Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Grondwet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

§ 1. Inrichting en samenstelling


Artikel 50De Staten-Generaal

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.Artikel 51Tweede Kamer en Eerste Kamer vormen Staten-Generaal

1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

2. De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.

3. De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.

4. Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De Tweede Kamer en de Eerste Kamer vormen samen de Staten-Generaal.Artikel 52Zittingsduur Tweede Kamer en Eerste Kamer

1. De zittingsduur van beide kamers is vier jaren.

2. Indien voor de provinciale staten bij de wet een andere zittingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, wordt daarbij de zittingsduur van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin gewijzigd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Zowel voor de leden van de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zijn er om de vier jaar verkiezingen.Artikel 53Leden kiezen op grondslag evenredige vertegenwoordiging

1. De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.

2. De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De leden van beide kamers zijn gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging.Artikel 54Verkiezing leden van de Tweede Kamer

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.

2. Van het kiesrecht is uitgesloten hij die wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De Nederlanders die achttien jaar of ouder zijn kiezen de leden van de Tweede Kamer.Artikel 55Verkiezing leden van de Eerste Kamer

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van een kiescollege als bedoeld in artikel 132a, derde lid. De verkiezing wordt, behoudens in geval van ontbinding der kamer, gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De leden van provinciale staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.Artikel 56Vereisten om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Vereisten om lid van de Tweede Kamer of Eerste Kamer te kunnen zijn.Artikel 57Niemand kan lid van beide kamers zijn

1. Niemand kan lid van beide kamers zijn.

2. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

3. Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.

4. De wet kan ten aanzien van andere openbare betrekkingen bepalen dat zij niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Staten-Generaal of van een der kamers kunnen worden uitgeoefend.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Lidmaatschap combinaties die zijn uitgesloten.Artikel 57aTijdelijke vervanging van een lid Staten-Generaal

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Vervanging leden van één van de kamers vanwege zwangerschap, bevalling en ziekte.Artikel 58Kamer onderzoekt geloofsbrieven nieuwbenoemde leden

Elke kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar nieuwbenoemde leden en beslist met inachtneming van bij de wet te stellen regels de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De kamers onderzoeken de stukken die een nieuw gekozen lid moet afgeven om toegelaten te worden als lid.Artikel 59Kiesrecht en verkiezingen

Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wordt bij de wet geregeld.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Wat verder het kiesrecht en de verkiezen betreft wordt met name in de Kieswet geregeld.Artikel 60Ambtsaanvaarding kamerleden

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Ambtsaanvaarding door de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.Artikel 61Benoeming voorzitter en griffier elk der kamers

1. Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzitter.

2. Elk der kamers benoemt een griffier. Deze en de overige ambtenaren van de kamers kunnen niet tevens lid van de Staten-Generaal zijn.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Benoeming voorzitter en griffier.Artikel 62Leiding van de verenigde vergadering

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft de leiding van de verenigde vergadering.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De voorzitter van de Eerste Kamer heeft de leiding als de beide kamers samen vergaderen.Artikel 63Geldelijke voorzieningen voor leden Staten-Generaal

Geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden worden bij de wet geregeld. De kamers kunnen een voorstel van wet ter zake alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Financiële voorzieningen voor leden van één van de kamers.Artikel 64Ontbinding Eerste Kamer en/of Tweede Kamer

1. Elk der kamers kan bij koninklijk besluit worden ontbonden.

2. Het besluit tot ontbinding houdt tevens de last in tot een nieuwe verkiezing voor de ontbonden kamer en tot het samenkomen van de nieuw gekozen kamer binnen drie maanden.

3. De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen kamer samenkomt.

4. De wet stelt de zittingsduur van een na ontbinding optredende Tweede Kamer vast; de termijn mag niet langer zijn dan vijf jaren. De zittingsduur van een na ontbinding optredende Eerste Kamer eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur van de ontbonden kamer zou zijn geëindigd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De regering kan zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer ontbinden.§ 2. Werkwijze

Artikel 65Uiteenzetting van het te voeren beleid door regering

Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Door of namens de koning wordt een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.Artikel 66Vergaderingen Staten-Generaal zijn in beginsel openbaar

1. De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar.

2. De deuren worden gesloten, wanneer een tiende deel van het aantal aanwezige leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt.

3. Door de kamer, onderscheidenlijk de kamers in verenigde vergadering, wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De vergaderingen van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn in beginsel openbaar.Artikel 67Stemmingen en onafhankelijkheid van de leden

1. De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

3. De leden stemmen zonder last.

4. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Stemmingen en onafhankelijkheid van de leden.Artikel 68Inlichtingenplicht ministers en staatssecretarissen

De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De plicht voor ministers en staatssecretarissen om verlangde inlichtingen te verstrekken als dit door één of meer leden is verzocht (zoals blijkt uit de praktijk betreft dit de leden van de Tweede Kamer).Artikel 69Toegang minister en staatssecretaris tot vergaderingen

1. De ministers en de staatssecretarissen hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen aan de beraadslaging deelnemen.

2. Zij kunnen door de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.

3. Zij kunnen zich in de vergaderingen doen bijstaan door de personen, daartoe door hen aangewezen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Aanwezigheid van en deelneming aan beraadslaging door ministers en staatssecretarissen.Artikel 70Enquêterecht

Beide kamers hebben, zowel ieder afzonderlijk als in verenigde vergadering, het recht van onderzoek (enquête), te regelen bij de wet.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben het recht van onderzoek.Artikel 71Parlementaire onschendbaarheid

De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Personen die onschendbaar zijn en niet kunnen worden vervolgd of aangesproken met betrekking tot hetgeen deze personen in een vergadering van de Tweede Kamer of Eerste Kamer of van commissies daaruit hebben gezegd of schriftelijk hebben overlegd.Artikel 72Vaststellen reglement van orde

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering een reglement van orde vast.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft een reglement van orde.

-

De grondwet is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl