Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uitgangspunt van de wetgever is dat ouders in geval van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding het gezag gezamenlijk blijven uitoefenen, tenzij het in het belang van de minderjarigen is dat het gezag aan een van hen alleen toekomt.

Het enkele feit dat een van de ouders zulks wenst, is onvoldoende grond om te bepalen, dat het gezag over een kind aan een van de ouders alleen toekomt. Een dergelijke beslissing is slechts dan gerechtvaardigd, indien de rechter na onderzoek tot het oordeel komt dat deze in het belang van het kind is.

Het ontbreken van een goede communicatie tussen de ouders, brengt niet zonder meer mee dat in het belang van het kind het ouderlijk gezag aan een van de ouders moet worden toegekend. Dit kan anders zijn indien de bestaande communicatie-problemen zodanig ernstig zijn dat er een onaanvaardbaar risico is dat de minderjarige klem of verloren raakt tussen de ouders, die het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, zonder dat te verwachten is dat in die problemen binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen. In dat geval kan de conclusie gerechtvaardigd zijn dat aan één van de ouders alleen het ouderlijk gezag over het kind toekomt.

Op grond van artikel 1:7 lid 1 BW kan de geslachtsnaam van een persoon op zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, door de Koning worden gewijzigd. Lid 5 van dit artikel bepaalt (onder meer) dat bij algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld betreffende de gronden waarop de geslachtsnaamswijziging kan worden verleend, de wijze van indiening en behandeling van verzoeken als in het eerste lid bedoeld.

Het Besluit van 6 oktober 1997, houdende regels voor geslachtsnaamswijziging (Stb. 463), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 25 mei 2004 (Stb. 239), vormt de uitwerking van artikel 1:7 lid 5 BW.

Ingevolge artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit houdende regels voor geslachtsnaamswijziging (hierna: Besluit geslachtsnaamswijziging) - voor zover hier van belang - wordt de geslachtsnaam van een minderjarige van twaalf jaren of ouder op eensluidend verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger en van degene wiens geslachtsnaam ten behoeve van de minderjarige wordt verzocht, gewijzigd in de geslachtsnaam van de levensgezel van de ouder, indien deze persoon anders dan als ouder de minderjarige tezamen met de ouder gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaren onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek heeft verzorgd en opgevoed. Op basis van artikel 3 lid 4 sub c van het Besluit geslachtsnaamswijziging wordt het verzoek afgewezen, indien een ouder weigert in te stemmen met de verzochte geslachtsnaamswijziging van de minderjarige van twaalf jaren of ouder, tenzij deze minderjarige bij zijn instemming blijft.

Nu geen sprake is van een van de situaties als bedoeld in artikel 1:253t lid 5 BW en artikel 1:282 lid 7 BW, is op grond van vorenomschreven regelgeving niet de rechter, maar de Koning(in) beslissingsbevoegd voor wat betreft een verzoek tot geslachtsnaamswijziging. Een dergelijk verzoek dient op grond van artikel 3 lid 1 van het Besluit geslachtsnaamswijziging - voor zover hier van belang - te worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Vervolgens rijst de vraag wie daar in het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag mee wordt bedoeld.

Ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening vertegenwoordigen de ouders het kind op grond van artikel 1:253i lid 1 BW gezamenlijk in burgerlijke handelingen, met dien verstande dat een ouder alleen, mits niet van bezwaren van de andere ouder is gebleken, hiertoe ook bevoegd is.

In artikel 1:253i lid 2 BW is artikel 1:253a BW van overeenkomstige toepassing verklaard met dien verstande dat in plaats van 'de rechtbank' dient te worden gelezen 'de kantonrechter'. Dit betekent dat geschillen omtrent de gezamenlijke vertegenwoordiging van het kind in burgerlijke handelingen door de gezagsouders, op hun beider verzoek of op verzoek van een van hen aan de kantonrechter kunnen worden voorgelegd.

In aanvulling daarop overweegt het hof met name ook belang te hechten aan het feit dat een geslachtsnaamswijziging in beginsel eenmalig is.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl