Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wetboek van strafvordering

InhoudsopgaveEerste Boek Algemeene bepalingen (artikelen 1 t/m 138d)
Titel I Strafvordering in het algemeen (artikelen 1 t/m 26)
Eerste afdeeling Inleidende bepaling (artikel 1)
Tweede afdeeling Relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming van strafbare feiten (artikelen 2 t/m 6)
Derde afdeeling Vervolging van strafbare feiten (artikelen 7 t/m 11)
Vierde afdeeling Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten (artikelen 12 t/m 13a)
Vijfde afdeeling Schorsing der vervolging (artikelen 14 t/m 20)
Zesde afdeeling Behandeling door de raadkamer (artikelen 21 t/m 26)
Titel II De verdachte (artikelen 27 t/m 36e)
Titel III De raadsman (artikelen 37 t/m 51)

Algemeene bepaling (artikel 37)
Eerste afdeeling Keuze van een raadsman (artikelen 38 t/m 39)
Tweede afdeeling Toevoeging van een raadsman (artikelen 40 t/m 49)
Derde afdeeling Bevoegdheden van den raadsman betreffende het verkeer met den verdachte en de kennisneming van processtukken (artikelen 50 t/m 51)
Titel IIIA De benadeelde partij (artikelen 51a t/m 51f)
Titel IIIC De deskundige (artikelen 51i t/m 51m)
Titel IV Eenige bijzondere dwangmiddelen (artikelen 52 t/m 126f)

Eerste afdeeling Aanhouding en inverzekeringstelling (artikelen 52 t/m 62a)
Tweede afdeeling Voorloopige hechtenis (artikelen 63 t/m 88)
§ 1 Bevelen tot voorloopige hechtenis (artikelen 63 t/m 76)
§ 2 Het hooren van den in voorloopige hechtenis gestelden verdachte (artikel 77)
§ 3 Inhoud der bevelen en hunne beteekening (artikelen 78 t/m 79)
§ 4 Schorsing der voorloopige hechtenis (artikelen 80 t/m 88)
Tweede afdeling A Schadevergoeding (artikelen 89 t/m 93)
Derde afdeeling Inbeslagneming (artikelen 94 t/m 123)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 94 t/m 94d)
§ 2 Inbeslagneming door opsporingsambtenaren of bijzondere personen (artikelen 95 t/m 102a)
§ 2a Inbeslagneming op grond van artikel 94a (artikel 103)
§ 3 Inbeslagneming door den rechter-commissaris (artikelen 104 t/m 115)
§ 4 Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen (artikelen 116 t/m 123)
Vierde afdeeling Handhaving der orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen (artikel 124)
Vijfde afdeling Maatregelen ter gelegenheid van een schouw of een doorzoeking (artikelen 125 t/m 125e)
Zesde afdeling (artikelen 125f t/m 125h) vervallen
Zevende afdeling Doorzoeking ter vastlegging van gegevens (artikelen 125i t/m 125o)
Negende afdeling strafrechtelijk financieel onderzoek (artikelen 126 t/m 126f)
Titel IVA Bijzondere bevoegdheden tot opsporing (artikelen 126g t/m 126ni)
Eerste afdeling Stelselmatige observatie (artikel 126g)
Tweede afdeling Infiltratie (artikel 126h)
Derde afdeling Pseudo-koop of -dienstverlening (artikel 126i)
Vierde afdeling Stelselmatige inwinning van informatie (artikel 126j)
Vijfde afdeling Bevoegdheden in een besloten plaats (artikel 126k)
Zesde afdeling Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel (artikel 126l)
Zevende afdeling Onderzoek van communicatie door middel van geautomatiseerde werken (artikelen 126la t/m 126nb)
Achtste afdeling Vorderen van gegevens (artikelen 126nc t/m 126ni)
Titel V Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband (artikelen 126o t/m 126ui)
Titel VA Bijstand aan opsporing door burgers (artikelen 126v t/m 126z)

Eerste afdeling Verzoek informatie in te winnen (artikel 126v)
Tweede afdeling Burgerinfiltratie (artikelen 126w t/m 126x)
Derde afdeling Burgerpseudo-koop of -dienstverlening (artikelen 126ij t/m 126z)
Titel VB Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven (artikelen 126za t/m 126zs)
Eerste afdeling Algemene bepalingen (artikelen 126za t/m 126zc)
Tweede afdeling Stelselmatige observatie, pseudo-koop of -dienstverlening, stelselmatige inwinning van informatie, bevoegdheden in een besloten plaats en infiltratie (artikelen 126zd t/m 126ze)
Derde afdeling Opnemen en onderzoek communicatie (artikelen 126zf t/m 126zja)
Derde afdeling A Vorderen van gegevens (artikelen 126zk t/m 126zp)
Vierde afdeling Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding (artikelen 126zq t/m 126zs)
Titel VC Bijstand aan opsporing van terroristische misdrijven door burgers (artikelen 126zt t/m 126zu)
Titel VD Algemene regels betreffende de bevoegdheden in de titels IVA tot en met VC (artikelen 126aa t/m 126ff)

Eerste afdeling Voeging bij de processtukken (artikel 126aa)
Tweede afdeling Kennisgeving aan betrokkene (artikel 126bb)
Derde afdeling De bewaring en de vernietiging van processen-verbaal en andere voorwerpen en het gebruik van gegevens voor een ander doel (artikelen 126cc t/m 126dd)
Vierde afdeling Technische hulpmiddelen (artikel 126ee)
Vijfde afdeling Verbod op doorlaten (artikel 126ff)
Titel VE Verkennend onderzoek (artikelen 126gg t/m 126ii)
Titel VI Beteekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen (artikelen 127 t/m 138d)


Tweede Boek Strafvordering in eersten aanleg (artikelen 139 t/m 398)
Titel I Het opsporingsonderzoek (artikelen 139 t/m 167a)

Eerste afdeeling Algemeene bepalingen (artikelen 139 t/m 147)
Tweede afdeeling De officieren van justitie (artikelen 148 t/m 151i)
Derde afdeeling Overige ambtenaren met de opsporing belast (artikelen 152 t/m 159)
Vierde afdeeling Aangiften en klachten (artikelen 160 t/m 166a)
Vijfde afdeeling Beslissingen omtrent vervolging (artikelen 167 t/m 167a)
Titel II De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken (artikelen 168 t/m 180)
Titel III Gang van het gerechtelijk vooronderzoek (artikelen 181 t/m 241c)

Eerste afdeeling De vordering van den officier van justitie (artikelen 181 t/m 184)
Tweede afdeeling Instellen van het gerechtelijk vooronderzoek (artikelen 185 t/m 199)
Derde afdeeling Het verhoor van den verdachte (artikelen 200 t/m 209)
Vierde afdeeling Het verhoor van den getuige (artikelen 210 t/m 226)
Vierde Afdeling A Bedreigde getuigen (artikelen 226a t/m 226f)
Vierde afdeling B Toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn (artikelen 226g t/m 226j)
Vierde afdeling C Toezeggingen aan getuigen die reeds veroordeeld zijn (artikel 226k)
Vierde afdeling D Maatregelen tot bescherming van getuigen (artikel 226l)
Vierde afdeling E Afgeschermde getuigen (artikelen 226m t/m 226s)
Vijfde afdeeling Deskundigen (artikelen 227 t/m 236)
Zesde afdeeling Sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek (artikelen 237 t/m 240)
Zevende afdeeling Handelingen van de rechter-commissaris na de sluiting of beėindiging van het gerechtelijk vooronderzoek (artikelen 241 t/m 241a)
Achtste afdeling Bevoegdheden van de raadsman (artikel 241b)
Negende afdeling Geen beroep in cassatie voor het openbaar ministerie (artikel 241c)
Titel IV Beslissingen omtrent verdere vervolging (artikelen 242 t/m 257)
Slotbepalingen betreffende het voorbereidend onderzoek (artikelen 256 t/m 257)
Titel IVa Vervolging door een strafbeschikking (artikelen 257a t/m 257h)
Eerste afdeling De strafbeschikking (artikel 257a)
Tweede afdeling Oplegging door opsporingsambtenaren en lichamen of personen, met een publieke taak belast (artikelen 257b t/m 257ba)
Derde afdeling Waarborgen bij de oplegging (artikel 257c)
Vierde afdeling Uitreiken en toezenden van de strafbeschikking (artikel 257d)
Vijfde afdeling Het doen van verzet (artikel 257e)
Zesde afdeling De behandeling van het verzet (artikel 257f)
Zevende afdeling De tenuitvoerlegging (artikel 257g)
Achtste afdeling Openbaarheid (artikel 257h)
Titel V Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting (artikelen 258 t/m 267)
Titel VI Behandeling van de zaak door de rechtbank (artikelen 268 t/m 366a)

Eerste afdeling Onderzoek op de terechtzitting (artikelen 268 t/m 331)
Tweede afdeeling Onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de terechtzitting (artikelen 332 t/m 335)
Tweede Afdeling A Verklaring van het slachtoffer of diens nabestaande op de terechtzitting (artikelen 336 t/m 337)
Derde afdeeling Bewijs (artikelen 338 t/m 344a)
Vierde afdeeling Beraadslaging en uitspraak (artikelen 345 t/m 366a)
Titel VII Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de politierechter (artikelen 367 t/m 381)
Titel VIII Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de kantonrechter (artikelen 382 t/m 398)


Derde Boek Rechtsmiddelen (artikelen 399 t/m 481)
A Gewone rechtsmiddelen (artikelen 399 t/m 455)
Titel I Verzet tegen einduitspraken (artikelen 399 t/m 403) vervallen
Titel II Hooger beroep van uitspraken (artikelen 404 t/m 426)
Titel III Beroep in cassatie van uitspraken (artikelen 427 t/m 444)
Titel IV Hooger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. Bezwaarschriften (artikelen 445 t/m 448a)
Titel V Aanwenden van gewone rechtsmiddelen (artikelen 449 t/m 452)
Titel VI Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen (artikelen 453 t/m 455)
B Buitengewone rechtsmiddelen (artikelen 456 t/m 481)
Titel VII Cassatie "in het belang der wet" (artikel 456)
Titel VIII Herziening van arresten en vonnissen (artikelen 457 t/m 481)


Vierde Boek Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard (artikelen 482 t/m 552vv)
Titel I Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt (artikelen 482 t/m 485)
Titel II Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artikelen 486 t/m 509)

Eerste afdeling Algemene bepalingen (artikelen 486 t/m 487)
Tweede afdeling Strafvordering in zaken betreffende personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt (artikelen 488 t/m 509)
Titel IIA Berechting van verdachten bij wie een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens wordt vermoed (artikelen 509a t/m 509e)
Titel IIB Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling en de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (artikelen 509f t/m 509x)

Eerste afdeling Inleidende bepalingen (artikelen 509f t/m 509i bis)
Tweede afdeling Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i, 38k of 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht (artikelen 509j t/m 509n)
Derde afdeling Verlenging van de terbeschikkingstelling (artikelen 509o t/m 509u bis)
Vierde afdeling Beroep (artikelen 509v t/m 509x)
Titel IIC Rechtsplegingen in verband met de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (artikelen 509y t/m 509gg)
Titel III Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren (artikelen 510 t/m 511)
Titel IIIA Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de burgerlijke rechter kennis neemt (artikel 511a) vervallen
Titel IIIb Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikelen 511b t/m 511i)
Titel IV Wraking en verschoning van rechters (artikelen 512 t/m 524)
Titel V Geschillen over rechtsmacht (artikelen 525 t/m 527)
Titel VI Vervolging en berechting van rechtspersonen (artikelen 528 t/m 539)
Titel VIA Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank (artikelen 539a t/m 539w)

Eerste afdeling Algemeen (artikelen 539a t/m 539f)
Tweede afdeling Toepassing van enige bijzondere dwangmiddelen (artikelen 539g t/m 539t)
Derde afdeling Verplichtingen van de schipper (artikelen 539u t/m 539w)
Titel VII Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde (artikelen 540 t/m 550)
Titel VIII Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek van Strafrecht (artikelen 551 t/m 552)
Titel IX Beklag (artikelen 552a t/m 552g)
Titel X Internationale rechtshulp (artikelen 552h t/m 552ii)

Eerste afdeling Algemene bepalingen (artikelen 552h t/m 552q)
Eerste afdeling A Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (artikelen 552qa t/m 552qe)
Tweede afdeling Feiten begaan aan boord van luchtvaartuigen (artikelen 552r t/m 552s)
Derde afdeling Overdracht en overname van strafvervolging (artikelen 552t t/m 552ii)
§ 1 Overdracht van strafvervolging door Onze Minister van Justitie (artikelen 552t t/m 552w)
§ 1a Overdracht van strafvervolging door de officier van justitie (artikel 552wa)
§ 2 Overname van strafvervolging door Onze Minister van Justitie (artikelen 552x t/m 552hh)
§ 2a Overname van strafvervolging door de officier van justitie (artikel 552ii)
Titel XI Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafvorderlijke bevelen (artikelen 552jj t/m 552vv)
Eerste afdeling Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvorderlijke bevelen (artikelen 552jj t/m 552qq)
Tweede afdeling Erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse strafvorderlijke bevelen (artikelen 552rr t/m 552vv)


Vijfde Boek Tenuitvoerlegging en kosten (artikelen 553 t/m 593)
Titel I Tenuitvoerlegging (artikelen 553 t/m 590)

Eerste afdeeling Algemeene bepalingen (artikelen 553 t/m 556)
Tweede afdeeling Uitvoerbaarheid van beslissingen (artikelen 557 t/m 563)
Derde afdeeling Tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen, bevelen tot vrijheidsbeneming en veroordeelende vonnissen of arresten (artikelen 564 t/m 578a)
Derde afdeling A Gijzeling (artikel 578b)
Vierde afdeeling Rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden of van andere gevonniste personen (artikelen 579 t/m 584)
Vijfde afdeeling Wijze van kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan natuurlijke personen (artikelen 585 t/m 590)
Titel II Kosten (artikelen 591 t/m 593)
Algemene bepaling (artikel 593)
Slotbepaling

-

Het wetboek van strafvordering is voor het laatst geactualiseerd op: 18 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl