Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

InhoudsopgaveEerste Boek De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad (artikelen 1 t/m 429t)
Eerste titel Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 77)
Eerste afdeling Rechtsmacht van de Nederlandse rechter (artikelen 1 t/m 14)
Tweede afdeling Enkelvoudige en meervoudige kamers (artikelen 15 t/m 18)
Derde afdeling Algemene voorschriften voor procedures (artikelen 19 t/m 35)
Vierde afdeling Wraking en verschoning van rechters (artikelen 36 t/m 41)
Vijfde afdeling Het openbaar ministerie en de procureur-generaal bij de Hoge Raad (artikelen 42 t/m 44)
Vijfde A afdeling De raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de commissie van de Europese gemeenschappen (artikel 44a)
Zesde afdeling Exploten (artikelen 45 t/m 66)
Zevende afdeling Inlichtingen over buitenlands recht en communautair mededingingsrecht (artikelen 67 t/m 68)
Achtste afdeling Herstel van verkeerd inleiden van een procedure, verwijzing door of naar de kantonrechter en verwijzing bij absolute onbevoegdheid (artikelen 69 t/m 76)
Negende afdeling Slotbepaling (artikel 77)

Tweede titel De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg (artikelen 78 t/m 260)
Eerste afdeling Algemene bepalingen (artikelen 78 t/m 92)
Tweede afdeling Kantonzaken (artikelen 93 t/m 98)
Derde afdeling Relatieve bevoegdheid (artikelen 99 t/m 110)
Vierde afdeling Dagvaarding (artikelen 111 t/m 124)
Vijfde afdeling Verloop van het geding (artikelen 125 t/m 135)
Zesde afdeling Reconventie (artikelen 136 t/m 138)
Zevende afdeling Verstek (artikelen 139 t/m 142)
Achtste afdeling Verzet (artikelen 143 t/m 148)
Negende afdeling Bewijs (artikelen 149 t/m 207)
§ 1 Algemene bepalingen van bewijsrecht (artikelen 149 t/m 155)
§ 2 Akten en vonnissen (artikelen 156 t/m 161)
§ 3 Openlegging van boeken, bescheiden en geschriften (artikel 162)
§ 4 Getuigen (artikelen 163 t/m 185)
§ 5 Voorlopig getuigenverhoor (artikelen 186 t/m 193)
§ 6 Deskundigen (artikelen 194 t/m 200)
§ 7 Plaatsopneming en bezichtiging (artikel 201)
§ 8 Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging (artikelen 202 t/m 207)
Tiende afdeling Incidentele vorderingen (artikelen 208 t/m 224)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 208 t/m 209)
§ 2 Vrijwaring (artikelen 210 t/m 216)
§ 3 Voeging en tussenkomst (artikelen 217 t/m 219)
§ 4 Verwijzing en voeging van zaken (artikelen 220 t/m 222)
§ 5 Voorlopige voorzieningen (artikel 223)
§ 6 Zekerheidstelling voor proceskosten (artikel 224)
Elfde afdeling Schorsing en hervatting (artikelen 225 t/m 228)
Twaalfde afdeling Het vonnis (artikelen 229 t/m 245)
§ 1 Algemeen (artikelen 229 t/m 236)
§ 2 Kosten (artikelen 237 t/m 245)
Dertiende afdeling Afbreking van de instantie (artikelen 246 t/m 253)
§ 1 Doorhaling op de rol (artikelen 246 t/m 248)
§ 2 Afstand van instantie (artikelen 249 t/m 250)
§ 3 Verval van instantie (artikelen 251 t/m 253)
Veertiende afdeling Het kort geding (artikelen 254 t/m 260)

Derde titel De verzoekschriftprocedure in eerste aanleg (artikelen 261 t/m 291)
Eerste afdeling Algemene bepaling (artikel 261)
Tweede afdeling Relatieve bevoegdheid (artikelen 262 t/m 270)
Derde afdeling Oproeping (artikelen 271 t/m 277)
Vierde afdeling Verloop van de procedure (artikelen 278 t/m 291)

Vierde titel (vervallen) (artikelen 303 t/m 321)

Vijfde titel (vervallen) (artikelen 322 t/m 328)

Zesde titel Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof (artikelen 329 t/m 331)

Zevende titel Hoger beroep (artikelen 332 t/m 362)
Eerste afdeeling Van de zaken aan hooger beroep onderworpen (artikelen 332 t/m 338)
Tweede afdeeling Van den termijn van beroep (artikelen 339 t/m 342)
Derde afdeeling Van de regtspleging in hooger beroep en de gevolgen van hetzelve (artikelen 343 t/m 357)
Vierde afdeling Hoger beroep tegen beschikkingen (artikelen 358 t/m 362)

Achtste titel (vervallen) (artikelen 363 t/m 375)

Negende titel Verzet door derden (artikelen 376 t/m 381)

Tiende titel Herroeping (artikelen 382 t/m 397)
Eerste afdeling Herroeping van vonnissen (artikelen 382 t/m 389)
Tweede afdeling Herroeping van beschikkingen (artikelen 390 t/m 392)

Elfde titel Cassatie (artikelen 398 t/m 429)
Eerste afdeling Van de zaken aan cassatie onderworpen (artikelen 398 t/m 401c)
Tweede afdeling Van de termijn van beroep en van deszelfs schorsende kracht (artikelen 402 t/m 406)
Derde afdeling Van de rechtspleging in cassatie (artikelen 407 t/m 418a)
Vierde afdeling Van de uitspraak in cassatie (artikelen 419 t/m 425)
Vijfde afdeling Van beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest (artikelen 426 t/m 429)

Twaalfde titel (vervallen) (artikelen 429a t/m 429t)


Tweede Boek Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonissen, beschikkingen en authentieke akten (artikelen 430 t/m 620)
Eerste titel Algemene regels (artikelen 430 t/m 438c)

Tweede titel Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn (artikelen 439 t/m 500)
Eerste afdeling Van executoriaal beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn (artikelen 439 t/m 474)
Eerste afdeling A Van executoriaal beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam en effecten op naam, die geen aandelen zijn (artikelen 474a t/m 474bb)
Eerste afdeling B Van executoriaal beslag op aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (artikelen 474c t/m 474i)
Tweede afdeling Van executoriaal beslag onder derden (artikelen 475 t/m 479a)
Tweede afdeling A Van executoriaal beslag onder derden in zaken betreffende levensonderhoud en uitkering voor de huishouding (artikelen 479b t/m 479g)
Tweede afdeling B Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf (artikelen 479h t/m 479k)
Tweede afdeling c Van executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering (artikelen 479ka t/m 479r)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 479ka t/m 479kc)
§ 2 Beslag ten laste van de verzekeringnemer op diens rechten uit een levensverzekering (artikelen 479l t/m 479r)
Derde afdeling Van de verdeling van de opbrengst der executie (artikelen 480 t/m 490d)
Vierde afdeling Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen registergoederen zijn (artikelen 491 t/m 500)

Derde titel Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken (artikelen 502 t/m 562)
Eerste afdeling Van executoriaal beslag op onroerende zaken (artikelen 502 t/m 513a)
Tweede afdeling Van executoriale verkoop van onroerende zaken (artikelen 514 t/m 537j)
Derde afdeling Van opvordering door derden (artikelen 538 t/m 543)
Vierde afdeling Van executie door een hypotheekhouder (artikelen 544 t/m 550)
Vijfde afdeling Van de verdeling van de opbrengst van de executie (artikelen 551 t/m 554)
Zesde afdeling Van gedwongen ontruiming (artikelen 555 t/m 562)

Vierde titel Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van schepen en luchtvaartuigen (artikelen 562a t/m 584r)
Eerste afdeling Van executoriaal beslag op en executie van schepen (artikelen 562a t/m 584)
Tweede afdeling Van executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen (artikelen 584a t/m 584r)

Vijfde titel Van lijfsdwang en deszelfs tenuitvoerlegging en van dwangsom (artikelen 585 t/m 611i)
Eerste afdeling Lijfsdwang (artikelen 585 t/m 590)
Tweede afdeling Tenuitvoerlegging en ontslag (artikelen 591 t/m 611)
Derde afdeeling Van dwangsom (artikelen 611a t/m 611i)

Zesde titel Van het vereffenen van schadevergoeding (artikelen 612 t/m 615b)

Zevende titel Van het stellen van zekerheid (artikelen 616 t/m 620)Derde Boek Van regtspleging van onderscheiden aard (artikelen 621 t/m 1019v)
Eerste titel Van rechtspleging in zaken van verkeersmiddelen en vervoer (artikelen 621 t/m 657)

Eerste Afdeling Algemene bepalingen (artikelen 621 t/m 642)
Tweede Afdeling Van rechtspleging inzake beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (artikelen 642a t/m 657)

Tweede titel Van procedures betreffende een nalatenschap of een gemeenschap (artikelen 658 t/m 699)
Eerste afdeling Van de verzegeling (artikelen 658 t/m 665)
Tweede afdeling Van ontzegeling (artikelen 666 t/m 670)
Derde afdeling Van boedelbeschrijving (artikelen 671 t/m 675)
Vierde afdeling Van geschillen in verband met verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving (artikel 676)
Vierde afdeling A Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures betreffende een nalatenschap (artikelen 676a t/m 676b)
Vijfde afdeling Van de verdeling van een gemeenschap (artikelen 677 t/m 699)

Vierde titel Van middelen tot bewaring van zijn recht (artikelen 700 t/m 770c)
Eerste afdeling Algemene bepalingen (artikelen 700 t/m 710a)
Tweede afdeling Van conservatoir beslag in handen van de schuldenaar (artikelen 711 t/m 713)
Derde afdeling Van conservatoir beslag op aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn (artikelen 714 t/m 717)
Vierde afdeling Van conservatoir beslag onder derden (artikelen 718 t/m 723)
Vijfde afdeling Van conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf (artikel 724)
Vijfde afdeling A Van conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering (artikel 724a)
Zesde afdeling Van conservatoir beslag op onroerende zaken (artikelen 725 t/m 727)
Zesde afdeling A Van conservatoir beslag op schepen (artikelen 728 t/m 728b)
Zesde afdeling B Van conservatoir beslag op luchtvaartuigen (artikelen 729 t/m 729e)
Zevende afdeling Van conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen (artikelen 730 t/m 764)
Achtste afdeling Van conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder bekende woonplaats in Nederland (artikelen 765 t/m 767)
Negende Afdeling Van middelen tot bewaring van zijn recht op goederen der gemeenschap (artikelen 768 t/m 770c)

Vijfde titel Rekenprocedure (artikelen 771 t/m 797f)

Zesde Titel Rechtspleging in zaken betreffende het personen- en familierecht (artikelen 798 t/m 832)

Eerste afdeling Rechtspleging in andere zaken dan scheidingszaken (artikelen 798 t/m 813)
Tweede afdeling Rechtspleging in scheidingszaken (artikelen 814 t/m 832)
§ 1 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (artikelen 814 t/m 820a)
§ 2 Voorlopige voorzieningen (artikelen 821 t/m 826)
§ 3 Nevenvoorzieningen (artikelen 827 t/m 827p)
§ 4 Ontbinding van een geregistreerd partnerschap (artikelen 828 t/m 832)

Zevende titel Enige bijzondere rechtsplegingen (artikelen 833 t/m 984)
Eerste afdeling Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen (artikelen 833 t/m 843b)
Tweede afdeling Van gerechtelijke bewaring (artikelen 853 t/m 984)

Negende titel Van de formaliteiten, vereist voor de tenuitvoerlegging van in vreemde Staten tot stand gekomen executoriale titels (artikelen 985 t/m 994)
Eerste afdeling Algemene bepalingen (artikelen 985 t/m 992)
Tweede afdeling Bijzondere bepalingen (artikelen 993 t/m 994)

Tiende titel Van rechtspleging in zaken van rechtspersonen (artikelen 995 t/m 998)

Elfde titel Van rechtspleging inzake jaarrekeningen en jaarverslagen (vervallen) (artikelen 999 t/m 1002)

Twaalfde titel Van rechtspleging in zaken betreffende onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (artikelen 1003 t/m 1006)

Titel 13 Van rechtspleging in zaken betreffende de teruggave van cultuurgoederen (artikelen 1008 t/m 1012)

Titel 14 Van rechtspleging in zaken betreffende de verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve schadeafwikkeling (artikelen 1013 t/m 1018)

Titel 15 Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom (artikelen 1019 t/m 1019i)

Titel 16 Van rechtspleging in pachtzaken (artikelen 1019j t/m 1019v)


Vierde Boek Arbitrage (artikelen 1020 t/m 1077)
Eerste titel Arbitrage in Nederland (artikelen 1020 t/m 1073)

Eerste afdeling De overeenkomst tot arbitrage en de benoeming tot arbiter (artikelen 1020 t/m 1035)
Tweede afdeling Het arbitraal geding (artikelen 1036 t/m 1048)
Derde afdeling Het arbitraal vonnis (artikelen 1049 t/m 1061)
Vierde afdeling De tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis (artikelen 1062 t/m 1063)
Vijfde afdeling De vernietiging en de herroeping van het arbitraal vonnis (artikelen 1064 t/m 1068)
Zesde afdeling Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen (artikel 1069)
Zevende afdeling Slotbepalingen (artikelen 1070 t/m 1073)

Tweede titel Arbitrage buiten Nederland (artikelen 1074 t/m 1077)
Algemene slotbepaling

-

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is voor het laatst geactualiseerd op: 27 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl