Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel - Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zorg

Adoptie - Bewindvoering - Bewindvoerder taken - Bewind omvang - CAK - CIZ - Curatele - Mentor - Taken mentor
Participatiewet - Wajong - WAO reintegreren - WAO-uitkering WAZ - Werkloosheid (WW) - WW reintegreren - WW-uitkering Wet langdurige zorg - Wia - Het Zorginstituut Arbeidsongeschiktheid
» meer informatie zorg

> Naar boven
-
Visie op de rechtspraak en agenda van de rechtspraak zijn uitgaven van de Raad voor de Rechtspraak. U kunt de documenten hieronder inzien.

Document:
agenda van de rechtspraak

Document:
visie op de rechtspraak

uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2018 werden bijna 1.600.000 zaken bij de gerechten aangebracht.

De gegevens van 2019 worden in mei 2020 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Er werken 9.600 mensen bij de rechtspraak (waarvan ruim 2.300 rechters).

Civiel recht
Bij de kantonrechter zijn 946.260 zaken aanhangig gemaakt. Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 278.970 zaken in.Bestuursrecht
111.700 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Het aantal voor de rechter gebrachte vreemdelingenzaken is toegenomen van 23.230 tot 30.760.Strafrecht
De instroom van strafzaken bleef steken op 176.950. Dat is een daling vergeleken met de 186.150 die een jaar daarvoor nog instroomden.Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2018
Aantal bezoeken: 332.680
Geraadpleegde pagina's: 527.146.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.
2017
Aantal bezoeken: 390.846
Geraadpleegde pagina's: 607.345.


2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.
2016
Aantal bezoeken: 376.810
Geraadpleegde pagina's: 611.372.


2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.
2015
Aantal bezoeken: 334.731.
Geraadpleegde pagina's: 546.977.

2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.
2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

mr. H.J. (Hans) van de Scheur
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

mr. V. (Vivian) van de Bunt
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

mr. J. (Jan) Budding
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Bijdragen medewerkers.

Geschreven gastartikelen

‘Human Right’ or ‘Serving Will’
Lees hier het artikel.

'When we never take action.'
Lees hier het artikel.Juridische quotes redactie Uwwet.nl

28 oktober 2016
Quote: 'De jurist moet zoveel mogelijk weten van een zaak. Daardoor is zijn/haar inzicht groter. Inzicht is het startpunt van de bijstand.'

9 augustus 2016
Quote: ‘Recht is recht, echter kennelijk is de mens in staat om recht toch krom te praten. Het tegenovergestelde gaat de mens gemakkelijker af.’

23 juni 2016
Quote: 'De rechtshulpverlener moet de cliënt op waarde schatten en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee ter zake de bijstand.'17 juni 2016
Quote: 'Bijstand kan inhouden dat we een bijdrage leveren aan verwerking in plaats van procederen.'

14 juni 2016
Quote: 'Als jurist moet je zoveel mogelijk weten van een zaak, want daardoor is er meer inzicht. Met inzicht kun je betere bijstand verlenen.'

13 juni 2016
Quote: 'Er is bij bijstand verlenen vaak veel ruis op de lijn. Die ruis moeten we wegnemen waardoor we tot de kern van de zaak komen.'

Lees hier meer quotes.

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 1
2019Klik hier voor magazine 3
2018Klik hier voor magazine 2
2018Klik hier voor magazine 1
2018Klik hier voor magazine 4
2017Klik hier voor magazine 3
2017Klik hier voor magazine 2
2017Klik hier voor magazine 1
2017Klik hier voor magazine 4
2016Klik hier voor magazine 3
2016Klik hier voor magazine 2
2016Klik hier voor magazine 1
2016Klik hier voor magazine 4
2015Klik hier voor magazine 3
2015Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014


Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 1
2014Klik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2018Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2019
wordt in juni 2020
verwacht.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

22 oktober
ISD-maatregel voor autokraak vlak na schietpartij Utrecht


21 oktober
Militair veroordeeld voor ontuchtige handeling met stofzuiger


18 oktober
9 maanden gevangenisstraf voor dood door schuld en bezit harddrugs


18 oktober
Celstraf Arnhemmer voor steekpartij


18 oktober
Amsterdamse brandweer mag rooster per kwartaal maken


16 oktober
Tot 6 jaar en 9 maanden cel voor drugstransporten


16 oktober
Gevangenisstraf en tbs voor doden baby


16 oktober
Man veroordeeld voor gewelddadige dood krantenbezorgster


16 oktober
Maximale celstraf voor liquidatie in Eindhoven


16 oktober
Man veroordeeld voor verduistering en ontucht met minderjarige prostituees


15 oktober
Echtpaar vrijgesproken voor fraude met kinderopvangtoeslag


15 oktober
Jeugdstraffen voor gedwongen seks in streekbus


15 oktober
Celstraf voor 33-jarige man uit Westervoort voor ontucht


15 oktober
Vrouw uit Bemmel veroordeeld voor aandeel in woningoverval


15 oktober
Arnhemmer wel schuldig maar geen straf voor poging doodslag na geslaagd noodweerberoep


19 augustus
Fouten bij besluiten over varkensstallen bij natuurgebied Kampina


19 augustus
Veroordeling voor veroorzaken verkeersongeluk bij Leusden


19 augustus
Beperking heffingsgebied voor reclamebelasting Winschoten ongerechtvaardigd


16 augustus
Uitspraak procedure Recreantenvereniging De Put en De Bron Exploitatie BV


16 augustus
Echtpaar veroordeeld voor diefstal 25.000 euro van 71-jarige man


15 augustus
Gevangenisstraffen voor gestolen mobieltjes Mysteryland


15 augustus
Celstraf voor doodrijden maaltijdbezorger Utrecht


15 augustus
Veroordeling voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval in Hellevoetsluis


14 augustus
8 jaar cel en tbs voor doden schoonmoeder in haar eigen huis


14 augustus
3 jaar gevangenisstraf voor het bezit van ruim 43 kilo MDMA


13 augustus
Orthodontiepraktijk terecht beboet voor onwettige declaraties


13 augustus
Tielenaar moet ruim 84 duizend euro terugbetalen aan Staat voor doorspelen informatie politiesystemen


12 augustus
Voormalig militair veroordeeld voor o.a. bedreiging ex-vriendin en verboden wapenbezit


9 augustus
3 jaar cel voor overval Hotel Haarhuis Arnhem


8 augustus
Tot 8 jaar celstraf voor reeks woninginbraken omgeving Nijmegen


8 augustus
Gevangenisstraf voor seks met 16-jarig meisje


7 augustus
Zes jaar gevangenisstraf voor invoer cocaïne


7 augustus
Ruzie met dodelijke afloop in café: 8 jaar cel


6 augustus
Celstraffen voor afpersing door Utrechts stel bij seksafspraken


6 augustus
Celstraf en behandeling voor winkeldiefstal met verzet bij aanhouding


6 augustus
Man betast jongens in zwembad: cel- en taakstraf plus behandeling

6 augustus
Gevangenisstraf voor brandstichting in eigen woning


6 augustus
Gevangenisstraf voor seksueel misbruik dochter


5 augustus
Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor fataal ongeval op A2


5 augustus
School hoeft geen IQ-test af te nemen bij leerling


2 augustus
Tot 20 maanden jeugddetentie voor inbrekersbende Baarn


15 juli
18 maanden celstraf en tbs met dwangverpleging voor brandstichting Nijmegen


15 juli
Verlenging met 1 jaar van tbs-maatregel veroordeelde 'meisje van Nulde'


12 juli
Helmondse mag houtkachel blijven stoken


12 juli
8 jaar cel voor dodelijke verkeersruzie op Ring A10


11 juli
Geen straf voor mishandeling na verkeersruzie


11 juli
Rechter: stichting mag voorlopig onderdak bieden aan zijn cliënten


11 juli
Kinderarts opnieuw schuldig bevonden aan dood 10-jarige jongen


11 juli
Vrijspraak voor man die vriend doodschoot, wapen was defect


10 juli
Gevangenisstraf voor verkeersongeval met dodelijke afloop


10 juli
NVWA heeft niet onrechtmatig gehandeld in fipronil-incident


30 april
Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor vervaardigen crystal meth


30 april
Sauna Yin Yang in Roermond moet dicht blijven


30 april
Gemeente Barneveld mag onzichtbaar gemaakte informatie niet gebruiken


30 april
Celstraf voor opruiing tot terroristisch misdrijf


30 april
Rechter laat boetes modewinkels vervallen


30 april
Uitzending Powned niet onrechtmatig


29 april
Gevangenisstraf voor informatie lekkende beveiliger


29 april
Cel- en taakstraffen voor leeghalen van bankrekeningen door phishing


26 april
Verdachte moord Soest langer vast


26 april
Hof doet uitspraak inzake dodelijk ongeval op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht


25 april
Taakstraffen en geldboetes voor bierfraude


25 januari
Celstraf voor overval met bijl op Amersfoortse supermarkt


25 januari
Man veroordeeld voor stiekem fotograferen vrouwen in kleedkamer sportschool


25 januari
Man uit Zevenaar krijgt werkstraf voor veroorzaken verkeersongeval Duiven


24 januari
Uitzendbureau moet FNV en CNV schade betalen na overnemen werk stakend Jumbo-personeel


23 januari
Gemeente Den Helder handelde onrechtmatig tegenover Rob Scholte


23 januari
12 jaar voor poging moord op echtgenote in vakantiehuis Vijlen


23 januari
Verdachte moet schuld terugbetalen aan nabestaanden Everink


22 januari
2 jaar cel medewerker voor betrokkenheid bij gewapende overval op supermarkt

18 januari
Veroordeling voor viertal dat verdacht pakketje achterliet bij provinciehuis


18 januari
Oud-politieagent en mededaders veroordeeld voor omkoping


17 januari
Anderhalf jaar cel voor fraudeur met huurcontracten


16 januari
Geen uitzondering in misbruikzaak in verband met verjaring


16 januari
Komst supermarkt Maastricht in strijd met bestemmingsplan


15 januari
Gemeente mocht vergunning voor supermarkt in Budel niet weigeren


15 januari
Bezorgers Deliveroo vallen onder arbeidsovereenkomst


15 januari
Veroordelingen wegens uitbuiting van inwonend nichtje blijven in stand


11 januari
Verdachte vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn acht weken oude zoontje


11 januari
Tot 6 jaar cel voor gewelddadige woningoverval op bejaarde vrouw in Bladel


10 januari
Woonwagenwoning geen alternatief voor woonwagen


10 januari
Udens museum krijgt geen schadevergoeding voor zoekgeraakte kerststal


9 januari
Krant Sabah moet artikelen over Rotterdams gemeenteraadslid rectificeren


9 januari
Individuele beoordeling door CBb in fosfaatrechtzaken


7 januari
Burgemeester mocht Poolcentrum Almere sluiten


19 december
Wegdommelende bestuurder die verkeersongeval Nijkerk veroorzaakte bestraft


19 december
Geldboetes voor dodelijk ongeval op bouwplaats Zeeburgereiland


19 december
Op de rol: ‘Het is triest, maar ik kan het niet ontkennen’


19 december
Gemeente Bronckhorst liet steken vallen bij integriteitsonderzoek commissielid GGB


18 december
Celstraffen voor ladingdiefstal, heling en deelname criminele organisatie


18 december
Veroordeling van Guus K. definitief


18 december
Rechtbank doet uitspraak in megazaak over uitbuiting en hennephandel


18 december
Ook het gerechtshof verbiedt Bandidos Motorcycle Club Holland


26 november
Termijn om te stoppen met illegaal gebruik van strandpaviljoen Heel ingekort


23 november
Moeder veroordeeld voor niet ingrijpen bij mishandeling kinderen


23 november
Gevangenis- en taakstraf ontuchtpleger uit Kootwijkerbroek


23 november
Vastgoedondernemer krijgt celstraf voor valsheid in geschrift en witwassen


23 november
Onrechtmatig handelen door voormalig rechter en Raad voor de rechtspraak jegens advocaat staat definitief vast


22 november
Straf voor omkopen medewerker Google


22 november
Mens is feitelijke bestuurder auto, ook in Tesla met autopilot


22 november
Gevangenisstraf voor man die massagesalon in brand stak


22 november
Afschieten van knobbelzwanen Zuid-Holland voorlopig niet toegestaan


21 november
Staatssecretaris moet opnieuw besluiten over asiel verwesterde vrouwen


20 november
Jeugddetentie voor onder andere overval op 2 jongens17 oktober
Veroordeelde Puttense bedrijven moet miljoenen aan Staat terugbetalen


16 oktober
Claimstichting in civiele zaak Trafigura niet-ontvankelijk


15 oktober
Veroordeling voor dodelijk liftongeluk bij bedrijf in Beek en Donk


15 oktober
Meerjarige celstraf voor ontucht met jong meisje in Eindhoven


12 oktober
Man uit Winterswijk veroordeeld voor woningbrand eigen woning


12 oktober
Vrijspraak van seksueel binnendringen bij onmachtige vrouw in horecagelegenheid Groningen


12 oktober
Erfgenamen moeten belasting betalen over verzekeringsuitkering


11 oktober
Man bestraft voor tonen geslachtsdeel Bussloo


11 oktober
Taakstraf voor bejaarde man die dorpsgenoot sloeg met glas


11 oktober
4 jaar celstraf en tbs met voorwaarden voor langdurig misbruik minderjarige jongens


11 oktober
Bestuurder veroordeeld voor veroorzaken auto-ongeval in Eindhoven


11 oktober
Geen bewijs opzet: scoutingleider vrijgesproken van zware mishandeling


11 oktober
Feestelijk welkom voor nieuwe medebewoners locatie Dordrecht van rechtbank Rotterdam


9 oktober
Gevangenisstraf voor telefoondieven Pinkpop


9 oktober
Staat moet uitstoot broeikasgassen op korte termijn verder terugdringen


8 oktober
Celstraf voor verduistering van ongeveer 1,9 miljoen euro van kerkgemeenschap


5 oktober
5 jaar cel voor poging doodslag in woning Heeze


5 oktober
Rechter: Omgangsregeling hond moet worden voortgezet


4 oktober
Tweetal veroordeeld voor diefstal en oplichting via WhatsApp


4 oktober
Celstraffen voor jeugdprostituanten in Schiedamse kelderboxzaken


3 oktober
Gebiedsverbod voor 17-jarige uit Heerlen blijft in stand


28 september
Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor dodelijk verkeersongeval A15


28 september
Gemeente Rheden mocht handhavend optreden tegen uitbouw


26 september
Celstraf voor jarenlang misbruik stiefdochter


26 september
Op de rol: ‘2 mannen kunnen ook iets anders doen op het toilet’


25 september
Veroordeling wegens mishandeling door sliding tackle tijdens amateurvoetbalwedstrijd blijft in stand


20 september
Paardenhandelaar veroordeeld voor fraude vanuit zijn paardenbedrijf


19 september
7 jaar cel voor Amersfoortse man die zijn bejaarde vrouw doodde


18 september
Drietal krijgt gevangenisstraffen voor oplichtingspraktijken vastgoed Polen


18 september
Dodelijke klap vechtpartij Wallen was noodweer


5 september
Staat aansprakelijk voor uitlatingen bewindspersoon over downloaden uit illegale bron


4 september
2 jaar cel voor poging verkrachting bejaarde vrouw


4 september
TBS met dwangverpleging voor dubbele poging doodslag in supermarkt Eindhoven


4 september
Inhoudelijke behandeling onderzoeken Doorn en Roos uitgesteld


4 september
Celstraffen voor jarenlange fraude bij SGL

4 september
Celstraffen tot 4 jaar voor grootschalige drugshandel


4 september
Veroordelingen voor onder meer gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam blijven in stand


4 september
Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor zakenrelatie Endstra afgewezen


4 september
(Flits)kredieten: informatievordering AFM buitenlandse ondernemingen toegestaan


3 september
Verplichtingen PostNL voor zakelijke post geschrapt


3 september
Franse taxichauffeur krijgt celstraf voor smokkelen illegalen


3 september
Ex-militair bestraft voor veroorzaken dodelijke verkeersongeval file Duitsland


7 augustus
Psychiatrische opname voor messentrekker op Urk


7 augustus
Financieel adviseur veroordeeld voor verduisteren geld cliënt


6 augustus
Man vrijgesproken van seksueel misbruik nichtje


3 augustus
Werkstraffen voor minderjarigen die basisschool bekogelden met molotovcocktails


2 augustus
Celstraffen tot zeven jaar voor deelname aan terroristische organisatie Jabhat al-Nusra


1 augustus
Sfizio Mario hoeft naam niet te wijzigen


1 augustus
Bestuurder veroordeeld voor dodelijk ongeval in Duinrell


31 juli
Gemeente Utrecht mag school huisvesten in pand De Klimroos


25 juli
Paardenhandelaar krijgt hogere cel- en taakstraf voor ontucht


24 juli
Celstraf voor faillissementsfraude hotels Eindhoven en Rotterdam


24 juli
Man veroordeeld voor ontucht met nichtje


23 juli
Bezorger niet in loondienst van Deliveroo


20 juli
Tbs met dwangverpleging voor jongeman die zijn opa om het leven bracht


19 juli
Tbs met voorwaarden voor steekpartij in studentenwoning Utrecht


19 juli
Celstraf voor vrouw die zich probeerde aan te sluiten bij IS


8 juni
Taakstraffen tot 240 uur voor geweld rondom voetbalwedstrijden


8 juni
Veroordeling voor ontucht met minderjarige in kerk op Urk


8 juni
Cafetaria op Stratumseind hoeft voorlopig niet dicht


8 juni
Verhuurderheffing bij mede-eigendom in strijd met discriminatieverbod


7 juni
20 jaar cel voor moord op zwangere vrouw uit Enschede


7 juni
Toegangspaden natuurgebied langs A12 Ede blijven dicht


6 juni
Veroordeling voor het veroorzaken van een verkeersongeval na gebruik alcohol


6 juni
NS hoeft reizigers geen zitplaats te garanderen


6 juni
Milieuzone Rotterdam volledig van kracht voor oude diesel- én oude benzineauto’s


5 juni
Gevangenisstraffen tot 9 jaar voor schietincident Den Haag


5 juni
3 jaar celstraf voor poging doodslag vriendin


5 juni
Veroordelingen grootschalige toeslagfraude met nep-tweelingen en sealbagfraude blijven grotendeels in stand


5 juni
Veroordelingen doden man Weespertrekvaart blijven in stand


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl