Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:20-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 3:313 Burgerlijk Wetboek (hierna : BW) bepaalt dat een termijn van de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verplichting om te geven of te doen een aanvang neemt op de dag volgend op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.

Voor de beantwoording van de vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding tussen de partijen is geregeld, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van deze overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltexcriterium). Er kan daarom niet met een zuiver taalkundige uitleg worden volstaan, al is de taalkundige betekenis die de woorden normaal gesproken in het maatschappelijk verkeer hebben -gelezen in de context van de overeenkomst als geheel- vaak wel van groot belang (HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493).

Artikel 6:6 BW bepaalt dat indien een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd is, zij ieder voor een gelijk deel verbonden zijn, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl