Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:09-08-2010



De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Nu verzoekers en de minderjarigen in Nederland wonen, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 3, aanhef en onder a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Ingevolge artikel 2 van de Wet conflictenrecht namen is Nederlands recht op het verzoek tot voornaamswijziging van toepassing.

Op grond van artikel 1:4, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek kan op verzoek van de betrokken persoon of van zijn wettelijk vertegenwoordiger een wijziging van de voornaam, inhoudende een schrapping of toevoeging van een naam, worden gelast door de rechtbank.
Voor een voornaamswijziging dient voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. Bovendien dient te worden beoordeeld of de gevraagde naam geoorloofd is naar de maatstaven van het tweede lid van voornoemd artikel. Een verzochte naam is niet geoorloofd indien deze ongepast is of overeenstemt met een bestaande geslachtsnaam die niet tevens een gebruikelijke voornaam is.



Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl