Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Regeling omgevingsrecht
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk 6a. Indieningsvereisten vanwege bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet aangewezen activiteiten

Artikel 6.3.Activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a van het besluit

1. In of bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a, eerste tot en met vijfde lid, van het besluit verstrekt de aanvrager de gegevens, bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer alsmede in de gevallen bedoeld in de artikelen 1.11, vijfde lid, 1.16, 1.18 en 1.19 van dat besluit, de in de betrokken bepalingen bedoelde gegevens.

2. In of bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a, zesde lid, van het besluit, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:
a. ingeval sprake is van het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer: de gegevens, bedoeld in de artikel 1.10 en 1.21a van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
b. ingeval sprake is van het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer: de gegevens, bedoeld in artikel 1.10a, derde lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

-

De Regeling omgevingsrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 17 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl