Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Regeling omgevingsrecht
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >Hoofdstuk 10. Kwaliteitseisen

§ 10.1. Kwaliteitseisen handhaving

Artikel 10.1.Begripsomschrijvingen

1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: bestuursorgaan: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de wet; bepaalde bij of krachtens de wet: bepaalde bij of krachtens de wet met betrekking tot activiteiten met betrekking tot een inrichting.

2. In deze paragraaf wordt, behoudens voor zover wordt gesproken van strafrechtelijke handhaving, onder ‘handhaving’ verstaan: bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde.Artikel 10.2.Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wet of de betrokken wetten.Artikel 10.3.Handhavingsbeleid

1. De analyse van de problemen, bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, van het besluit, geeft in ieder geval inzicht in:
a. de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde;
b. de kansen dat overtredingen als bedoeld onder a zullen plaatsvinden.

2. Tot de onderwerpen met betrekking waartoe de strategie, bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, van het besluit, inzicht geeft, behoren voorts:
a. de wijze waarop de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde wordt bevorderd;
b. de voorlichting aan personen die een inrichting drijven, inzake de voor hen krachtens het bepaalde bij of krachtens de wet of de betrokken wetten geldende voorschriften.

3. Tot de in artikel 7.2, vierde lid, onder a, van het besluit bedoelde wijze waarop het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde, wordt uitgeoefend, behoort in ieder geval:
a. de wijze waarop de controle ter plaatse wordt voorbereid en uitgeoefend;
b. de frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd, waarbij die frequentie voor IPPC-installaties, afhankelijk van de milieurisico’s, het nalevingsgedrag en de aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, ten minste één controlebezoek per drie jaar bij beperkte milieurisico’s en ten minste één controlebezoek per jaar bij grote milieurisico’s is;
c. de wijze waarop zakelijke gegevens en bescheiden worden gecontroleerd;
d. de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde ten aanzien van stoffen, trillingen, en warmte die of geluid dat, direct of indirect vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem, worden onderscheidenlijk wordt gebracht;
e. de wijze waarop de controle en verificatie plaatsvinden van de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd door personen die een inrichting drijven.

4. Tot de afspraken, bedoeld in artikel 7.2, vijfde lid, van het besluit, behoren in ieder geval de afspraken die zijn gemaakt over:
a. de uitvoering van artikelen 18.2a, eerste lid, en 18.2b, eerste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 95, derde lid, van de Wet bodembescherming;
b. de handhaving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde omtrent handelingen met betrekking tot stoffen, preparaten of andere producten;
c. de uitwisseling van gegevens betreffende de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

5. Onverminderd de frequentie, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, worden bij IPPC-installaties niet-routinematige controlebezoeken uitgevoerd:
a. vóór de verlening of verandering van een vergunning;
b. om zo spoedig mogelijk ernstige klachten, ernstige ongewone voorvallen of overtredingen te onderzoeken;
c. indien bij een controle een ernstige overtreding is vastgesteld, binnen zes maanden na de vaststelling.

6. Na elk controlebezoek bij een IPPC-installatie:
a. stelt het bevoegd gezag een verslag op waarin de relevante bevindingen over de naleving en de conclusies over de eventuele noodzaak van verdere maatregelen worden neergelegd;
b. zendt het bevoegd gezag het verslag, bedoeld onder a, binnen twee maanden aan de vergunninghouder;
c. stelt het bevoegd gezag het verslag binnen vier maanden voor eenieder op verzoek beschikbaar, waarbij de artikelen 19.3 tot en met 19.5 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing zijn.Artikel 10.4.Uitvoeringsprogramma

Het bestuursorgaan werkt het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, van het besluit, uit in werkplannen voor de betrokken onderdelen van zijn organisatie.Artikel 10.5.Uitvoeringsorganisatie

Ter waarborging van een adequate en objectieve uitvoering van het handhavingsbeleid, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van het besluit, draagt het bestuursorgaan er zorg voor dat:
a. de personen die zijn belast met werkzaamheden in het kader van de handhaving adequaat zijn opgeleid of zo nodig worden opgeleid op basis van een opleidingsplan;
b. voor zover van toepassing, met de personen die het rechtstreeks aangaat of in het voorkomende geval met degene onder wiens verantwoordelijkheid zij werken schriftelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het ten behoeve van de handhaving gebruik maken van personen die niet onder de organisatie van het bestuursorgaan ressorteren;
c. adequate technische, juridische en administratieve voorzieningen beschikbaar zijn;
d. instrumenten en apparaten die bij de handhaving worden gebruikt in een goede staat van onderhoud verkeren en deze zonodig worden gekalibreerd.Artikel 10.6.Monitoring

Tot de in artikel 7.6, tweede lid, van het besluit bedoelde gegevens behoren in ieder geval gegevens betreffende het aantal:
a. uitgevoerde controles;
b. geconstateerde overtredingen;
c. opgelegde bestuurlijke sancties;
d. processen-verbaal;
e. over mogelijke overtredingen ontvangen klachten.Hoofdstuk 11. SlotbepalingenArtikel 11.1.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.Artikel 11.2.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omgevingsrecht.
Bijlage : Nederlandse informatiedocumenten over BBT

Naam document
jaartal
vindplaats


Handreiking (co-)vergisting van mest
september 2010
InfoMil.nl


NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht
juli 2012
InfoMil.nl


NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming
maart 2012
Agentschapnl.nl


Handreiking methaanreductie stortplaatsen
april 2007
Agentschapnl.nl


Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
juni 2007
InfoMil.nl


Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
oktober 2007
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 8: Organische peroxiden: Opslag
december 2011
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 9: Vloeibare zuurstof opslag van 0,45-100 m3 en erratum
oktober 2007
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading
juli 2005
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 13: Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen
februari 2009
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
december 2011
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 16: LPG: Afleverinstallaties
september 2010
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 18: Distributiedepots voor LPG
juli 2005
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 19: Opslag van propaan
juni 2008
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 22: Toepassing van propaan
september 2008
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 23: Propaan, vulstations van propaan- en butaanflessen
juli 2005
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 24: Propaan, vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether als drijfgas
juli 2005
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 25: Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen
oktober 2011
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
december 2011
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
oktober 2008
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
december 2011
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


PGS 33-1: Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
juni 2013
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


BBT-documenten water
Landbouw
Beoordelingsmethode emissiereducerende maatregelen Lozingsbesluit open teelt en veehouderij
maart 2003
Helpdeskwater.nl/ciw


Recirculeren van spoelwater; Gevolgen voor de microbiologische kwaliteit van spoelwater
september 2003
Helpdeskwater.nl/ciw


Goed gietwater; Beoordelingskader voor verplichte aanleg van een gietwatervoorziening bij grondgebonden glastuinbouwbedrijven
januari 2004
Helpdeskwater.nl/ciw


Achtergronddocument glastuinbouw t.b.v. KRW-decembernota 2005, eindversie
augustus 2005
Helpdeskwater.nl/ciw


Bodemsanering + bagger
Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots
april 1998
Helpdeskwater.nl/ciw


Riooloverstorten
Riooloverstorten deel 1: Knelpuntcriteria riooloverstorten
juni 2001
Helpdeskwater.nl/ciw


Riooloverstorten deel 2: Eenduidige basisinspanning
juni 2001
Helpdeskwater.nl/ciw


Riooloverstorten deel 3: Model voor vergunningverlening riooloverstorten
december 2001
Helpdeskwater.nl/ciw


Riooloverstorten deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1
september 2002
Helpdeskwater.nl/ciw


Riooloverstorten deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, fase B
januari 2003
Helpdeskwater.nl/ciw


Industriële activiteiten
Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen
februari 2000
Helpdeskwater.nl/ciw


Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen
april 2001
Helpdeskwater.nl/ciw


Offshore
februari 2002
Helpdeskwater.nl/ciw


Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging
april 2002
Helpdeskwater.nl/ciw


Instrumentarium
Meten en bemonsteren van afvalwater
maart 1998
Helpdeskwater.nl/ciw


Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water
mei 2000
Helpdeskwater.nl/ciw


Normen voor het Waterbeheer
mei 2000
Helpdeskwater.nl/ciw


Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater
oktober 2011
Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl


Milieunormen in perspectief
september 2002
Helpdeskwater.nl/ciw


Lozingseisen Wvo-vergunningen
november 2005
Helpdeskwater.nl/ciw


Warmtelozing
CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen
november 2004
Helpdeskwater.nl/ciw


Oplegnotitie BREF
Oplegnotitie BREF Pulp- en papierindustrie
april 2004
Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Ferrometaalbewerkende industrie
april 2004
Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling
augustus 2005
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Non-ferro metaal
augustus 2005
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Raffinaderijen
februari 2006
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Afvalbehandeling
augustus 2006
Infomil.nl


Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij
juli 2007
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Afvalverbranding
maart 2007
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Grote stookinstallaties
oktober 2007
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Smederijen en gieterijen
juni 2008
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Keramische industrie
juni 2008
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Textielindustrie
juni 2008
Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Industriële koelsystemen
februari 2009
Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF’s Chemie
juni 2010
Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Emissies uit opslag
december 2010
InfoMil.nl


Oplegnotitie BREF Voedingsmiddelen- en zuivelindustrie
december 2010
InfoMil.nl


1
Nederlandse norm voor Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.
2
Nederlandse norm voor Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

-

De Regeling omgevingsrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 17 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl