement als onderdeel van de akte
> Aandelen zijn gelijk, tenzij andere verhouding
> Hypotheek, beslag of een voorrecht
> Splitsing en recht van erfpacht of opstal
> Splitsing bij erfpacht of opstal
> Recht overgedragen, toegedeeld, bezwaard, uitgewonnen
> Een erfdienstbaarheid vestigen
> Rechten van erfpacht en opstal vestigen
> Veranderingen aanbrengen afzonderlijk geheel toegestaan
> Zelf gebruiken of in gebruik geven toegestaan
> Machtiging rechter vervangt medewerking of toestemming
> Overgang appartementsrecht
> Vruchtgebruik van appartementsrecht


Afdeling 2. De vereniging van eigenaars
> Vereniging van eigenaars is rechtspersoon
> Bevoegdheden vergadering van eigenaars
> Beheer, vertegenwoordiging en toezicht
> Toegang tot de vergadering van eigenaars
> Gebruik gemeenschappelijke gedeelten
> Gelijkstelling akte van splitsing met de statuten
> Vernietiging besluit
> Het bestuur van de vereniging
> Toegang afzonderlijke gedeelten
> Belet of ontstentenis van het bestuur
> Exploiten en kennisgevingen
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen


Afdeling 3. Rechten uit verzekeringsovereenkomsten
> Beheer over verzekeringspenningen
> Geschillen over herstel of wijze herstel


Afdeling 4. Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing
> Wijziging akte van splitsing
> Machtiging rechter vervangt leden artikel 139
> Vernietiging besluit tot wijziging splitsingsakte
> Vernietiging wijziging
> Beperkte rechten en beslagen
> Splitsing van rechtswege opgeheven
> Rechterlijk bevel tot wijziging of opheffing splitsing
> Verplicht aan bevel uitvoering te geven
> Beperkte rechten, beslagen en voorrechten
> Vereniging ontbonden door opheffing splitsing

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl