Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ook het afmaken van de hond was naar het oordeel van de rechtbank in de gegeven omstandigheden rechtmatig. Ingevolge artikel 117 lid 1 Sv kunnen inbeslaggenomen voorwerpen worden vervreemd, vernietigd, prijsgegeven of tot een ander doel dan het onderzoek worden bestemd na een machtiging daartoe van het openbaar ministerie. Een dergelijke machtiging kan onder meer worden verleend ten aanzien van voorwerpen die niet geschikt zijn voor opslag of waarvan de kosten van de bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot hun waarde. Ten aanzien van inbeslaggenomen voorwerpen die van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, wordt slechts machtiging tot vernietiging gegeven. Ingevolge artikel 10 lid 2 van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (Stb. 1995, 699) overlegt de bewaarder ten aanzien van inbeslaggenomen levende dieren over hetzij een passende wijze van bewaring, hetzij een geschikte machtiging tot het prijsgeven of vervreemding om niet of om baat. In geval dat de onttrekking aan het verkeer zal worden gevorderd, geeft het openbaar ministerie een last tot vernietiging.

Het systeem van de wet gaat er immers van uit dat een dergelijke last ook kan worden gegeven indien de bewaring door onder meer vernietiging op grond van artikel 117 lid 2 Sv is beŽindigd. In dat geval gaat de bewaarder over tot uitbetaling van de prijs die de hond bij verkoop door hem redelijkerwijs zou hebben opgebracht (artikel 119 lid 2 Sv).

Daargelaten de vraag of de wet en jurisprudentie ruimte bieden voor vergoeding van shockschade bij het overlijden van dieren, overweegt de rechtbank dat voor vergoeding van shockschade in ieder geval is vereist dat het overlijden is waargenomen dan wel dat een directe confrontatie met de gevolgen daarvan heeft plaatsgevonden als gevolg waarvan een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl