Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:07-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In het geval van inbeslagneming staat voor belanghebbenden de klaagschriftprocedure van artikel 552 Sv open. Indien in die procedure een derde zich keert tegen een beslag en stelt dat hij eigenaar is van het inbeslaggenomene, dient de rechter die over dat beklag heeft te oordelen, allereerst na te gaan of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat de klager als eigenaar van het voorwerp moet worden aangemerkt.

De processuele bescherming die de bezitter van enig goed kan ontlenen aan artikel 3:119 van het Burgerlijk Wetboek, speelt bij deze toetsing geen rol. Voorwerpen die strafvorderlijk in beslag zijn genomen, worden door gedaagde immers niet voor zichzelf gehouden, maar voor de eigenaar. Gedaagde behoeft geen bewijs te leveren van een recht waarop hij zich niet beroept.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl