Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:26-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het maken van partnerschapsvoorwaarden tijdens het geregistreerd partnerschap behoeft de goedkeuring van de rechtbank. Op grond van artikel 1:119 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt deze goedkeuring slechts geheel of ten dele geweigerd onder meer indien gevaar van benadeling van schuldeisers bestaat. Immers, wijziging van partnerschapsvermogensregime kan gevolgen hebben voor het verhaalsrecht van schuldeisers. Ingeval van overgang van algehele gemeenschap van goederen naar uitsluiting van gemeenschap wordt over het algemeen vereist dat een clausule wordt opgenomen waarin de echtgenoten zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor alle reeds bestaande schulden, de zogenaamde dozy-clausule.
Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 21 februari 1997 (NJ 1998, 205) kan voorts worden afgeleid dat indien door een echtgenoot die de gemeenschapsschulden niet is aangegaan tevens afstand wordt gedaan van de gemeenschap (artikel 1:103 BW) en de schuldeisers dus niet behoeven te vrezen voor een nadelige verdeling, de dozy clausule niet behoeft te worden opgenomen. In beginsel wordt, zo volgt uit genoemde uitspraak, in de bescherming van de schuldeisers voor wat betreft de mogelijkheid van verhaal op baten die in de toekomst in de gemeenschap zouden zijn gevallen voorzien door artikel 1:102 BW, dat immers bepaalt dat na ontbinding van de gemeenschap ieder der echtgenoten voor het geheel aansprakelijk blijft voor de gemeenchapsschulden, waarvoor hij voordien aansprakelijk was en voor de andere schulden van de gemeenschap voor de helft.

Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl