Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Het reglement van orde van de Eerste Kamer
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >Schriftelijke voorbereiding

Artikel 165Voorstel tot wijziging reglement

1. Een voorstel tot wijziging van het reglement, niet zijnde een voorstel als bedoeld in artikel 158, tweede lid wordt door een commissie als bedoeld in artikel 160, eerste lid behandeld op dezelfde wijze als een voorstel dat aan een vaste of bijzondere commissie is toevertrouwd, waarbij de voorsteller in de plaats treedt van de minister.

2. De commissie kan, zo een meerderheid van haar leden zich daarmee verenigt, amendementen indienen op het voorstel.

3. Indien tijdens de schriftelijke voorbereiding amendementen bij de griffie mochten zijn ingekomen, geven voorstellers en commissies in de te wisselen stukken hun oordeel over deze amendementen.Artikel 166Voorstellers kunnen niet deelnemen aan het onderzoek

De voorstellers kunnen niet in de commissie als bedoeld in artikel 160, deelnemen aan het onderzoek van een door hen ingediend voorstel.Openbare beraadslaging

Artikel 167Amendement is ingediend

1. Indien een amendement is ingediend nadat de schriftelijke voorbereiding is afgesloten, kan de Kamer daarover alsnog het oordeel vragen van de commissie als bedoeld in de artikelen 160 dan wel 162. Deze commissie kan mondeling of schriftelijk rapporteren.

2. Indien zij om het in het eerste lid bedoelde oordeel heeft gevraagd, kan de Kamer de beraadslaging over het gedeelte van het voorstel waarop een amendement is ingediend onderbreken totdat bedoeld oordeel is verkregen, of van het beraad in de commissie is verslag gedaan.Artikel 168Spreken vanaf het spreekgestoelte

Leden, voorstellers en woordvoerders namens de betrokken commissies spreken vanaf het spreekgestoelte.Artikel 169Voorstel onderwerpen aan algemene beschouwingen

1. De Kamer kan een voorstel onderwerpen aan algemene beschouwingen.

2. Nadat deze algemene beschouwingen zijn afgesloten, of nadat de Kamer heeft besloten daarvan af te zien, wordt het voorstel artikelsgewijs behandeld.Artikel 170Voorzitter onderwerpt amendementen aan beraadslaging

De Voorzitter onderwerpt de amendementen gelijktijdig met het artikel waarop zij betrekking hebben aan de beraadslaging. Zo nodig komt daarna ook het artikel zelf nog in de beraadslaging.Artikel 171Amendement kan worden toegelicht

Elk amendement kan door de indiener of door een der indieners worden toegelicht.Artikel 172Veranderingen in amendement aanbrengen

1. De indiener is bevoegd in zijn amendement veranderingen aan te brengen.

2. De indiener is ook bevoegd het amendement in te trekken, doch indien de beraadslaging gesloten is alleen met toestemming van de Kamer.

3. Indien een amendement is ingediend door meer dan één lid oefent de eerste ondertekenaar de rechten uit die in de vorige leden aan de indiener zijn toegekend.Artikel 173Voorstel door meer dan één lid gedaan

1. Indien een voorstel door meer dan één lid is gedaan oefent de eerste ondertekenaar de rechten uit die dit reglement aan de voorsteller toekent.

2. Indien een voorstel is gedaan door een commissie, oefent de voorzitter van die commissie dan wel de door die commissie daartoe aangewezen woordvoerder namens de commissie de rechten uit die dit reglement aan de voorsteller toekent.Volgorde van de beslissingen

Artikel 174Volgorde bij het nemen van beslissingen

1. Bij het nemen van beslissingen over een artikel en de daarop voorgestelde amendementen wordt als volgorde in acht genomen:
a. beslissing over eventuele subamendementen;
b. beslissing over amendementen;
c. beslissing over het al dan niet gewijzigde of door een ander vervangen artikel.

2. Indien op een bepaald onderdeel van een voorstel meer dan één amendement is ingediend, heeft het amendement met de verste strekking voorrang. Voorzover de vorige zinsnede geen uitsluitsel biedt, wordt gestemd in de volgorde waarin zij zijn ingediend.Artikel 175Amendementen als vervallen beschouwd

De Kamer kan beslissen dat amendementen door het aanbrengen van andere wijzigingen als vervallen moeten worden beschouwd.Artikel 176Kamer neemt eindbeslissing over voorstel

Nadat over alle artikelen is beslist, neemt de Kamer de eindbeslissing over het voorstel in zijn geheel.Artikel 177Eindbeslissing uitstellen

1. Indien het voorstel in de loop der beraadslagingen wijzigingen heeft ondergaan, kan de Kamer besluiten de eindbeslissing tot een volgende vergadering uit te stellen. In de tussentijd beraadt de commissie bedoeld in artikel 160, eerste lid, zich in overleg met de voorsteller over het voorstellen van mogelijke wijzigingen, doch alleen die, welke door de aangebrachte wijzigingen of door de verwerping van artikelen noodzakelijk zijn geworden of welke strekken tot herstellen van kennelijke vergissingen.

2. Over de aldus voorgestelde wijzigingen en de artikelen waarop zij betrekking hebben wordt de beraadslaging heropend, tenzij de Kamer besluit onmiddellijk over de voorgestelde wijzigingen te beslissen.

3. Veranderingen van het volgnummer van artikelen of onderdelen, nodig geworden door wijzigingen welke in een voorstel gebracht zijn of welke door het invoegen van een voorstel in het reglement noodzakelijk zijn en veranderingen in de aanhaling van het nummer van artikelen of onderdelen welke het gevolg daarvan zijn, worden door de Voorzitter aangebracht.Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen

Artikel 178

De artikelen, gegeven in Hoofdstuk XIII van dit reglement vinden in gevallen waarin niet op andere wijze is voorzien zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.Artikel 179Afwijken van bepalingen van dit reglement

De Kamer kan te allen tijde besluiten van de bepalingen van dit reglement af te wijken, indien geen der leden zich daartegen verzet en indien de afwijking niet in strijd is met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Grondwet of een andere wet.Artikel 180

Dit reglement treedt in werking met ingang van 6 juni 1995.Artikel 181
[Vervallen per 06-06-1995]

-

Het reglement van orde van de Eerste Kamer is voor het laatst geactualiseerd op: 23 januari 2017.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl