Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:08-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens artikel 1:165 BW - dat ingevolge artikel 1:80e BW van overeenkomstige toepassing is op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap in de zin van artikel 1:80c lid 1 sub 6 BW - kan de rechter op verzoek van de ene partner als bedoeld in art. 1:80e BW bepalen, dat deze de echtelijke woning en de zich daarin tot de inboedel behorende zaken kan gebruiken gedurende een periode van zes maanden na de inschrijving van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand zoals bedoeld in artikel 1:163 BW.

Voormelde bepaling verschaft geen duidelijk criterium in welke gevallen een dergelijk verzoek wel en wanneer dit niet kan worden toegewezen. Het komt derhalve aan op de waardering van de omstandigheden van het concrete geval. Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat de ratio van de onderhavige bepaling is, dat deze een tijdelijke voorziening beoogt te geven met het oog op de moeilijkheden omtrent de huisvesting van één der partners die het gevolg van een echtscheidingsprocedure kan zijn.

De rechtbank zal in het concrete geval aan de gevraagde beslissing de uitkomst van een belangenafweging ten grondslag leggen.

Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl